Sf. Apostol Andrei cel Intâi chemat > Acatistul/Paraclisul

jos>

Sf. Apostol Andrei cel Intâi chemat
Ocrotitorul României
(30 Noiembrie)


ACATISTUL/PARACLISUL

Acatistul cântat de Grupul Teofilos, se regăsește în secțiunea Multimedia - Audio.

Acatistul Sfântului Apostol Andrei
Acatistul Sfântului Apostol Andrei alcătuit de Arhimandritul Ilie Cleopa
Paraclisul Sfântului Apostol Andrei

Acatistul Sfântului Apostol Andrei

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1

Pe ucenicul cel întâi chemat şi următorul patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, să-l lăudăm credincioşii, ca pe cel ce pe păgâni din înşelăciune i-a întors la botez. Pentru aceasta îi cântâm: Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Icosul 1

Sufletul meu cel tulburat de gânduri şi de cuvinte rele, curăţeşte-l cu dumnezeiescul tău dar, care s-a sălăşluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos Andreie, ca, fiind curat, să izvorască cântare vrednică aşa:

Bucură-te, cel ce din pescar ai devenit apostol;
Bucură-te, că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl;
Bucură-te, că din ceata ucenicilor tu de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc;
Bucură-te, că te-ai făcut cu multă credinţă ucenic al lui Hristos;
Bucură-te, că şi pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos;
Bucură-te, că împreună cu toţi apostolii ai urmat Domnului;
Bucură-te, că eşti dintre cei dintâi apostoli ai lui Hristos;
Bucură-te, că ai păstrat dragoste încuviinţată către Domnul;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui, prin multe ţări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viaţă;
Bucură-te, că propovăduind la păgâni credinţa cea în Iisus Hristos, multe scârbe ai răbdat;
Bucură-te, că ai fost bătut cu lemne şi cu pietre;
Bucură-te, că sălbaticii aceia te muşcau şi cu dinţii;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 2-lea

Cu cuvântul Evangheliei, Andreie prealăudate, din adâncul înşelăciunii ai vânat popoarele precum te-ai făgăduit Domnului Iisus Hristos, Cel ce te-a învăţat a vâna pe oameni la credinţa Lui. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Cel ce eşti cetăţean de taină, însuţi văzătorule, şi ritor al cunoştinţei lui Hristos cel de negrăit, care ai luat de sus Duhul cel Sfânt, grăieşti în limbi şi împarţi darurile. Pentru aceasta lăudăm darul luat şi ţie-ţi cântăm acestea:

Bucură-te, primitorule al Duhului Sfânt în limbi de foc;
Bucură-te, că prin multe ţări ai mers din loc in loc;
Bucură-te, că fiind sfâşiat de păgâni, Domnul Iisus te-a făcut sănătos;
Bucură-te, că pe mulţi dintre cei mai buni creştini i-ai hirotonit episcopi şi preoţi;
Bucură-te, că prin oraşe şi sate umblând şi propovăduind, pe mulţi i-ai făcut creştini;
Bucură-te, că după mulţi ani de propovăduire, la sfârşit ai ajuns la mucenicie;
Bucură-te, că păgânii necredincioşi chinuindu-te pe cruce te-au pironit cu capul în jos;
Bucură-te, că dumnezeiescul tău suflet la cer s-a dus;
Bucură-te, că Domnul Hristos a pus scumpă cunună pe capul tău;
Bucură-te, că toate cetele cereşti pentru încununare cântări preafrumoase au cântat;
Bucură-te, că îngerii şi sfinţii cu bucurie în palatul tău osebit te-au aşezat;
Bucură-te, al Preasfintei Treimi smerit închinător;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 3-lea

Alergat-ai cu sete la chemarea Mântuitorului Apostole Andrei şi de bunăvoie te-ai dat spre ascultarea învăţăturii Lui ca un cerb la izvoarele apelor şi tuturor le-ai propovăduit pe Dumnezeu adevărat; pentru aceasta cântăm: Aliuia!

Icosul al 3-lea

Mărgăritarul cel de mult preţ, cel ascuns în taina inimii tale, în lume l-ai pus înainte, Apostole Andrei; pe acela cu credinţă păgânii primindu-l, comoară l-au făcut. Pentru aceasta aducem ţie acestea:

Bucură-te, al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu lăudător;
Bucură-te, cel împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii cântător;
Bucură-te, al nostru păzitor;
Bucură-te, al nostru mijlocitor înaintea preacinstitei Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, al nostru rugător către Domnul Dumnezeu;
Bucură-te, al tainelor lui Hristos slujitor;
Bucură-te, temelia prea întemeiată a mărturisirii lui Hristos;
Bucură-te, că tu ai propovăduit credinţa cea dată de Domnul Iisus Hristos;
Bucură-te, luminătorul cereştii cunoştinţe;
Bucură-te, învăţătorul dreptei credinţe;
Bucură-te, prin care Domnul Hristos Se sălăşluieşte;
Bucură-te, prin care satana se nimiceşte;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 4-lea

Ca o vestire Evanghelia în mâini luând, mult-lăudate Andreie, tot pământul ai îmbogăţit de dumnezeiasca propovăduire. Pentru aceasta cinstim pomenirea ta, împreună cu chinurile tale, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Capiştele prefăcându-le în biserici lui Dumnezeu, preacinstite Apostole Andreie, ai sfinţit în ele pe fiii botezului pe care darul i-a înnoit prin apă şi prin Duh. Pentru aceasta cântăm ţie laudele acestea:

Bucură-te, al cântărilor îngereşti ascultător;
Bucură-te, că ai răstignit cele lumeşti şi întru tine vieţuieşte Iisus Hristos;
Bucură-te, prin care întunericul s-a risipit;
Bucură-te, prin care lumea s-a luminat;
Bucură-te, îndumnezeitule cu Dumnezeu unitule;
Bucură-te, cerule mai înalt decât cerul;
Bucură-te, că te-ai arătat părtaş al firii dumnezeieşti;
Bucură-te, că pe fiii oamenilor i-ai adus lui Dumnezeu;
Bucură-te, al bisericii de trebuinţă folositor;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 5-lea

Cunoscut-ai aşezămintele firii, mărite Andreie, vrednicule de minune, şi părtaş pe fratele tău Petru l-ai primit grăind: "aflat-am pe Cel dorit!" şi i-ai arătat cunoştinţa Duhului. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Cu mreaja cuvântului, dintru adâncul înşelăciunii, ai vânat peşti cuvântători, fericite Apostol Andrei, şi la masa lui Hristos, mâncare curată i-ai adus luminaţi; pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, Andreie, îndulcire a minţilor;
Bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor;
Bucură-te, prin care credinţa s-a lăţit;
Bucură-te, prin care rătăcirea s-a zădărnicit;
Bucură-te, că pentru Hristos pe toate cele lumeşti gunoaie le-ai socotit;
Bucură-te, că tuturor toate te-ai făcut, ca pe mulţi să-i mântuieşti;
Bucură-te, al înţelepciunii lui Dumnezeu vas mult-încăpător;
Bucură-te, al lui Hristos dulce cugetător;
Bucură-te, pentru cei orbi dumnezeiască alifie;
Bucură-te, pentru cei bolnavi minunată doctorie;
Bucură-te, adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu;
Bucură-te, noianul înţelegerilor celor înţelepte de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 6-lea

