Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului > Acatistul

jos>

Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului
(25 Aprilie)

ACATISTUL

Acatistul cântat de Părintele Dumitru (Mănăstirea Crișan, Hunedoara).

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1

Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul călugărilor, înălţimea cea strălucită a smereniei, cumpăna cea dreaptă a înfrânării şi solitorul cel tare al rugăciunii inimii, Cuviosului Părinte Vasile, să-i aducem rugăciuni pentru izbăvirea noastră şi să-i cântăm: Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Icosul 1

De tânăr, te-ai arătat iubitor de viaţă călugărească, Părinte Vasile. Ai lepădat cu îndrăzneală toată grija cea lumească şi cu dragoste ai pornit pe calea cea aspră a sihăstriei. Pentru aceea, cu smerenie şi glas de bucurie, îţi cântăm:

Bucură-te, floare binemirositoare sădită în grădina vieţii sihăstreşti;
Bucură-te, cel ce pururi vorbeşti cu Iisus prin rugăciune;
Bucură-te, că întru nevoinţe ţi-ai petrecut, viaţa călugărească;
Bucură-te, că îngerilor te-ai asemănat prin vieţuire pustnicească;
Bucură-te, împreună-locuitorule cu sfinţii care au bineplăcut lui Dumnezeu;
Bucură-te, că din Munţii Buzăului ai făcut un Athos românesc;
Bucură-te, mare iubitor şi trăitor al învăţăturii Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, că te-ai hrănit din dumnezeieştile Scripturi;
Bucură-te, că întru tine numele lui Iisus s-a preamărit;
Bucură-te, că pe ucenici i-ai învăţat smerita vieţuire;
Bucură-te, cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Cine nu te va ferici pe tine, Părinte Vasile, cel ce cu pricepere ai ştiut să alungi duhurile înşelăciunii prin viaţă curată şi plăcută lui Dumnezeu, căci ai strălucit ca o făclie în grădina Maicii Domnului - pe pământul românesc - unde ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Luminător preastrălucit al călugărilor din mănăstirile româneşti ai fost, fericite Părinte. Căci pilda faptelor şi mireasma învăţăturilor tale au îndreptat pe mulţi către viaţa cea îmbunătăţită a împlinirii virtuţilor sihăstreşti. De aceea, primeşte şi de la noi laude ca acestea:

Bucură-te, pom răsădit în grădina neamului românesc;
Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat pământul ţării noastre;
Bucură-te, că noi, românii, te avem pururea rugător la Dumnezeu;
Bucură-te că te-ai făcut povăţuitor cinului călugăresc;
Bucură-te, că te afli în ceata celor iubitori de credinţă;
Bucură-te, că ţi-ai îndreptat paşii spre Ţara Românească;
Bucură-te, că în aceste ţinuturi ai binevestit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că ai întărit obştile mănăstirilor noastre;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai călăuzit pentru viaţa pustnicească;
Bucură-te, cel ce ai vieţuit pe plaiurile Buzăului;
Bucură-te, că la Poiana Mărului ai fost pildă de rugăciune pentru monahii;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător ai lui Hristos!

Condacul al 3-lea

Iubitor al rugăciunii lui Iisus şi trăitor în liniştea sihăstriei te-ai arătat, Părinte Cuvioase Vasile, şi, în trup fiind, te-ai învrednicit de la Dumnezeu să te îndulceşti din roadele bunătăţilor nepieritoare ale Împărăţiei cerurilor şi de vederea fericirii Raiului, cântând cu îngerii neîncetat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Chemat de Dumnezeu la treapta Preoţiei, Cuvioase Părinte Vasile, te-ai înfricoşat de această Sfânta Taină; pentru aceea, cu umilinţă, îţi strigăm:

Bucură-te, că vrednic ai fost de harul Preoţiei;
Bucură-te, că împreună cu îngerii ai slujit;
Bucură-te, că, prin evlavie, lui Dumnezeu te-ai dăruit;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai împărtăşit de învăţături dumnezeieşti;
Bucură-te, că de mari daruri de la Dumnezeu te-ai învrednicit;
Bucură-te, cel ce viaţa ta ai închinat-o slujirii lui Hristos;
Bucură-te, că întru cele duhovniceşti tu străluceşti;
Bucură-te, că acum în ceruri slujeşti cu sfinţii;
Bucură-te, cel ce eşti cinstitor al Preoţiei lui Hristos;
Bucurş-te, podoaba de cinste a călugărilor evlavioşi;
Bucură-te, că la Poiana Mărului de mult folos ai fost ucenicilor tăi;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Prin tine, Cuvioase Părinte, mulţi călugări şi credincioşi au descoperit deprinderea rugăciunii lui Iisus prin care s-au umplut de harul dumnezeiesc, slăvind pe Hristos neîncetat. Pentru aceea, şi noi, cu glas de mulţumire, cântăm, împreună cu toţi sfinţii, lui Dumnezeu. Aliluia!

Icosul al 4-lea

Scară duhovnicească până la cer a fost, cu adevărat, viaţa ta, de Dumnezeu înţelepţite; căci cu lacrimile tale nerodirea pustiului o ai lucrat, iar cu rugăciunile te-ai ridicat până la asemănarea cu Dumnezeu pe cât este cu putinţă oamenilor; pentru aceea, cu bucurie, îţi aducem laude ca acestea:

Bucura-te, osârduitorule al neîncetatei chemări a numelui lui Iisus;
Bucură-te, că, prin rugăciune, cu duhul te-ai luminat;
Bucură-te, că sufletul Tău cu Dumnezeu l-ai unit;
Bucură-te, că, prin evlavie, liniştea sufletească ai dobândit;
Bucură-te, că, prin post, trupul împotriva ispitelor ţi-ai întărit;
Bucură-te, că de la tine iubirea de Dumnezeu am învăţat;
Bucură-te, că ne-ai povăţuit să ne rugăm Domnului cu luare-aminte;
Bucură-te, că pururea cu îngerii te-ai rugat;
Bucură-te, cel ce ai împletit rugăciunea cu munca;
Bucură-te, că pe vieţuitorii schiturilor i-ai învăţat smerita cugetare;
Bucură-te, cel ce la Athos pe Paisie Velicicovschi l-ai călugărit;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Cu bucurie, prealăudate Părinte, toate cetele călugărilor şi adunarea credincioşilor săvârşesc cinstita pomenirea ta; că te-ai îmbrăcat cu fapta cea bună ca un viteaz ostaş al lui Hristos, iar cu dragostea cea adevărată ţi-ai îngrădit viaţa ta plăcută îngerilor, care cântă împreună cu tine lui Dumnezeu. Aliluia!

Icosul al 5-lea

Pe îngerul cel pământesc plăcut lui Dumnezeu, pe Cuviosul Vasile, să-l lăudăm, după cuviinţă, astăzi, în Biserica lui Hristos, cântând unele ca acestea:

Bucură-te, luceafărul de dimineaţă ca aurul strălucitor;
Bucură-te, purtătorule de făclie al călugărilor;
Bucură-te, mlădiţa cea preafrumoasă a pustiului;
Bucură-te, trandafirul cel cu bun miros al sihaştrilor;
Bucură-te, povăţuitorule al celor rătăciţi;
Bucură-te, cămara cea cu bun miros a pustniceştilor nevoinţe;
Bucură-te, că ai biruit trufia trupului cea râvnitoare la cele de jos;
Bucură-te, că frumuseţea vieţii duhovniceşti ai dorit;
Bucură-te, că, prin rugăciune, a vorbi cu Hristos te-ai învrednicit;
Bucură-te, că de vederea luminii taborice te-ai umplut;
Bucură-te, că întru tine chipul lui Hristos a rodit;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 6-lea

Ca şi văzătorul de Dumnezeu Moise, ai intrat în norul cel cu adevărat înţelegător al vedeniilor şi ai cunoscut că Dumnezeu se descoperă aceluia care se leapădă de sine şi lasă pe Hristos să vieze în inima şi în sufletul său, iar prin Duhul Sfânt cântă neîncetat. Aliluia!

