Sf. Voievod Neagoe Basarab > Viaţa şi nevoinţele

jos>

Sf. Voievod Neagoe Basarab
(26 Septembrie)


ACATISTUL

Slujba Vecerniei Mici, Vecerniei Mari, Utreniei și Acatistul Sfântului Voievod Neagoe Basarab au fost alcătuite de Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului, fiind îndreptată de Comisia Specială pentru Canonizarea Sfinților Români și aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

După obişnuitul început, se zic

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1

Pe cel ce a strălucit ca o lumină în toate laturile Ortodoxiei, măritul voievod Neagoe Basarab, să-l lăudăm cu inimi curate si să-l cinstim ca pe un adevărat dregător creștin și învățător inspirat de Duhul Sfânt al neamului românesc, zicându-I cu bucurie: Bucură-te Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre.

Icosul 1

Fiu preastrălucit, ieșit din viță nobilă a neamului românesc, Sfinte Neagoe, din fragedă copilărie ai fost hrănit cu învățăturile cele mântuitoare și povățuit spre împlinirea faptelor credinței celei lucrătoare prin iubire, plăcute lui Dumnezeu și oamenilor. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârșim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îți aducem această cântare:

Bucură-te, podoabă aleasă din neamul Basarabilor;
Bucură-te, veselia nespusă a bunilor tăi părinți;
Bucură-te, copil curat întărit de harul Sfântului Duh;
Bucură-te, că Domnul Hristos ți-a pus sufletul în lumină necreată;
Bucură-te, că tinerețile tale ți-au fost călăuzite de Sfântul Nifon;
Bucură-te, cel ce te-ai deprins cu rugăciunea încă din copilărie;
Bucură-te, că ai sorbit din înțelepciunea înțelepților;
Bucură-te, harnic învățăcel în dobândirea științelor acestei lumi;
Bucură-te, că Sfintele Scripturi ți-au luminat viața;
Bucură-te, cunoscător și împlinitor al operelor Sfinților Părinți;
Bucură-te, cinstitor al călugărilor iscusiți și al creștinilor râvnitori;
Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat neamul românesc;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre.

Condacul al 2-lea

Așa cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după vârsta de treizeci de ani, a ieșit la propovăduirea Cuvântului vieții, așa și tu, Sfinte Neagoe, dacă ți-ai desăvârșit dobândirea învățăturilor omenești și duhovnivești, la aceiași vârstă ai fost chemat să primești sceptrul domniei unui popor smerit și evlavios, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Asemenea lui Moise cel de demult, care a condus poporul ales spre pământul făgăduinței, scoțându-l din robia lui Faraon, și tu, înțeleptule voievod, ai chivernisit bunurile materiale și sfintele doriri ale neamului tău, învățând pururea că pământul făgăduinței nu este în lumea aceasta, ci în ceruri. După atâtea veacuri ne minunăm de înțelepciunea ta și darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu, cântându-ți:

Bucură-te, voievod desăvârșit între dregătorii neamului românesc;
Bucură-te, că Hristos a fost povățuitorul de taină al sufletului tău;
Bucură-te, că pe Moise, prietenul lui Dumnezeu, l-ai avut ca model;
Bucură-te, mare biruitor, asemenea împăratului Constantin;
Bucură-te, urmaș vrednic al împăraților Bizanțului strălucitor;
Bucură-te, simbol al Ortodoxiei, plăcut lui Dumnezeu;
Bucură-te, protector al creștinătății din Balcani și întregului Orient;
Bucură-te, soare care ai întunecat semiluna;
Bucură-te, icoană mult cinstită de creștinii ortodocși;
Bucură-te, cel ce ai avut conștiința că dregătoria ta este de la Dumnezeu;
Bucură-te, principe creștin, cel ce ai condus popoarele la pocăință;
Bucură-te, mărite voievod, închinat slujirii lui Dumnezeu și oamenilor;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învățător al neamului românesc.