Dumnezeiasca punte, Atotfăcătorul şi de lumină strălucitorul Duh, întru tine, mărite apostole Andrei, sălăşluindu-se cu dumnezeiască cuviinţă în chipul limbii de foc, te-a arătat propovăduitor al celor de negrăit. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Lepădând mrejele cele pescăreşti şi luând crucea, ai urmat lui Hristos, Celui ce te-a chemat, şi mreaja Duhului aruncând, în loc de peşte, pe oameni ai vânat. Slavă Duhului ce ţi s-a dat ţie! Pentru aceasta aducem laudele acestea:

Bucură-te, al dumnezeieştii întrupări înalt tâlcuitor;
Bucură-te, carte de Dumnezeu închipuită, foarte folositoare minţii;
Bucură-te, comoară dumnezeiască a cereştilor comori;
Bucură-te, cel ce eşti învăţătură de trebuinţă celor învăţători;
Bucură-te, cel ce la împărţirea muncii de propovăduitori ai ales neamurile;
Bucură-te, că între cei neputincioşi minuni alese ai făcut;
Bucură-te, al umbrei legii surpător;
Bucură-te, al adevărului stâlp întăritor;
Bucură-te, cel ce în cuvinte preaînţelepte te-ai îmbogăţit;
Bucură-te, cel ce pe credincioşi cu răbdare i-ai mântuit;
Bucură-te, casă preacinstită a Sfintei Treimi;
Bucură-te, Biserică a fiilor duhovniceşti;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 7-lea

Dobândit-ai pe Cel pe care L-ai dorit, fericite apostole Andrei. Iar acum în locaşurile cele nestricăcioase cu Dânsul locuind, seceri snopii ostenelilor tale după vrednicie; pentru aceasta cu cântări slăvim pe Dumnezeu, zicând: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Iubit-ai pe Stăpânul şi după Dânsul ai mers pe urmele Lui, în viaţă bine povăţuit şi patimilor Lui fără înşelăciune, preacinstite Andreie, până la moarte urmând; pentru aceasta îţi cântăm acestea:

Bucură-te, al cuvântării de Dumnezeu neapropiată înălţime;
Bucură-te, iconomia lui Dumnezeu necunoscută în adâncime;
Bucură-te, a Mângâietorului gură cinstită;
Bucură-te, gură de foc îngrădită;
Bucură-te, doborârea înţelepciunii celor înţelepţi;
Bucură-te, lepădarea priceperii celor pricepuţi;
Bucură-te, împărăţia cerurilor cea de veselie primitorului;
Bucură-te, al tainelor lui Hristos vestitorule;
Bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce grăitoare;
Bucură-te, limbă de foc suflătoare care grăieşti cele dumnezeieşti;
Bucură-te, îndulcire a urechilor noastre;
Bucură-te, cel prin care Hristos mântuieşte sufletele noastre;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 8-lea

Cu darul cel dat ţie de la Dumnezeu, întru-tot-lăudate Andrei, duhurile demonice cu cuvântul se izgonesc, bolile fug, mulţimea patimilor sufleteşti se îndepărtează de la cei bolnavi; pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cel ce din Betsaida ai ieşit, pe noi ne chemi a prânzi prăznuirea ta, punându-ne-o nouă înainte astăzi; cu vitejiile luptelor tale şi cu sarea lui Hristos mintea noastră sărând-o, mâncărurile tale dulci s-au făcut nouă, adică: învăţăturile de sfaturi cereşti; pentru aceasta cântăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, lumina celor întunecaţi cu păgânătatea;
Bucură-te, calea cea adevărată a celor rătăciţi;
Bucură-te, al luminilor lui Hristos văzător şi propovăduitor;
Bucură-te, al patimilor lui Hristos preaales mărturisitor;
Bucură-te, al minunilor Domnului bun lucrător;
Bucură-te, iconomia frumuseţii celei întâi închipuite;
Bucură-te, stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, al luminii celei gândite luminoasă descoperire;
Bucură-te, dreaptă arătare a chinurilor ce aşteaptă pe cei păcătoşi;
Bucură-te, gură care vesteşti pe Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, privitorule al priveliştilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce auzi cele de oameni neauzite;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 9-lea

Poruncindu-ţi-se a te sui la muntele Sionului cel înţelegător, Apostole Andreie, şi paharul mântuirii luând, bucurându-te l-ai băut, trecând prin moarte la viaţa cea dumnezeiască, unde este Hristos Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Focul Preasfântului Duh ce s-a coborât de sus peste tine, întru-tot-lăudate Apostole Andrei al lui Hristos, ţi-a poruncit ţie cu limbă nouă, cu care niciodată nu ai grăit, să vesteşti până la marginile lumii măririle Lui. Pentru aceasta aducem ţie laudele acestea:

Bucură-te, că tu ai binevestit patimile şi învierea lui Hristos;
Bucură-te, că tu singur lămureşti pogorârea în iad a dracilor;
Bucură-te, cel ce eşti plin de roadele Preasfântului Duh;
Bucură-te, de Darurile Lui îndestulătorule;
Bucură-te, prin care Sfânta Treime s-a propovăduit;
Bucură-te, prin care Unimea Treimii s-a slăvit;
Bucură-te, sănătate preaminunată împărţită credincioşilor;
Bucură-te, cel ce eşti rană de mult plâns demonilor;
Bucură-te, lumină mai strălucitoare decât soarele;
Bucură-te, povăţuitorul şi lumina orbilor;
Bucură-te, de lumină al tuturor făcător;
Bucură-te, al vrăjmaşilor puternic biruitor;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 10-lea

Cine te-a învăţat a grăi aşa, Sfinte Apostole Andrei? Cine ţi-a luminat mintea ta ca să vezi limpede raza slavei celei neapropiate, care a strălucit lumina Adevărului în inimile noastre, fără numai Iisus Hristos Dumnezeu? Pentru aceasta cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Se spăimântează tot cugetul de propovăduirea ta, pe care ai trâmbiţat-o în tot pământul, tăinuitorule al lui Hristos şi văzătorule al celor de sus, cel ce eşti cinstit de Domnul între cei doisprezece apostoli; pentru aceasta cântăm ţie:

Bucură-te, rugătorule pentru noi către Domnul;
Bucură-te, că prin sfintele tale rugăciuni Domnul ne trimite milele Sale bogate;
Bucură-te, că prin ajutorul tău, tiranul satana se izgoneşte de la noi;
Bucură-te, că gândurile şi bolile cele rele le îndepărtezi de la noi;
Bucură-te, mărgăritarul cel luminos al lui Hristos;
Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiţi;
Bucură-te, sănătatea trupească a oamenilor îmbolnăviţi;
Bucură-te, cârmaci preaminunat al celor ce înoată pe ape;
Bucură-te, împreună-călător cu cei ce călătoresc pe uscat;
Bucură-te, ajutorul celor ce te cheamă când zboară în aer;
Bucură-te, hrănitorul nostru al celor flămânzi de fapte bune;
Bucură-te, cel ce ajuţi rugăciunilor noastre spre mântuire;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 11-lea

Cu suflarea cea de sus a Duhului, Dumnezeu mai înainte aprinzându-te cu râvna de credinţă, ritor de Dumnezeu grăitor te-a arătat pe tine, mărite apostole Andrei, cel ce cânţi Mântuitorului tău: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Cel de lumină purtător şi de veselie făcător, fericite Andrei apostole al lui Hristos, dumnezeiască pomenirea ta rază de tămăduire străluceşte nouă celor ce cântăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, stea mai luminoasă decât soarele;
Bucură-te, sfeşnic care străluceşti cu rază de aur;
Bucură-te, dătător de daruri al creştinilor dreptcredincioşi;
Bucură-te, al călugărilor celor mâhniţi ajutător în necazuri;
Bucură-te, cel ce eşti izgonitor înfricoşător al demonilor;
Bucură-te, frumuseţea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, cămară preacinstită cu bun miros a lui Hristos;
Bucură-te, podoaba cea preacinstită a apostolilor;
Bucură-te, luminătorul cel preamărit al mucenicilor;
Bucură-te, veselia cea de bucurie făcătoare a cuvioşilor;
Bucură-te, lauda cea fericită a tuturor sfinţilor;
Bucură-te, rugătorule, mijlocitorule şi folositorule al tuturor ortodocşilor;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 12-lea

Ca un ucenic preaales al Celui ce s-a pironit de bună voie pe Cruce, Stăpânului tău până la moarte urmând, te-ai suit bucurându-te la înălţimea crucii, mergere făcându-ţi la ceruri, de trei ori fericite apostole Andrei. Pentru aceasta cântăm cântarea cea îngerească lui Dumnezeu, zicând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Mulţumim ţie, mărite apostole Andrei, noi neamurile cele de tine luminate şi de pe pământ la ceruri de tine ridicate, că de la slujirea vrăjmaşului depărtându-ne, ne-am făcut împreună-locuitori cu sfinţii îngeri şi părtaşi ai slavei Domnului. Pentru aceasta aducem ţie după vrednicie acestea:

Bucură-te, apostole Andrei, nume preascump şi dulce nouă dreptcredincioşilor;
Bucură-te, izgonitorul tuturor eresurilor;
Bucură-te, păzitorule cu dinadinsul al fecioriei;
Bucură-te, floarea cea preafrumoasă şi bine mirositoare a raiului;
Bucură-te, că rugăciunile tale sunt ca o scară, care ne urcă pe noi la ceruri;
Bucură-te, arma cea nebiruită a binecredinciosului popor;
Bucură-te, cel ce biruieşti în zile de război tabăra potrivnicilor;
Bucură-te, cel ce ne dai nouă ploi potrivite;
Bucură-te, cel ce ne izbăveşti pe noi din tot felul de nevoi;
Bucură-te, cel ce aperi sfânt locaşul acesta de aprinderea focului;
Bucură-te, cel ce ne izbăveşti pe noi de vicleşugul vrăjmaşului;
Bucură-te, cel ce la sfârşitul vieţii noastre ne ajuţi ca prin pocăinţă să ne mântuim;
Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 13-lea

O, preaminunate Sfinte şi mărite apostole Andrei, cu plângere alergăm la sprijinul tău, ca să ne izbăveşti pe noi cu rugăciunile tale de chinul cel de veci, prealăudate, şi să ne învredniceşti de bucuria raiului; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi
Icosul 1: "Sufletul meu cel tulburat..." şi
Condacul 1: "Pe ucenicul cel întâi chemat..."

RUGĂCIUNE

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua cu nesocotinţă în chip nenumărat le săvârşim. Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui, şi să slăvim preasfânt Numele Tău, în vecii vecilor. Amin.

Sursa: Acatistier, Ed. Biserica Ortodoxă Alexandria, 2004, p. 279-291, Acatistul Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat.

<sus

Acatistul Sfântului Apostol Andrei alcătuit de Arhimandritul Ilie Cleopa

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1:

Adunaţi-vă toţi binecredincioşii creştini, pe părintele cel duhovnicesc al Bisericii Răsăritului să-l lăudăm; care mreaja pescărească în Marea Galileei a lăsat-o şi lui Hristos a urmat; căci cu mreaja cuvântului Evangheliei mare mulţime de suflete a vânat şi poruncile adevărului i-a învăţat; pentru care, după dreptate, se cuvine a-i cânta: Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Icosul 1:

Îngerească viaţă ai petrecut pe pământ, prealăudate Părinte Andrei, cu fecioria înflorind şi sărăcia lui Hristos iubind, dumnezeiescului Botezător Ioan mai întâi ucenic ai fost, apoi L-ai urmat pe Hristos; pentru care, noi nevrednicii, te lăudăm aşa:

Bucură-te, că din cetatea Betsaida ai răsărit;
Bucură-te, al Apostolului Petru frate preafericit;
Bucură-te, că tu mai întâi la apostolie ai fost chemat;
Bucură-te, căci cu mare dragoste lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, că Betsaida cu taină „ţara vânătorilor” s-a numit;
Bucură-te, că dintr-însa mari vânători de suflete au ieşit;
Bucură-te, că tu casa părinţilor ai părăsit;
Bucură-te, că Evangheliei lui Hristos cu totul te-ai dăruit;
Bucură-te, pescarul lui Hristos cel prealuminat;
Bucură-te, că mulţi peşti cuvântători ai vânat;
Bucură-te, că pe aceştia cuvântul adevărului i-ai învăţat;
Bucură-te, căci calea adevărului le-ai arătat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 2-lea:

Auzind fericitul Andrei de la Sfântul Ioan Botezătorul că Iisus este Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatele lumii, a zis către fratele său, Petru: „Am aflat pe Mesia”, şi îndată au urmat pe Hristos şi din inimă L-au lăudat, cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Trimis ai fost de Sfântul Ioan Botezătorul să întrebi pe Hristos: „Tu eşti Cel ce va să vină, sau pe altul să aşteptăm?”. Şi cunoscând din puterea minunilor pe adevăratul Mesia, cu mare râvnă L-ai urmat; auzi-ne şi pe noi, care te cinstim aşa:

Bucură-te, Apostole Andreie, că pe Hristos din puterea minunilor L-ai cunoscut;
Bucură-te, că Lui cu adevărat ucenic te-ai făcut;
Bucură-te, că lui Hristos cu mare râvnă ai urmat;
Bucură-te, căci pentru dragostea Lui multe necazuri ai răbdat;
Bucură-te, că jugul lui Hristos cu cinste l-ai purtat;
Bucură-te, că tu mare grijă ai avut de poporul cel ce mergea după Iisus;
Bucură-te, că de cele cinci pâini şi doi peşti i-ai spus;
Bucură-te, că Hristos pe acestea le-a binecuvântat;
Bucură-te, căci cu ele mulţimea ai săturat;
Bucură-te, căci cuvintele evreilor celor elinizaţi, prin tine au ajuns la Hristos;
Bucură-te, că tu prieten de aproape al Lui ai fost;
Bucură-te, că Evanghelia lui Hristos la multe popoare o ai predicat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 3-lea:

După Învierea Domnului, locul propovăduirii tale prin aruncare la sorţi ţi s-a arătat, unde cu mare râvnă Evanghelia lui Hristos propovăduind, multe suflete ai luminat, iar lui Dumnezeu cu mulţumire din inimă I-ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Propovăduit-ai, Apostole Andreie, cu mare îndrăzneală şi osteneală, Evanghelia lui Hristos, în Bitinia, în Nicomidia, în Niceea, în Trapezunda, în Calcedon, în Bizanţ, în Macedonia, în Tracia, în Cavala, în Tesalia şi în multe alte cetăţi, pentru care te rugăm, auzi-ne şi pe noi care te lăudăm aşa:

Bucură-te, ostaşul cel neobosit al lui Hristos;
Bucură-te, mlădiţă de vie cu rod preafrumos;
Bucură-te, că tu din Buciumul Vieţii ai răsărit;
Bucură-te, vlăstar sfânt cu rod însutit;
Bucură-te, că tu ai rămas întru Hristos;
Bucură-te, că prin El multă roadă ai adus;
Bucură-te, pom al raiului preafrumos;
Bucură-te, podoabă duhovnicească a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, organul Duhului mult cuvântător;
Bucură-te, al Evangheliei lui Hristos mare propovăduitor;
Bucură-te, că pe mulţi prin cuvântul adevărului i-ai luminat;
Bucură-te, sfeşnicul Bisericii cel preaînfrumuseţat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 4-lea:

Dărâmat-ai cu puterea lui Hristos, Apostole, mulţime de capişti şi prin multele tale minuni ai înspăimântat pe evrei şi pe păgâni, aducându-i la calea adevărului şi învăţându-i să cânte lui Hristos-Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Cu lumina Evangheliei lui Hristos, Apostole Andrei, ai luminat cetăţile Amastrida şi apoi Sinopi, unde te-ai întâlnit cu fericitul tău frate, Marele Apostol Petru. Şi acolo, cu semnul crucii lui Hristos, ai scos din temniţă pe Apostolul Matia, pentru care noi cu laude te cinstim aşa:

Bucură-te, că acolo multe chinuri pentru Hristos ai răbdat;
Bucură-te, că afară din cetate ca un mort ai fost aruncat;
Bucură-te, că acolo noaptea Domnul ţi s-a arătat;
Bucură-te, că pe tine degrab te-a făcut sănătos;
Bucură-te, că păgânii văzând această minune au crezut în Hristos;
Bucură-te, că pe toţi i-ai iertat;
Bucură-te, că iertarea de la Hristos ai învăţat;
Bucură-te, că în numele Preasfintei Treimi i-ai botezat;
Bucură-te, că pe omul cel ucis l-ai înviat;
Bucură-te, că de aceasta păgânii foarte s-au mirat;
Bucură-te, că mulţi dintre ei s-au botezat;
Bucură-te, că aceştia pe tine te-au lăudat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 5-lea:

De la cetatea Sinopi ai călătorit, Sfinte Apostole Andrei, la Trapezunda şi Neocezareea şi ajungând la Samosata, prin cuvânt şi prin puterea minunilor tale, multe suflete ai adus la Hristos şi le-ai învăţat să-I cânte: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

După luminarea cetăţilor Trapezunda, Neocezareea şi Samosata, la Sinodul Apostolic din Ierusalim ai luat parte; iar de acolo la răsăritul Mării Negre ai călătorit, propovăduind Evanghelia lui Hristos alanilor şi zachenilor, unde multe scârbe şi osteneli ai răbdat; pentru care te cinstim cu laudele acestea:

Bucură-te, că în Bizanţ pe Stahie episcop l-ai sfinţit;
Bucură-te, că în Iradia Traciei ca să predici ai venit;
Bucură-te, că aici pe Apelin episcop l-ai rânduit;
Bucură-te, că talantul cel dat ţie l-ai înmulţit;
Bucură-te, că şi aici ai adus Domnului rod însutit;
Bucură-te, al Evangheliei pom roditor;
Bucură-te, al Cuvântului Vieţii mare propovăduitor;
Bucură-te, al creştinilor izbăvitor;
Bucură-te, că şi în Peloponez cuvântul Domnului ai predicat;
Bucură-te, că şi acolo multe suflete ai luminat;
Bucură-te, că în cetatea Patrelor cuvântul Domnului ai semănat;
Bucură-te, că la lumina adevărului pe toţi i-ai chemat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 6-lea:

Ajuns-ai, fericite Apostole Andrei, cu propovăduirea Evangheliei lui Hristos până la Sciţia Mică şi, tre-când tu Dunărea, până la Sciţia Mare ai ajuns, în munţii Kievului poposind, unde ai proorocit că în această ţară va străluci pravoslavnica credinţă şi mulţime mare de credincioşi va cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Sfinte Apostole Andrei, tu eşti primul păstor duhovnicesc al Bisericii Răsăritului; tu ai împodobit mai întâi cu arhieria scaunul Bizanţului; tu ai fost primul propovăduitor al Evangheliei lui Hristos în Dobrogea românească. Pentru toate acestea, noi, credincioşii din această ţară, după cuviinţă te lăudăm:

Bucură-te, al Bisericii Răsăritului mare luminător;
Bucură-te, Părinte al Răsăritului mai întâi pe scaun şezător;
Bucură-te, că pe străvechea ţară daco-getică, Dobrogea, tu o ai luminat;
Bucură-te, că în ea Evanghelia ai predicat;
Bucură-te, că în multe cetăţi ale Dobrogei cuvântul Domnului ai semănat;
Bucură-te, că şi la Tomis cu vestirea Evangheliei ai ajuns;
Bucură-te, că până la Axiopolis raza cuvintelor tale a pătruns;
Bucură-te, că în Dobrogea strămoşească Ortodoxia a înflorit;
Bucură-te, că sămânţa Cuvântului Vieţii şi acolo a răsărit;
Bucură-te, căci cu darul lui Dumnezeu acolo creştinismul s-a întărit;
Bucură-te, stâlp al Bisericii nemişcat;
Bucură-te, far al Ortodoxiei prealuminat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 7-lea:

Multe obiecte sfinte şi inscripţii arată astăzi că Dobrogea strămoşească, din vremea propovăduirii tale, a rămas creştină şi cu statornicie a păstrat mărgăritarul dreptei credinţe în Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Întemeiatu-s-a, cu puterea lui Dumnezeu şi prin rugăciunile tale, Andreie Apostole, în Dobrogea stră-moşească, adevărata credinţă în Hristos, binevoind Dumnezeu a încununa ostenelile tale, pentru care te cinstim aşa:

Bucură-te, că ogorul cel semănat de tine a rodit;
Bucură-te, că roada lui foarte s-a înmulţit;
Bucură-te, că în Dobrogea cea strămoşească creştinismul a crescut bogat;
Bucură-te, că acolo multe scaune episcopale s-au înfiinţat;
Bucură-te, că tezaurul nostru istoric şi spiritual acolo s-a păstrat;
Bucură-te, că prin prigoana şi năvălirile barbare credinţa n-a slăbit;
Bucură-te, că prin necazuri şi prin primejdii ea mai tare s-a întărit;
Bucură-te, că Episcopia Tomisului atunci foarte a înflorit;
Bucură-te, că încă din veacul al şaselea autocefalia şi-a dobândit;
Bucură-te, că al doilea scaun după Constantinopol s-a numit;
Bucură-te, că ostenelile propovăduirii tale Domnul le-a încununat;
Bucură-te, că ţarina cea semănată de tine El o a binecuvântat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 8-lea:

Rodit-a cu îndestulare cuvântul Evangheliei cel semănat de tine, Apostole Andreie, în Sciţia Mică, unde mulţime de ucenici au pecetluit cu al lor sânge mărturisirea lui Iisus Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Ca nişte stele luminoase au strălucit pe pământul Dobrogei noastre sfinţii lui Dumnezeu, Iulius, Tasius, Valentin, Marcelin, Efrem, Gordian, Teotim şi Epictet, Astion, Attalos, Zoticos, Filipos, Kamasis şi mulţi alţii, pe care singur Dumnezeu îi ştie, şi multe au fost roadele cuvântului Evangheliei cel semănat de tine, Apostole Andreie, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, luminătorul multora spre mântuire;
Bucură-te, că pe mulţi ai vânat prin a ta propovăduire;
Bucură-te, sluga lui Hristos cea mult ostenitoare;
Bucură-te, albină duhovnicească mult lucrătoare;
Bucură-te, păstorule, care Păstorului celui Bun ai urmat;
Bucură-te, ostaşule duhovnicesc cel mult încercat;
Bucură-te, al nevăzuţilor vrăjmaşi biruitorule;
Bucură-te, al Ierusalimului celui ceresc moştenitorule;
Bucură-te, cerbule cel însetat care la Hristos ai alergat;
Bucură-te, că din Izvorul Vieţii te-ai adăpat;
Bucură-te, ostaşule cel bun, care în luptă dreaptă te-ai luptat;
Bucură-te, sluga cea bună a Marelui Împărat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 9-lea:

Prin pronia Domnului Dumnezeu ai ajuns, Apostole Andreie, şi în cetatea Paleapatra, unde pe bolnavul Sosie şi pe un rob al Maximilei, soţia antipatului Egheat, i-ai vindecat cu numele Domnului şi i-ai învăţat să cânte lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Vindecat-ai, slăvite Apostole al lui Hristos, Andreie, pe soţia antipatului Egheat şi pe un lepros pe care în numele Preasfintei Treimi l-ai botezat. Încă şi pe tot poporul din partea Ahaiei l-ai creştinat, pentru care te rugăm să ne auzi şi pe noi, care te lăudăm:

Bucură-te, că pe mulţi bolnavi cu cuvântul Domnului i-ai vindecat;
Bucură-te, că pe Maximila de la moarte o ai scăpat;
Bucură-te, că toată Ahaia ai creştinat;
Bucură-te, că acolo capiştile idoleşti le-ai sfărâmat;
Bucură-te, căci creştinii cei de acolo s-au luminat;
Bucură-te, că averile lor la picioarele tale le-au adunat;
Bucură-te, că din ele biserică le-ai zidit;
Bucură-te, că pe mulţi săraci acolo ai miluit;
Bucură-te, că din Ahaia episcopi şi preoţi ai hirotonit;
Bucură-te, că acolo turma lui Hristos s-a înmulţit;
Bucură-te, că pe robul lui Stratoclis de duh necurat l-ai scăpat;
Bucură-te, că pe Stratoclis şi pe Maximila i-ai luminat şi botezat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 10-lea:

Arătat-ai antipatului Egheat taina Crucii lui Hristos, dar el, întunecat fiind de satana, nimic nu a înţeles, ci pe tine cu mari chinuri a început a te chinui; iar tu i-ai zis: „Eu sunt rob al Crucii lui Hristos şi pentru El voiesc a mă jertfi şi din inimă a-I cânta aşa: Aliluia!”.

Icosul al 10-lea:

Cu mare dragoste ai îmbrăţişat, Apostole Andreie, Crucea lui Hristos şi ai rugat pe popor să nu te oprească de a fi răstignit pe dânsa; şi aşa ai alergat către cer primind cu bucurie durerile Crucii, voind a urma prin aceasta Mântuitorului nostru Iisus Hristos; pentru care noi cu dragoste te lăudăm:

Bucură-te, slăvite Apostole Andreie, cel cu dragostea lui Hristos înflăcărat;
Bucură-te, căci cu mare îndrăzneală şi bucurie la Crucea Lui ai alergat;
Bucură-te, că Crucea Lui o ai îmbrăţişat;
Bucură-te, că pentru Hristos pe Cruce ai fost legat;
Bucură-te, că Crucea cu sângele lui Hristos s-a sfinţit;
Bucură-te, că şi tu Crucea lui Hristos foarte o ai iubit;
Bucură-te, că două zile pe Cruce ai fost spânzurat;
Bucură-te, că, pe Cruce stând, pe popor l-ai învăţat;
Bucură-te, că prin învăţăturile tale poporul s-a luminat;
Bucură-te, căci cu pilda suferinţelor tale ei mult s-au îmbărbătat;
Bucură-te, că, pe Cruce stând, Domnului te-ai rugat;
Bucură-te, că, pe Cruce fiind, sufletul tău Domnului l-ai dat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 11-lea:

O lumină mare ca de fulger a strălucit împrejurul tău, Sfinte Andreie Apostole, ca o jumătate de ceas, care a spăimântat pe toţi cei din jur. Iar tu, fericite Apostole, în acea lumină fiind, ţi-ai dat sufletul tău în mâinile Domnului, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Sfârşit-ai la bătrâneţe prin cucernicie drumul propovăduirii tale şi crucea suferinţelor până la sfârşit o ai purtat; iar sfintele tale moaşte au fost aduse din Paleapatra la Constantinopol, împreună cu ale Sfinţilor Luca şi Timotei, de împăratul Constantin, şi mare bucurie s-a făcut poporului creştinesc, care cu dragoste şi cu umilinţă te lăuda, zicând:

Bucură-te, Sfinte Apostole Andreie, care la noi ai venit;
Bucură-te, că împărăteasca cetate de tine s-a veselit;
Bucură-te, că de aducerea sfintelor tale moaşte mult ne-am bucurat;
Bucură-te, că prin venirea lor poporul s-a mângâiat;
Bucură-te, că de Sfântul Artemie moaştele tale au fost aduse;
Bucură-te, că în Biserica Sfinţilor Apostoli au fost puse;
Bucură-te, că sfintele tale moaşte multă vreme cetatea Constantinopolului au împodobit;
Bucură-te, că după căderea cetăţii ele la creştini s-au împărţit;
Bucură-te, că părţi din sfintele tale moaşte în multe locuri s-au dus;
Bucură-te, că şi în părţile noastre o părticică din ele a ajuns;
Bucură-te, ucenicul lui Hristos cel adevărat;
Bucură-te, ostaş credincios al Marelui Împărat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 12-lea:

Prin pronia şi cu voia Împăratului Dumnezeu, slăvite Apostole Andreie, a ajuns şi în Ţara Moldovei o părticică din sfintele tale moaşte, care împodobeşte până azi Biserica Înălţării din Sfânta Mănăstire Neamţ; pentru care noi, nevrednicii, cu evlavie lăudăm pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Dar nepreţuit socotim părticica sfintelor tale moaşte, Apostole al lui Hristos, Andreie, care cu mila lui Dumnezeu a ajuns până la noi, pentru care şi noi, nevrednicii, mulţumim lui Dumnezeu şi pe tine cu evlavie şi cu dragoste te lăudăm aşa:

Bucură-te, Apostole Andreie, că Evanghelia lui Hristos în ţara noastră ai propovăduit;
Bucură-te, că în Dacia Pontică pentru propovăduirea Evangheliei te-ai ostenit;
Bucură-te, că sămânţa Cuvântului Vieţii acolo ai semănat;
Bucură-te, că în Dacia Pontică a răsărit rod bogat;
Bucură-te, că acolo creştinătatea s-a răspândit;
Bucură-te, că lumina adevărului la noi prin tine a venit;
Bucură-te, că noi românii cu dragoste te cinstim;
Bucură-te, că părinte duhovnicesc al nostru te socotim;
Bucură-te, căci cu lumina adevărului pe toţi i-ai înţelepţit;
Bucură-te, căci Cuvântul Adevărului în ţara noastră tu l-ai vestit;
Bucură-te, că poporul ţării noastre prin tine s-a luminat;
Bucură-te, părintele Ortodoxiei noastre cel adevărat;
Bucură-te, Sfinte slăvite Apostole Andreie, cel întâi chemat!

Condacul al 13-lea:

O, Sfinte slăvite Apostole Andreie, care cu mare dragoste Crucea lui Hristos ai îmbrăţişat şi pentru El moarte pe cruce ai răbdat, ajută-ne şi nouă, nevrednicilor, care cerem în ajutor rugăciunile tale cele sfinte şi lui Dumnezeu aducem laudă: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi
Icosul 1: "Îngerească viaţă ai petrecut...”
şi Condacul întâi: „Adunaţi-vă toţi binecredincioşii creştini...”

RUGĂCIUNE

O, Sfinte slăvite şi întru tot lăudate Apostole al lui Hristos, Andreie, care mai întâi decât ceilalţi apostoli ai fost chemat de Hristos Domnul la propovăduirea Evangheliei Sale, şi cu mare dragoste Lui ai urmat, lăsând pescuirea cea de la Marea Galileii şi pescuirii de suflete te-ai încredinţat; cel ce cu lumina Evangheliei Darului multe cetăţi şi popoare ai luminat şi le-ai adus ca un prinos Dumnezeului Celui adevărat; cel ce ai suferit multe chinuri şi osteneli de la cei fărădelege şi care, cu dragostea lui Hristos aprinsă în inimă, ai alergat în urma Lui precum cerbul la izvoarele apelor şi nu ai băgat în seamă toate necazurile veacului de acum; cel ce ai alergat din cetate în cetate şi din ţară în ţară, până ai ajuns în Dobrogea strămoşească, unde ai semănat sămânţa cea bună a Cuvântului Vieţii; cel ce ai fost mare soare al Bisericii Răsăritului şi întâiul care ai pus temelia Ortodoxiei în ţara noastră, caută şi acum spre moştenirea ta, spre noi, care suntem urmaşii nevrednici ai celor luminaţi prin propovăduirea cuvântului Evangheliei, cel semănat de tine, şi care cu toată evlavia şi smerenia te rugăm să nu încetezi a te ruga pentru ţara noastră, pentru conducătorii ţării şi pentru binecredinciosul ei popor, ca Preabunul Dumnezeu şi Preaînduratul nostru Mântuitor, prin rugăciunile tale, să ne dea pace, linişte şi mântuire sufletelor noastre, ca să lăudăm cu vrednicie preacinstitul şi de mare cuviinţă nume, al Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sursa: Acatistier (Acatiste alcătuite de Arhimandritul Ilie Cleopa), Editura Mănăstirea Sihăstria 2005, pag. 63-77, Acatistul Sfântului Apostol Andrei.

<sus

Paraclisul Sfântului Apostol Andrei

Alcătuit de I.P.S. Nicodimos, mitropolitul Patrelor, aprobat de Sf. Sinod al Bisericii Greciei şi publicat la Patra în 1998. Prezenta traducere este adaptată pentru ca textul să poată fi cântat întocmai dupa irmoasele şi podobiile greceşti. Traducere din limba greacă de protos. Chiril Lovin.

După obişnuitul început, se zic:

Troparul Sfântului

"Ca cel dintre Apostoli mai întâi-chemat şi lui Petru frate adevărat,
Stăpânului tuturor, Andreie, roagă-te, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă"

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea (forma glasului al 2-lea), podobie: „Cel ce Te-ai înălţat pe cruce...”:

Către biserica celui întâi chemat venind noi şi închinându-ne icoanei lui celei cinstite dintru adâncul sufletului să-l rugăm: Sfinte, îi auzi pe fiii tăi, ce te cheamă pe tine, de Dumnezeu grăitorule Andreie şi le trimite grabnic har de la Hristos ca să fie ei păziţi de toată primejdia. (de 2 ori)

Slavă... Şi acum... asemenea:

Nu vom tăcea nicicând, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că dacă nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi îndată psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule...

Canonul glasul al 8-lea, îl punem pe 4, fără irmoase:

Cântarea 1

Irmos: „Apa trecând-o ca pe uscat...”

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Andreie, Apostolul lui Hristos, primeşte-ne ruga şi o du către Dumnezeu, că ai către El îndrăznire să mijloceşti pentru noi, cei ce te chemăm.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cinstitul şi sfântul locaş al tău adună mulţimea celor ce te cinstesc cu dor, iar tu, auzindu-le strigarea, îi ocroteşte şi-i apără pururea.

