Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei > Acatistul

jos>

Sf. Ierarh Dosoftei,
Mitropolitul Moldovei
(13 Decembrie)


ACATISTUL

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1:

Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, ierarhe a lui Hristos, veseleşte sufletele celor binecredincioşi, că tu înţelept tâlcuitor al dreptei credinţe şi luminător al limbii române te-ai arătat. De aceea, toți se bucură şi te laudă: Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Icosul 1:

Ca pe un purtător de biruinţă te-au încununat cetele îngereşti, ierarhe Dosoftei, că, deşi tânăr la trup, te-ai dovedit înţelept cu mintea, iar inima ta s-a aflat la pământ bine roditor, căci primind sămânţa adevărului ai rodit înmiit. Pentru aceasta, ca un adevărat lucrător al celor duhovniceşti te rugăm: întăreşte şi-n sufletele noastre nemuritoare virtuţile dreptei credinţe, celor ce-ţi cântăm:

Bucură-te, lucrător plin de înţelepciune,
Bucură-te, ucenic săvârşitor al faptei bune,
Bucură-te, fire blândă şi cucernică,
Bucură-te, păstor plin de râvnă,
Bucură-te, pildă vie a bunei cucernicii,
Bucură-te, veselie a celor fără bucurii,
Bucură-te, iubitor al vieţii simple şi curate,
Bucură-te, cugetare smerită,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 2-lea:

Cu mare bucurie în suflet te slăvim, Sfinte Părinte, pentru că ai lăsat casa părintească şi la Mănăstirea Probota te-ai închinoviat pentru duhovniceştile nevoinţe în care, cu multă sârguinţă, i-ai întrecut pe cei ce-ţi erau povăţuitori. De aceea, şi noi, văzând acest minunat lucru, cu bucurie Îl mărim pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Plăcută a fost Domnului osteneala ta, că te-a ales să fii sfinţit ca să-L slujeşti cu dragoste şi cu credinţă din tinereţe. De aceea îndrăznim să-ţi aducem laude ca acestea:

Bucură-te, ostenitorule pentru cele călugăreşti,
Bucură-te, smerit rugător cu îngerii în ceruri,
Bucură-te, că ai lăsat casa părintească,
Bucură-te, că din tinereţe ai ales viaţa monahicească,
Bucură-te, că al părăsit deşertăciunile lumeşti,
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu virtuţile dumnezeieşti,
Bucură-te, că pentru curăţia ta harul preoţiei ai primit,
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu multă dragoste ai slujit,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 3-lea:

Spre tine pururea nădăjduim, Părinte Sfinte, că multă râvnă ai avut a urma poveţelor părinţilor îmbunătăţiţi. Pentru aceea, şi noi la ajutorul tău alergăm, ca prin rugăciunile tale să împlinim poruncile dumnezeieşti şi să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Cu multa-ţi osteneală ai sporit în credinţă, iubire şi rugăciune şi te-ai învrednicit a fi părinte duhovnicesc şi începător al obştii de la Probota. Călăuzit-ai pe monahi către Hristos şi, întărindu-i în buna nevoinţă şi în cunoaşterea Sfintei Scripturi, ai înnoit viaţa duhovnicească. Pentru aceasta primeşte de la noi aceste cuvinte de laudă:

Bucură-te, om duhovnicesc în trup pământesc,
Bucură-te, chip îmbunătăţit al cinului monahicesc,
Bucură-te, că te-ai dovedit a fi ţarină bună şi roditoare,
Bucură-te, mlădiţă tânără, rază curată a Bisericii,
Bucură-te, a călugărilor lumină,
Bucură-te, a celor cuvioşi călăuză,
Bucură-te, iubitorule de nevoinţă,
Bucură-te, învăţătorule cu multă credinţă,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 4-lea:

Pentru multa ta înţelepciune, ierarh al Huşilor şi Romanului ai fost rânduit, unde cu multă sârguinţă şi dragoste de Dumnezeu ai înnoit bisericile si mănăstirile, zidind sufleteşte pe toţi cei păstoriţi cu smerenie şi bunătate. Pentru aceea văzând minunata ta lucrare, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Vrednic făcându-te de înălţimea chemării arhiereşti, te-ai arătat pildă de slujire, de blândeţe şi milostenie, iar noi bucurându-ne îţi zicem fie:

Bucură-te, tâlcuitor al Sfintelor Scripturi,
Bucură-te, poet duhovnicesc al Psaltirii,
Bucură-te, traducător al Liturghiei,
Bucură-te, rugător împreună cu îngerii,
Bucură-te, că ai unit rugăciunea cu fapta,
Bucură-te, că ai miluit săracii,
Bucură-te, cel ce te veseleşti în Biserica biruitoare,
Bucură-te, că de la Împăratul Hristos primeşti binecuvântare,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 5-lea:

Ajungând părinte duhovnicesc şi păstor al întregii Moldove, i-ai uimit pe toţi cu multa ta înţelepciune, precum şi cronicarul scrie. De neam străin, cucernic şi blând ca un mieluşel, multe limbi ştiai a vorbi. De aceea pentru multele tale daruri Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Mare cărturar te-ai arătat, asemenea Sfinţilor Părinţi, pe care i-ai iubit. Căci, luminat fiind cu razele înţelepciunii celei mai presus de cunoştinţă, Sfintele Scripturi şi cărţile de cult pe limba poporului le-ai diortosit. Pentru aceasta noi, nevrednicii, te cinstim, grăind aşa:

Bucură-te, fiu şi părinte duhovnicesc al Moldovei,
Bucură-te, arhiereule luminat cu cerească lumină,
Bucură-te, părinte duhovnicesc al monahilor,
Bucură-te, Arhipăstor al Mitropoliei,
Bucură-te, teolog al Sfintei Scripturi,
Bucură-te, prieten al Sfinţilor Părinţi,
Bucură-te, al slujbelor sfinte tălmăcitorule,
Bucură-te, pe înţelesul poporului vorbitorule,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 6-lea:

Sfinte Ierarhe Dosoftei, iubitor de frumos arătându-te, cuvintele psalmistului David în dulci versuri româneşti le-ai preschimbat şi în sufletele credincioşilor le-ai semănat Pentru aceasta, cunoscând roadele ostenelilor tale, lui Dumnezeu, dăruitorul mulţimii darurilor, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Auzind credincioşii versurile tale cele minunate, inimile lor s-au întraripat de dumnezeiescul dor, că ai făcut să răsară într-însele credinţa cea lucrătoare de fapte bune şi iubirea cea pentru Dumnezeu. De aceea, văzând harul tău cel dumnezeiesc, îţi glăsuim:

Bucură-te, privighetoare dulce cântătoare,
Bucură-te, cel ce eşti al psalmilor versuitor,
Bucură-te, cel ce eşti priceput traducător,
Bucură-te, cel asemenea lui Gură de Aur cuvântător,
Bucură-te, minte sfinţită de harul dumnezeiesc,
Bucură-te, călăuzitor al neamului românesc,
Bucură-te, teolog al Duhului Sfânt lucrător în Liturghie,
Bucură-te, prieten al Bisericilor Ortodoxe surori,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 7-lea:

Mare dar ai făcut limbii româneşti prin tâlcuirile la slujbele dumnezeieşti şi învăţăturile Sfintei Scripturi pe înţelesul tuturor. Acestea noi înţelegându-le şi ca pe nişte nestemate de mult preţ avându-le, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Ca unul ce te-ai făcut sfinţilor următor, ai fost insuflat de Duhul Sfânt să alcătuieşti "Viaţa şi petrecerea lor", arătându-ne calea spre desăvârşire. Iar ca o slugă credincioasă slujind Păstorului păstorilor, te lăudăm aşa:

Bucură-te, ctitor al limbii româneşti,
Bucură-te, păstrător al tradiţiilor apostoleşti,
Bucură-te, tâlcuitor de slujbe sfinte,
Bucură-te, următor al sfinţilor Părinţi,
Bucură-te, scriitor al vieţii sfinţilor,
Bucură-te, păstor cărturar al poporului,
Bucură-te, dascăl al rugăciunii,
Bucură-te, statornic slujitor al Bisericii,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 8-lea:

Arhipăstor al Bisericii Moldovei, dascăl şi lucrător al rugăciunii, cercetai mănăstirile şi sihăstriile din eparhie, pe Cuvioşii Părinţi nevoitori, folosindu-te mult de smerenia, răbdarea şi sfinţenia vieţii lor. Iar tu, părinte sfinte, întărindu-i cu povaţa, ajutându-i şi cu fapta, pe toţi i-ai mângâiat. Pentru aceasta, cei care, prin rugăciunile tale, s-au învrednicit de mari daruri de la Dumnezeu, I-au cântat: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Odorul de mare preţ al Moldovei, racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, ţi-a adus nespusă mângâiere şi ajutor în multele ispite şi încercări. Iar când din binecuvântate pricini, la Catedrala de la Iaşi le-ai mutat, cu mare sfinţenie le cinsteai, iar la vreme de primejdie rugăciuni prin ţară făceai şi multe minuni şi semne se făceau spre mângâierea poporului binecredincios. De aceea, şi noi cu dragoste cinstim sfintele tale moaşte, zicând:

Bucură-te, destoinic ocârmuitor al Bisericii în vremi de restrişte,
Bucură-te, că mult te-ai împotrivit învăţăturilor eretice,
Bucură-te, cel ce ai iubit înfrânarea,
Bucură-te, că te-ai întrarmat cu răbdare,
Bucură-te, al sfântului Ioan fierbinte cinstitor,
Bucură-te, că în multe primejdii i-ai cerut ajutorul,
Bucură-te, căci prin tine Dumnezeu minuni a lucrat,
Bucură-te, că ai alinat suferinţa poporului,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 9-lea:

Când grele încercări s-au abătut peste ţara Moldovei, mare strâmtorare poporul suferind şi multe biserici prin foc s-au mistuit, tu, ca un ostaş vrednic al lui Hristos, stâlp al credinţei te-ai arătat turmei tale, Cuvioase Părinte. Pentru aceea Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Prădând năvălitorii bisericile şi mănăstirile, au luat cu ei mulţime de odoare sfinte şi chiar racla cu moaştele sfântului Ioan cel Nou. Văzând acestea, păstorule cel bun, cu lacrimi îi rugai să nu te despartă de sfântul tău ocrotitor, alegând să pleci în pribegie; de aceea, te lăudăm:

Bucură-te, stâlp al credinţei dreptmăritoare,
Bucură-te, grabnic ajutător al celor nevoiaşi,
Bucură-te, alinător al durerilor,
Bucură-te, părinte iubitor de ţară şi neam,
Bucură-te, că pe Sfântul Ioan mult l-ai cinstit,
Bucură-te, că în pribegie credinţa ortodoxă ai păstrat,
Bucură-te, că în Polonia păstor demn te-ai arătat,
Bucură-te, că nici atunci neamul tău nu l-ai uitat,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 10-lea:

Fiind în ţară străină, dorul de patrie te mistuia. De aceea, nu ai încetat a scrie cărţi de folos, tâlcuind din scrierile Sfinţilor Părinţi, pentru poporul tău. Şi mulţi folosindu-se de înţeleptele tale cuvinte şi de smerita-ţi purtare minunându-se, cu bucurie cântau lui Dumnezeu, Celui ce te-a slăvit: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Multe din cele trebuincioase lipsindu-ţi, nu ţi-ai pierdut nădejdea, ci cu mai multă sârguinţă ai lucrat pentru învăţarea dumnezeieştilor dogme, având grabnic ajutători pe trâmbiţele Duhului: pe sfinţii Hrisostom şi pe Efrem, pe Damaschin şt pe Simeon Noul Teolog. Pentru aceasta, cu smerenie, te lăudăm:

Bucură-te, pildă de îndelungă răbdare,
Bucură-te, a Bisericii făclie luminătoare,
Bucură-te, cel ce patria ta mult ai iubit-o,
Bucură-te, căci prin cuvânt pe mulţi ai înţelepţit,
Bucură-te, spic ceresc cu însutită rodire,
Bucură-te, că de la sfinţi ai cerut ajutor,
Bucură-te, candelă a învăţăturii,
Bucură-te, luminat povăţuitor al mântuirii,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 11-lea:

După multă osteneală şi răbdare, în pribegie săvârşind călătoria acestei vieţi. Cuvioase Părinte, te-ai mutat către locaşurile cereşti, Moartea ta a fost înălţare la viaţa veşnică, căci înaintea Sfintei Treimi te-ai învrednicit a sta. Sfântă ţi-a fost ascultarea şi binecuvântată a fost tăierea voii tale, Sfinte Dosoftei, Pentru aceea, cu rugăciunile tale ajută-ne să ne învrednicim a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Pom al raiului fiind, fericite, având stâlpări de rugăciuni neîncetate către Dumnezeu, dă-ne ca sub umbra acelora totdeauna să ne sălăşluim şi să grăim către tine:

Bucură-te, înger sfânt care te-ai născut pe pământ,
Bucură-te, cel ce-n lume boldul răului ai frânt,
Bucură-te, că în ceruri cu sfinţii locuieşti,
Bucură-te, că Domnului pentru noi te rogi,
Bucură-te, că eşti rugăciune vie şi nemuritoare,
Bucură-te, rază a Duhului Sfânt,
Bucură-te, visterie a comorilor cereşti,
Bucură-te, că Moldova tu din cer o ocroteşti,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 12-lea:

Prealuminate Ierarhe Dosoftei, caută cu milostivire din înălţimea slavei cereşti spre noi, care luptăm cu multe necazuri pe marea acestei vieţi şi, primind puţinele noastre laude, dă-ne ajutor cu rugăciunile tale, ca, mântuindu-ne, să ne învrednicim a cânta dimpreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Lăudăm, cântăm şi fericim viaţa ta curată, pentru că te-ai învrednicit a vedea preafericita faţă a Treimii Celei nedespărţite şi neîncetat te rogi pentru plinătatea Bisericii lui Hristos şi pentru poporul nostru românesc. De aceea, te rugăm primeşte lacrimile noastre de mulţumire pentru tot darul cel bun şi desăvârşit mijlocit nouă de sus, de la Părintele luminilor, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, că lupta cea bună toată viaţa ai luptat,
Bucură-te, că adevărata credinţă până la sfârşit ai păstrat,
Bucură-te, cel care întru înălţimile cereşti sălăşluieşti,
Bucură-te, că faţa Sfintei Treimi o priveşti,
Bucură-te, al tuturor sfinţilor prieten iubit,
Bucură-te, al poporului tău ajutor nepreţuit,
Bucură-te, sfinte mărturisitor al credinţei strămoşeşti,
Bucură-te, cel ce din cer azi pe noi ne aperi,
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condacul al 13-lea:

O, prealuminate Ierarhe Dosoftei, primeşte smerita noastră rugăciune şi mijloceşte pentru noi către Stăpânul Hristos, ca să ne izbăvească de înfricoşata muncă a iadului şi să ne învrednicească de bucuriile cereşti, ca, dimpreună cu tine, să cântăm lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi
Icosul 1: "Ca pe un purtător..." şi
Condacul 1: "Pomenirea ta cea purtătoare..."

şi apoi se citeşte îndată:

Rugăciune către Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei

O, preaînţelepte, Sfinte Ierarhe Dosoftei, ai fost trimis de Dumnezeu, la vreme de strâmtorare, să fii pavăză Bisericii Moldovei. Pentru credinţa, blândeţea, răbdarea şi milostenia ta, chipul îngeresc ai primit şi vrednic te-ai făcut de înălţimea chemării arhiereşti. Înţelept tâlcuitor al dreptei credinţe, luminător şi sfinţitor al limbii române, mare iubitor al Sfinţilor şi al Sfintei Liturghii te-ai arătat Sfinte Ierarhe Dosoftei. Întrucât te-ai învrednicit să stai în preajma Sfintei Treimi, te lăudăm, cântăm şi fericim viaţa ta curată şi multa ta osteneală pentru credinţa şi lucrarea Bisericii lui Hristos.
Acum, te rugăm, păstor luminat al Bisericii şi împreună liturghisitor cu îngerii în ceruri, ajută-ne cu mijlocirile tale, rugând pe Dumnezeu să dăruiască poporului nostru tăria dreptei credinţe, bucuria vieţii sfinte şi rodirea faptelor bune să ocroteacă pe părinţi şi pe copii, să vindece pe cei bolnavi şi să mângâie pe cei întristaţi; să sporească dragostea noastră, a tuturor, pentru cei săraci, singuri şi neajutoraţi; să ne ajute pe toţi să împlinim poruncile Evangheliei lui Hristos, spre slava Sfintei Treimi şi mântuirea noastră. Amin.

Sursa: Slujba, viaţa şi acatistul Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei.

<sus