Condacul al 3-lea

Precum soarele de pe cer luminează și pe cei buni și pe cei răi, tot așa și tu binecredinciosule voievod, ai fost, în toată viața ta, același pentru toți și diferit pentru fiecare. Căci nimănui, Sfinte, nu ai făcut părtinire, ci ai ajutat deopotrivă pe cei bogați și pe cei săraci, pe călugări și asceți, pe văduve și pe orfani, văzând în fiecare chipul lui Dumnezeu în lumina asemănării; și dând slavă pururea Sfintei Treimi, ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Bineștiind, Sfinte Neagoe, că demnitatea și misiunea principelui creștin înțelege stăpânirea pământescă, chip al Împărăției Cerurilor, te-ai socotit împreună cu Macarie, mitropolitul Țării Românești, simbol al aceluiași Hristos - Împărat și Arhiereu - lucrând toate cu dreaptă socotință și smerenie. Drept aceea îți cântăm așa:

Bucură-te, om al lui Dumnezeu cu minte luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, cel ce ai dovedit că stăpânirea oamenilor se face prin cultivarea sufletelor;
Bucură-te, filosof care ai despărțit știința lumii deșarte de învățătura lui Hristos;
Bucură-te, cel ce te-ai ocupat de știința conducerii popoarelor creștine;
Bucură-te, duhovnicesc voievod, chip și asemănare a marilor împărați;
Bucură-te, cel ce ai avut povățuitor în ceruri pe Impăratul Hristos și Sfântul Nifon pe pământ;
Bucură-te, binefăcător și ocrotitor al celor oropsiți;
Bucură-te, erou a libertății și făcător de pace în Balcani;
Bucură-te, prieten al sfinților și vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, voievod creștin, icoană a Împăratului Celui veșnic;
Bucură-te, umanist ortodox, purtătorul peceții culturii bizantine;
Bucură-te, prinț cu demnitate nevestejită, altoit pe vița Hristos;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre.

Condacul al 4-lea

Învățăturile tale, Sfinte Neagoe, lăsate moștenire fiului tău Teodosie și poporului binecredincios sunt și pentru noi chemare sfântă la împlinirea poruncilor pline de mireasmă duhovnicească ale Evangheliei lui Hristos, și la cântarea Dumnezeului Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Preaînălțate, preastrălucite, preaevlavioase și preaortodoxe ai fost numit, mărite voievod, de un înțelept al vremurilor tale; dar noi nu te vom chema mai mult decât, sfinte al lui Dumnezeu și prieten al sfinților, cântând așa:

Bucură-te, domnitor creștin iubitor de liniște și bunăstare;
Bucură-te, condeiul inspirat de harul Duhului Sfânt;
Bucură-te, apărător al dreptății și împăciuitorul celor răzvrătiți;
Bucură-te, pildă de smerenie și chip al blândeților;
Bucură-te, aducător de pace și bucurie oamenilor;
Bucură-te, cel ce ai statornicit reguli sfinte pentru biserică și domnitori;
Bucură-te, mărinimos impodobitor al locașurilor sfinte;
Bucură-te, semănătorul curăției și al adevărului;
Bucură-te, purtător de grijă al celor oropsiți;
Bucură-te, ritor al credinței celei mântuitoare;
Bucură-te, purtător de biruință asupra vrăjmașilor;
Bucură-te, alăută dumnezeiască a Ortodoxiei;
Bucură-te, luceafăr care strălucește în întunericul necunoștinței;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învățător al neamului românesc.

Condacul al 5-lea

Toată viața ta Sfinte ai arătat, prin faptă și cuvânt, că virtuțile creștinești sunt trepte de urcuș către Dumnezeu-Iubire, de la Care vine toată darea cea bună și toată dreptatea. De aceea, îndeletnicindu-te cu postul, rugăciunea, curăția, smerenia și milostenia, ai urcat treptele urcușului duhovnicesc către Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Din sfaturile tale, mărite voievod, învățăm că adevăratul umanism înseamnă realitatea umanității îndumnezeite după modelul lui Hristos. Pentru a ajunge pe această treaptă toată viața ai împlinit decalogul desăvârșirii, pe care și noi vom încerca să-l împlinim, fericindu-te, zicând:

Bucură-te, cel ce ți-ai îndreptat propria viață după poruncile lui Hristos;
Bucură-te, că inima ta a fost sălaș al luminii necreate;
Bucură-te, domnitor creștin, rugător pentru supușii săi;
Bucură-te, principe isihast, aducător de pace în lume;
Bucură-te, gură de aur, care a rostit cuvintele înțelepciunii;
Bucură-te, cel ce nu ai făcut nici un rău aproapelui;
Bucură-te, că ai dobândit smerita cugetare ca început al virtuților;
Bucură-te, că n-ai disprețuit pe săracii fără ajutor;
Bucură-te, conducător, care ai făcut făgăduințe și le-ai împlinit;
Bucură-te, că ai iubit pe Dumnezeu din tot sufletul tău și din toată virtutea ta, iar pe aproapele ca pe tine însuți;
Bucură-te, chipul dregătorului, adevărat iubit de popor;
Bucură-te, părtaș al lucrurilor și necazurilor semenilor tăi;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre.