Stih: Slavă...

Văzând, o, Andreie, pe cei ce plâng şi vin către tine, mijloceşte la Cel Preabun ca să-i izbăvească de primejdii cu harul Său, Sfinte fiu al lui Iona.

Stih: Şi acum...

De boli, de dureri şi de întristări, Stăpâne Hristoase, Te rugăm să ne izbăveşti pentru mijlocirea Maicii Tale şi a întâiului Tău ucenic Andrei.

Cântarea a 3-a

Irmos: „Doamne, Cel ce ai făcut...”

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

L-ai aflat pe Mesia, chemând pe Petru, fratele tău, şi ai străbătut cetăţi şi sate, multe minuni făcând şi L-ai vestit pe Hristos, pe Care roagă-L, Andreie, pentru noi, cei ce suntem plini de patimi şi dureri.

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Arătatu-te-ai, Sfinte, al Betsaidei vlăstar ales, pe Hristos aflându-L, Andreie, pe Cel ce te-a chemat, Căruia roagă-te să izbăvească de patimi pe cei ce la tine vin, o, întâiule chemat.

Stih: Slavă...

De la Botezătorul ai primit bune învăţături, dar, urmând apoi pe Mesia, ai primit har de sus ca Evanghelia să o vesteşti pretutindeni şi tămăduiri să dai celor ce le trebuie.

Stih: Şi acum ...

De nevoi izbăveşte şi de primejdii acoperă, Sfinte, fericite Andreie, pe cei ce te cinstesc şi cu evlavie a ta icoană sărută, că tu pentru noi te rogi cu Maica lui Dumnezeu.

Apoi aceste stihiri:

Izbăveşte de primejdii, Întâiule chemat, pe cei ce se roagă ţie, venind adesea la biserica ta, căzând înaintea sfintelor tale moaşte şi închinându-se cinstitei Crucii tale.
Caută cu milostivire, prealăudată, de Dumnezeu Născătoare, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Apoi preotul rosteşte ectenia la care pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul, iar după ecfonis cântăm:

Sedealnă

glas 2, podobie: Ceea ce eşti rugătoare caldă...

Cerem, Apostole, a ta fierbinte solire către Hristos Dumnezeu, strigându-ţi cu stăruinţă : o, prealăudate Andreie, întâiule chemat, sârguieşte degrab să ne izbăveşti din primejdii pe noi, cei ce te cunoaştem ajutător şi ocrotitor.

Cântarea a 4-a

Irmos: „Auzit-am, Doamne, taina...”

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Evanghelia Harului ai binevestit-o, mergând din loc în loc, şi cu paşii tăi cei preafrumoşi ai adus vestirea păcii veşnice.

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prin minuni şi prin semne mari ai adus la Domnul poporul cel păgân, luminând cu Evanghelia pe strămoşii noştri, o, Apostole.

Stih: Slavă ...

La mormântul tău vin cu dor cei ce cu evlavie cheamă pururea folosinţa ta, Apostole, şi primesc degrabă mila Domnului.

Stih: Şi acum ...

Visterie a harului, capul tău, Andreie, îl ştiu creştinii toţi, că de-a pururi pentru noi te rogi cu Fecioara, Maica a lui Dumnezeu.

Cântarea a 5-a

Irmos: „Luminează-ne pe noi, Doamne...”

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Să ne luminezi cu lumina Duhului Preasfânt, Care-n chip de limbi de foc te-a adumbrit, ca şi noi fii ai luminii de acum să fim.

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Toţi ne închinăm Crucii pe care ai pătimit, căci te ştim că te-ai jertfit pentru Hristos, o, Andreie, mucenic al Adevărului.

Stih: Slavă ...

Mult ai suferit, primind chinuri de la răi tirani, iar pe noi, cei ce acum ne închinăm Crucii tale, ne păzeşte de dureri şi boli.

Stih: Şi acum ...

Noi, cei luminaţi prin cuvântul tău, Apostole, te rugăm să ne păzeşti cu mila ta, împreună cu Fecioara, Maica Domnului.

Cântarea a 6-a

Irmos: „Rugăciunea mea voi vărsa...”

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Urmaş al tău ai ales pe Stratocleu, vestitorul lui Hristos în Ahaia, cel ce-a venit către tine, Andreie, mai înainte să fii răstignit pe lemn. Deci binecuvintează-ne şi pe noi ca pe nişte fii iubiţi ai tăi.

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Certat-ai pe ucenicii tăi, Sfinte, pe strămoşii nostri cei întru credinţă, care voiau să te scape de chinuri, pe tine, cel ce priveai spre cununi cereşti. Deci şi pe noi să ne opreşti când umblăm pe cărarea păcatului.

Stih: Slavă ...

La Cina Împărăţiei veşnice ai gătit şi fiilor tăi masă. Deci şi de noi poartă grijă, Andreie, ca să fim vrednici de Cina Stăpânului şi toţi să fim găsiţi aleşi şi nu numai chemaţi şi nepregătiţi.

Stih: Şi acum ...

Cu nume de bărbăţie aleasă eşti numit, Apostole Andreie, că vitejeşte răbdând în primejdii, în multe locuri Biserici ai aşezat; ajută-ne, dar, şi pe noi, împreună cu Maica lui Dumnezeu.

Apoi aceste stihiri:

Izbăveşte de primejdii, Întâiule chemat, pe cei ce se roagă ţie, venind adesea la biserica ta, căzând înaintea sfintelor tale moaşte şi închinându-se cinstitei Crucii tale.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca una ce ai îndrăznire de Maică.

Preotul rosteşte ectenia, aşa cum s-a arătat după cântarea a 3-a, apoi cântăm:

Condacul, glasul al 6-lea, podobie : Ceea ce eşti folositoare...

Ocrotirea ta o căutăm noi, Apostole, ca să fim izbăviţi de nevoi cu solirea ta; rugăciunea celor ce vin la tine nu o depărta, ci sârguieşte ca un milostiv spre al nostru ajutor şi de primejdii ne apără, că cel dintâi ai dus tu pe elini la Hristos Domnul, pe Care şi pentru noi să-L rogi, Andreie, Cel întâi chemat.

Prochimenul, glas 4:

Mai înainte am văzut pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este, ca să nu mă clatin.

Stih: Cunoscute mi-ai făcut mie căile vieţii, umpleamă-vei de veselie cu faţa Ta.

Şi se citeşte Sfânta Evanghelie de la Ioan
(XII, 20 - 25):

În vremea aceea erau nişte elini din cei ce se suiseră să se închine la praznic. Deci aceştia au venit la Filip, cel ce era din Betsaida Galileei, şi l-au rugat zicând: Doamne, voim să vedem pe Iisus. Filip a venit şi i-a spus lui Andrei, şi Andrei şi Filip au venit şi I-au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns, zicând: A venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului. Adevărat, adevărat zic vouă că, dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce îşi iubeşte viaţa o va pierde, iar cel ce îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică.