Icosul al 6-lea

Prin tine, Cuvioase Părinte Vasile, viaţa călugărească de la Poiana Mărului s-a statornicit după rânduiala Athosului, unde postul şi rugăciunea sunt căile desăvârşirii, pe care, împlinindu-le cu dragoste, ne ridicăm la înălţimea cerului. De aceea, şi noi, străduindu-ne a le urma, te cinstim cu aceste cântări:

Bucură-te, că prin smerenie, ai biruit pe nevăzuţii vrăjmaşi;
Bucură-te, iubitorule de isihie călugărească;
Bucură-te, povăţuitorul iscusit al monahilor nevoitori;
Bucură-te, că ai statornicit în mănăstiri viaţa cea de obşte;
Bucură-te, că pe fraţii din mănăstiri spre viaţa duhovnicească i-ai călăuzit;
Bucură-te, că făgăduinţele călugăreşti pe mulţi i-ai învăţat;
Bucură-te, cel ai pus bună rânduială în mănăstirile de sub povăţuirea ta;
Bucură-te, cel ce ai avut în jurul tău mulţime de ucenici;
Bucură-te, mare iubitor al rugăciunii inimii;
Bucură-te, cinstea călugărilor de pretutindeni;
Bucură-te, podoabă duhovnicească a Eparhiei Buzăului şi Vrancei;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 7-lea

Cunoscător şi împlinitor al Sfintelor Scripturi te-ai arătat, minunate Părinte Vasile, acestea ajutându-te să înţelegi lucrările lui Dumnezeu din firea lucrurilor şi să te sârguieşti în viaţa isihastă, spre unirea cu Hristos, cântând neîncetat. Aliluia!

Icosul al 7-lea

Ne minunăm de înţelepciunea ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai dovedit-o din belşug în înţelegerea Sfintelor Scripturi, de unde ai învăţat smerita cugetare întru Hristos. Pentru aceasta, cu evlavie, îţi cântăm:

Bucură-te, tâlcuitorule al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, păstrătorule al Sfintei Tradiţii;
Bucură-te, pururea cugetătorule la cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, împlinitorule al poruncilor evanghelice;
Bucură-te, îndemnătorule la trăirea învăţăturilor dumnezeieşti;
Bucură-te, că te-ai îmbogăţit din comoara Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, cel ce ai găsit reazem puternic în scrierile sfinte;
Bucură-te, că te-ai adăpat din apa duhovnicească a Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, că din cuvântul cel plin de putere al lui Hristos te-ai înflăcărat;
Bucură-te, că în viaţa călugărească, după pilda Cuvioşilor Părinţi, ai vieţuit;
Bucură-te, că pe ai tăi ucenici cu iubirea frăţească a vieţui i-ai învăţat;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 8-lea

Despărţindu-te de tulburările lumeşti, viaţa sihăstrească ai împlinit, Părinţilor Pustiei asemănându-te, plăcutule al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, împreună cu dânşii, te cinstim, Cuvioase Vasile, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Văzând trăirea ta în liniştea sihăstriei, Prealăudate, Părinte, cu adevărat, am înţeles că viaţa pustnicilor fericită este. Căci, întrarmându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai schimbat-o în ogor dătător de roadă duhovnicească. Pentru aceea, îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce, prin înfrânarea trupului, te-ai asemănat cu pustnicii;
Bucură-te, că te-ai făcut pilda sihaştrilor;
Bucură-te, că pe diavol cu postul şi cu rugăciunea l-ai ruşinat;
Bucură-te, că ai fost un mare vestitor al Filocaliei Părinţilor;
Bucură-te, că din învăţăturile Sfântului Grigorie Sinaitul te-ai adăpat;
Bucură-te, că de la Sfântul Isaac Sirul ai gustat dulceaţa rugăciunii lui Iisus;
Bucură-te, că de la Cuviosul Ioan Scărarul ai învăţat trezvia în rugăciune;
Bucură-te, că în toate ai urmat pe Sfinţii Părinţi;
Bucură-te, că din Poiana Mărului te-ai ridicat la cele cereşti;
Bucură-te, împreună-locuitorule cu sfinţii lui Dumnezeu în ceruri;
Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 9-lea

Împlinitor şi propovăduitor al virtuţilor creştineşti te-ai arătat, Cuvioase Părinte, iar tăria cuvintelor tale a înfrumuseţat cu strălucite podoabe pe credincioşii Bisericii strămoşeşti, care, urmând învăţăturilor tale, s-au deprins a cânta lui Dumnezeu, Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Toate obştile călugăreşti pe care le-ai povăţuit, fericite Părinte Vasile, le-ai schimbat în oaze duhovniceşti de profundă trăire creştinească; de aceea, minunându-ne, îţi strigăm aşa:

Bucură-te, cel ce ne-ai lăsat cuvinte ziditoare de suflet;
Bucură-te, că mulţi prin ale tale învăţături s-au luminat;
Bucură-te, cel ce toată viaţa ţi-ai închinat-o rugăciunii şi scrierilor filocalice;
Bucură-te, că, precum o albină iubitoare de dulceaţa florilor, la citirea celor sfinte te-ai semănat;
Bucură-te, cel ce ai deprins pe credincioşi a pătrunde în taina sfintei rugăciuni;
Bucură-te, ctitor ales al multor mănăstiri cu rânduiala sfântă;
Bucură-te, că ucenicilor tăi le-ai poruncit să urmeze cu sfinţenie pravila călugărească;
Bucură-te, că spre desăvârşirea îngerescului chip i-ai povăţuit;
Bucură-te, că din Poiana Mărului o şcoală a rugăciunii curate ai făcut;
Bucură-te, că sihăstriile din Munţii Buzăului şi ai Vrancei le-ai îndrumat;
Bucură-te, Părinte al călugărilor şi povăţuitor al credincioşilor;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Întocmai ca un înger ai vieţuit pe pământ, fericite Părinte, iar după mutarea ta la cele nepieritoare, fiind rânduit de Dumnezeu în ceruri, ai aflat împreună-vieţuire cu îngerii. De aceea, bucurându-te de slava cea negrăită, înalţi neîncetat cu cetele cereşti Prea Sfintei Treimi cântarea. Aliluia!

Icosul al 10-lea

Marele Apostol al neamurilor, Sfântul Pavel, a scris în dumnezeieştile Scripturi că sfinţii vor judeca lumea, iar psalmistul, sub insuflarea Duhului Sfânt, glăsuia că minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi; pentru aceea, şi noi, cunoscând că Dumnezeu te-a preamărit în ceruri, precum tu L-ai preamărit pe pământ, îngenunchind înaintea icoanei tale, Cuvioase Vasile, zicem aşa:

Bucură-te, cel ce în ceruri ţi-ai pregătit sălaşul veşniciei;
Bucură-te, că în cartea vieţii numele Tău se află scris;
Bucură-te, că mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că întru toate ai împlinit cuvântul Evangheliei;
Bucură-te, că ne-ai învăţat a cugeta la cele cereşti;
Bucură-te, cel ce ne-ai povăţuit că ascultarea este de mare preţ;
Bucură-te, că, prin purtare de grijă ucenici în douăsprezece mănăstiri buzoiene şi vrâncene ai rânduit;
Bucură-te, că, prin tine, Poiana Mărului a devenit loc mult iubit;
Bucură-te, că numărul Sfinţilor Români l-ai sporit;
Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru uşurarea necazurilor noastre;
Bucură-te, cel ce mijloceşti pentru mântuirea tuturor;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 11-lea

Cale spre ceruri a fost viaţa ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai urcat, prin virtuţi, până la Dumnezeu, Căruia se cuvin toată slava şi închinăciunea, iar de la noi cuvenita cântare îngerească: Aliluia!

Icosul al 11-lea

După truda vieţii sihăstreşti, întraripat fiind de dragostea lui Hristos, ai ajuns în ceruri, acolo primind plata ostenelilor tale, fericite Părinte. Şi, strălucind în lumina cea negrăită a slavei lui Dumnezeu, nu înceta să mângâi pe fiii tăi care se nevoiesc în iureşul necazurilor vieţii şi care strigă aşa:

Bucură-te, că viaţa ta a fost o neîncetată jertfă sfântă;
Bucură-te că ţi-ai pregătit comori în ceruri din ale tale fapte bune;
Bucură-te, că, prin moarte, te-ai mutat cu sufletul la cele cereşti;
Bucură-te, că ne-ai învăţat să ne lepădăm de cele lumeşti;
Bucură-te, că, prin viaţa ta, ne-ai dat pildă de smerenie;
Bucură-te, cel ce pe călugări la deasa spovedanie şi la împărtăşire i-ai povăţuit;
Bucură-te, că ne-ai învăţat să cugetăm la cele de sus;
Bucură-te, cel ce prin testament ai lăsat rânduială sfântă în mănăstiri;
Bucură-te, că, prin sfintele tale rugăciuni, de ispite şi necazuri ne fereşti;
Bucură-te, cel ce ne-ai îndemnat să ne ridicăm din întinăciunea păcatelor;
Bucură-te, mângâierea monahilor şi a credincioşilor osârduitori;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Propovăduitor al rugăciunii inimii şi învăţător al înfrânării te-ai arătat pe tine, Cuvioase Părinte Vasile; pentru ale tale multe osteneli, lumea te cinsteşte după cuviinţă, dând slavă lui Dumnezeu, Căruia şi noi Îi cântăm. Aliluia!

Icosul al 12-lea

Luminător al dreptei credinţe şi chip blândeţilor te-ai adeverit pe tine, Cuvioase Părinte Vasile, de care minunându-ne, cu glas de bucurie, îţi strigăm aşa:

Bucură-te, cel ce locuieşti în ceruri dimpreună cu toţi sfinţii;
Bucură-te, cei ce din pruncie ai fost hrănit cu pâinea vieţii;
Bucură-te, că mai presus de toate ai ales calea îngerească a călugăriei;
Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua şi noaptea prin rugăciune;
Bucură-te, cel ce ai gustat din bucuria Raiului aici pe pământ prin viaţa duhovnicească;
Bucură-te, cel ce ne-ai insuflat duhul rugăciunii lui Iisus;
Bucură-te, că rugăciunile tale ca o tămâie de bună mireasmă la ceruri s-au înălţat;
Bucură-te, cel ce ţi-ai agonisit în candela sufletului untdelemnul bucuriei;
Bucură-te, cel ce ai învăţat pe toţi să ceară milă lui Dumnezeu;
Bucură-te, că purtând Crucea lui Hristos te-ai întărit sufleteşte;
Bucură-te, îndrumătorule duhovnicesc al vestitului Stareţ Paisie de la Neamţ;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 13-lea

O, de trei ori fericite, Cuvioase Părinte Vasile, podoaba cea aleasă a călugărilor, bucuria cea sfântă a pustnicilor, stâlpul cel neclintit al răbdării, trâmbiţa cea netăcută a rugăciunii inimii, îngerească minte care ai înmulţit talantul încredinţat de Hristos, auzi-ne pe noi, nevrednicii, care suntem cuprinşi de tot felul de necazuri şi de ispite, şi te roagă lui Dumnezeu să ne învrednicească, la vremea potrivită de cereasca Sa Împărăţie, că neîncetat, împreună cu îngerii, să cântăm Prea Sfintei Treimi: Aliluia!
(acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi

Icosul 1: "De tânăr..." şi
Condacul 1: "Celui ce a fost vas curat ..."
şi otpustul

Şi apoi se citeşte această

RUGĂCIUNE

Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, alesule al lui Dumnezeu şi moştean al Împărăţiei cerurilor, care împreună cu îngerii şi cu sfinţii vieţuieşti, pe tine te rugăm cu lacrimi şi cu umilinţă: izbăveşte-ne, prin sfintele tale rugăciuni, de mulţimea ispitelor şi a necazurilor, de poftele cele vătămătoare ale trupului şi de gândurile cele rele care se abat asupra noastră. Fii rugătorul celor din mănăstiri, care, din iubire şi credinţă faţă de Domnul Iisus Hristos, au lăsat toată grija cea lumească, pentru ca, împreună cu tine, să slujească mereu lui Dumnezeu în viaţa pustnicească. Tu eşti şi mijlocitor pentru cei din lume care cinstesc numele lui Iisus Hristos şi Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească. Către tine, Cuvioase Părinte, îndreptăm această smerită rugăciune, pe care să o duci înaintea Tatălui ceresc ca pe o tămâie cu bună mireasmă. Fă-ne să avem în minte şi în inimă rugăciunea lui Iisus. Uneşte pe toţi creştinii în aceeaşi credinţă dreptmăritoare şi ne învredniceşte să dobândim fericirea Raiului, în veci. Amin!

Sursa: CreștinOrtodox.ro - Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului.

<sus