Condacul al 6-lea

Mare ctitor de locașuri sfinte și înzestrător neîntrecut al multor biserici și mănăstiri te numin pe tine binecredinciosule voievod; căci n-ai precupețit nici un efort pentru ca sălașele lui Hristos pe pământ să strălucească în frumusețe și podoabe ca luminătorii pe cer. Pentru toate ai adus mulțumită lui Dumnezeu Celui ce te-a îmbogățit de darurile cerești, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Aceasta casă Tatăl a zidit, această casă Fiul o a înnoit, această casă Duhul Sfânt a luminat și a sfințit sufletele noastre s-a cântat la târnosirea „Sionului românesc“ de la Argeș, Sfinte Neagoe. Așadar, Meșterul Manole, ziditorul sălașului Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, nu-i altul decât însuși Emanuel, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci. Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut!

Bucură-te, ctitorul „Sionului românesc“ de la Argeș;
Bucură-te, că faima frumuseții acestuia s-a răspândit în toată lumea;
Bucură-te, cel ce ai dăruit lui Dumnezeu buchet de flori duhovnicești;
Bucură-te, că biserica ta este poarta cerului și casa lui Dumnezeu;
Bucură-te, că Sfânta Filofteia sălășluiește în ctitoria ta;
Bucură-te, cel ce ai înzestrat cu podoabe scumpe ctitoria îngropării tale;
Bucură-te, că mulți se minunează de această casă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că locașul tău a devenit sălaș de veșnică odihnă multor dregători;
Bucură-te, cel ce ai dăltuit în piatră istoria neamului tău;
Bucură-te, că măreția acestei biserici s-a păstrat peste veacuri;
Bucură-te, că și în ceruri ți-ai zidit locaș sfânt;
Bucură-te, că Dumnezeu a primit jertfa ostenelilor tale;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învățător al neamului românesc.

Condacul al 7-lea

Mare sărbătoare s-a făcut la târnosirea lăcașului de la Argeș în cinstea Prea Sfintei Fecioare Maria; căci toți egumenii Sfântului Munte în frunte cu patriarhul Teolipt al Constantinopolei, împreună cu preoți și popor ales, au purces la această sfântă prăznuire, glăsuiesc predaniile sfinte. Toți s-au minunat de frumusețea nespusă a bisericii ctitorită de tine, binecredinciosule voievod, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Dacă s-a săvârșit sfințirea bisericii, unde avea să se sălășluiască în pace sfântul tău trup, ai rînduit, Sfinte Neagoe, ca această ctitorie să rămână sălaș de liniște și rugăciune pentru monahi și pelerini, căci mitropolia țării ai strămutat-o la Târgoviște unde iarăși ai zidit măreață biserică, mulțumind lui Dumnezeu, iar noi îți cântăm:

Bucură-te, fala Târgoviștei și a întregului neam românesc;
Bucură-te, ctitorul Mitropoliei Țării Românești;
Bucură-te, împăciuitorul Sfântului Nifon cu Radu Voievod;
Bucură-te, că minuni ai săvârșit prin credință adevărată;
Bucură-te, împodobitorul sfintelor moaște a duhovnicescului tău părinte;
Bucură-te, ctitor înnoitor al Lavrei Dionisiu și a altor mănăstiri atonite;
Bucură-te, că și în Serbia ai înnoit mănăstiri și biserici;
Bucură-te, înzestrător al multor locașuri sfinte în toată Ortodoxia;
Bucură-te, că nici o biserică a țării tale n-a fost lipsită de ajutor;
Bucură-te, cel ce ai statornicit legi și predanii pentru ctitoriile tale;
Bucură-te, că nimeni nu poate spune multele tale înfăptuiri în numele lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre.