Slavă... glas 2:

Pentru rugăciunile Apostolului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Şi acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Stihiră, glas 6 (forma glasului 2)

Podobie: „Toată nădejdea...”

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.

Andreie Apostole, cel mai întâi cu chemarea, ucenic al Domnului, rugăciunea robilor tăi primeşte-o, de primejdii scapă-ne, vindecă-ne bolile şi din toate încercările scoate-i pe cei ce vin, Sfinte, la al tău acoperământ; că tu ai putere şi bunăvoinţă, ca un preabun, şi cu îndrăznire acum stai lângă tronul lui Hristos, Căruia roagă-te pururea să ne mântuim şi noi.

Diaconul (iar în lipsa lui, preotul) rosteşte

Rugăciunea:

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu mila şi cu îndurări, înalţă fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale tuturor sfinţilor sfinţiţilor ierarhi; ale sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, ale Sfinţilor (N), a căror pomenire o săvârşim, ale Sfântului, slăvitului, întru tot lăudatului Apostol Andrei, Cel întâi chemat, ocrotitorul României, ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor; rugămu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noi.

Strana: Doamne, miluieşte (de 12 ori), cântat alternativ de cele două strane.

Preotul rosteşte ecfonisul:

Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana : Amin.

Cântarea a 7-a

Irmos: „Tinerii cei ce au mers...”

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca o jertfă sfinţită, ai răbdat răstignire, precum Stăpânul tău, Apostole Andreie, având şi îndrăznire, ne acoperă ca un bun pe noi, cei ce preamărim pe Domnul totdeauna.

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Câştigându-te, Sfinte, preafierbinte părinte şi bun ocrotitor, îţi cerem cu credinţă să aperi totdeauna ţara noastră în care tu pe Iisus L-ai vestit prin grai şi prin viaţă.

Stih: Slavă ...

Rugăciunile fiilor tăi, Andreie, degrab primeşte-le şi îi învredniceşte de har şi îndurare de la Domnul, pe Care tu L-ai ascultat ca un fiu şi L-ai vestit în lume.

Stih: Şi acum ...

Pe ai Tăi robi, Stăpâne, de primejdii îi scapă ca un Păstor preablând, primind şi mijlocirea Curatei Maicii Tale şi solirile lui Andrei, al tău ales ucenic şi bun pescar de oameni.

Cântarea a 8-a

Irmos: „Pe Împăratul ceresc...”


Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Întru toţi vecii Te lăudăm, Iisuse, că cereştile puteri Te preaînalţă şi Andrei pe Tine Te-a cunoscut Mesia.

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

De ajutorul cel de la tine, Andreie, trebuinţă avem toţi, dorind fierbinte să fim găsiţi vrednici la dreapta judecată.

Stih: Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Învăţătura întru credinţă primind noi de la cel întâi chemat, Andrei sfinţitul, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul.

Stih: Şi acum ...

Noi te cunoaştem de Dumnezeu Născătoare şi Fecioară totodată, Marie, pe Hristos, al tău Fiu, de-a pururi preaslăvindu-L.

Cântarea a 9-a

Irmos: „Cu adevărat Născătoare...”

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Plăcut cu frumuseţea aflând pe Hristos Domnul, ai lăsat mrejele tale şi L-ai urmat, pe Care noi cu credinţă, Andreie, Îl slăvim.

Stih: Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Urmat-ai de îndată lui Hristos, Andreie, ca şi Ioan, ucenicul iubit al Său şi lucrători v-a pus Domnul Împărăţiei Lui.

Stih: Slavă ...

Cel ce din bunătate grijeşti toată făptura, Mântuitorule, vrednici ne fă pe noi purtării Tale de grijă celei dumnezeieşti.

Stih: Şi acum ...

Cu blânda Ta privire, Stăpâne, cercetează poporul Tău şi-l păzeşte de orice rău, cu rugăciunile celei ce Te-a născut.

Apoi îndată:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi aceste stihiri (megalinarii), glasul al 8-lea, podobie:

„Ceea ce eşti mai cinstită...”, în timpul cărora preotul cădeşte altarul şi poporul:

Pe cel mai întâi de Hristos chemat, pe cel ce pe Domnul ca Mesia L-a cunoscut, pe luminătorul Ahaiei şi al Patrei să-l lăudăm din inimi cu multă dragoste.

Următor făcându-te lui Hristos, pironit pe cruce ai răbdat multe încercări; tu, dar, o, Andreie, din încercări ne scoate, când te chemăm pe tine, întâiule chemat.

Bucură-te, sfânt întemeietor al Marii Biserici a Cetăţii împărăteşti! Bucură-te, bunul ocrotitor al Patrei, Andreie fericite, al nostru blând păstor!

Alte megalinarii, care nu sunt în izvodul grecesc:

Pe străbunii noştri I-ai luminat cu învăţătura Evangheliei lui Hristos şi ai uns prin Duhul păstori acestei turme, pe care o păzeşte sub ocrotirea ta.

Cel ce eşti numit după adevăr cu al bărbăţiei virtuos nume, o, Andrei, pe toţi cei ce poartă, mărite, al tău nume, fă-i vrednici de locaşurile cele cereşti.

Propovăduind tu până la sciţi, şi în miazănoapte ai adus raza lui Hristos, căci şi Marea Neagră înconjurând-o toată, Balcanii şi Elada te ştiu luminător.

O, Sfinte Andreie, cel întâi chemat, bunule Apostol, ocroteşte cu harul tău toată România, pe care ai chemat-o să fie următoare lui Iisus Hristos.

Nu lăsa, Apostole, turma ta să fie răpită de făţarnicii lupi cumpliţi, ci de toţi vrăjmaşii păzeşte, fericite, poporul care poartă numirea lui Hristos.

Îngerii şi cetele Sfinţilor, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule...

Preasfântă Treime...

Tatăl nostru...

şi după ecfonis cântăm Troparul, glasul 1:

Fiu al Galileei şi frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat, iar de la mormântul tău din Patra chemi popoarele la Dumnezeu şi atunci ne-ai umplut de bucurie când în România iarăşi ai venit, unde pe Hristos Domnul L-ai propovăduit.

Preotul rosteşte ectenia, pomenind pe cei pentru care se face paraclisul şi Otpustul mic.

Apoi cântăm această stihiră glas 2, podobie: „Când de pe lemn...”,
vreme în care ne închinăm icoanei sfântului:

Către Domnul îndrăznire având tu, cu bunăvoinţă, Andreie, înainte I-ai adus pe Elinii ce doreau a-I vorbi şi a-L vedea, iar cu ei ai auzit şi tu: Sosit este ceasul ca să fie preaslăvit Hristos, Fiul Omului! Deci acum şi pe noi ne ascultă, pe Hristos rugându-L să scoată din toată primejdia pe robii Săi.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

Sursa: Paraclisul Sfântului Andrei.

<sus