Condacul al 8-lea

Dreapta credință păzind, calea săvârșind, cu pomul vieții tale încărcat de faptele credinței, la sfârșitul vieții pământești, te-ai înfățișat, Sfinte Neagoe, mare voievod, înaintea Dreptului Mântuitor, Care ți-a rânduit cununa împărătească a vieții veșnice, așezându-te în ceata împăraților creștini pentru a cânta: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Voind Hristos să arate lumii, că nu în zadar se ostenesc cei ce iubesc podoaba Casei lui Dumnezeu și împlinesc voile Sale, aici pe pământ, a preamărit cu aleasă cinste pe Sfântul Neagoe la săvârșirea sa din viața aceasta trecătoare, așezându-l în odihna Sa cea veșnică, de unde se roagă pentru noi cei ce-i cântăm:

Bucură-te, Sfânt voievod, cel ce ai avut gândul la moarte și mintea înălțată la Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai plecat din „valea plângerii“ înainte de vreme;
Bucură-te, că Hristos ți-a prevestit ceasul sfârșitului;
Bucură-te, că îngerii ți-au slujit la petrecerea ta;
Bucură-te, că ai avut sfârșit bun și creștinesc;
Bucură-te, cel ce ai cunoscut că sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de dânsele;
Bucură-te, că sufletul tău s-a lămurit ca aurul în topitoare;
Bucură-te, că ai nădăjduit în Dumnezeu, Care ți-a descoperit minunile Sale;
Bucură-te, că dragostea pentru El te-a mistuit toată viața;
Bucură-te, că ai aflat milă și har înaintea Dreptului Judecător;
Bucură-te, cel plin de lumină treimică și suavă;
Bucură-te, rugător pentru neamul românesc cel binecredincios;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învățător al neamului românesc.

Condacul al 9-lea

Trupul tău, Sfinte Neagoe, plin de mireasma virtuților, a fost îngropat cu cinste în biserica Maicii Domnului, pe care ai zidit-o, iar sufletul, a fost așezat de Mântuitorul Hristos, pe care l-ai iubit, în grădina raiului desfătării, unde vezi „față către față“ pe Dumnezeu, Căruia îi cânți: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Știm din Sfintele Scripturi că nimic necurat nu intră în Împărăția lui Dumnezeu; iar Tradiția adaugă: Nici un creator nu intră în veșnicie decât purtând pe umeri pecetea vieții sale. Tu, Sfinte Neagoe, ești unul dintre aceștia, că Hristos S-a recunoscut în chipul și în faptele tale pe care le-ai săvârșit aici pe pământ, spre slava Lui. De aceea îți cântăm:

Bucură-te, candelă aprinsă din lumina lui Hristos;
Bucură-te, cel ce te veselești împreună cu soboarele de îngeri;
Bucură-te, cel ce te desfătezi cu sfinții, prietenii și casnicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce vezi pururea fața Celui pe care L-ai slujit;
Bucură-te, că urci din slavă în slavă căre taina Sfintei Treimi;
Bucură-te, că în ceruri stai în lumina cea negrăită;
Bucură-te, cel ce ai descoperit din tainele lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în juru-ți s-aprind mulțime de lumini;
Bucură-te, că ființa ta este părtunsă de mierasma harului;
Bucură-te, cel ce viața ți-a fost ca o Sfântă Liturghie;
Bucură-te, că te împărtășești din hrana cea nematerialnică;
Bucură-te, cel ce mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce ai primit;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre.

Condacul al 10-lea

Dacă te-ai adăpat din izvorul luminilor necreate ale cerului, ai devenit pentru noi izvor de binecuvântare, și prin tine contemplăm raza luminii celei întreit strălucitoare a dumnezeirii și ne învățăm a cânta: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Cultivând pe pământ, Sfinte Neagoe, ogorul sufletelor în care Dumnezeu a picurat în chip nevăzut din harul Său, acesta a făcut roadele Duhului Sfânt, iar ție, care ești în ceruri, îți mulțumim pentru râvna lucrului împlinit și te cinstim cum se cuvine, zicând:

Bucură-te, floare rară a grădinii românești, răsădită în raiul desfătării;
Bucură-te, trandafir binemirositor cu petalele-n lumina necreată;
Bucură-te, auroră cu raze strălucitoare și pururea vii;
Bucură-te, minte plină de parfumul bunelor învățături;
Bucură-te, ochi lăuntric care vezi cele nevăzute de noi;
Bucură-te, fericit voievod, podoaba plaiurilor românești;
Bucură-te, văzătorul dumnezeieștilor taine ale cerului;
Bucură-te, icoană prea frumoasă a întregii Ortodoxii;
Bucură-te, piatră prețioasă tăiată din piatra Hristos;
Bucură-te, mărgăritar care împodobește cerul;
Bucură-te, lumină cerească aprinsă pentru veșnicie;
Bucură-te, scara virtuților împlinite pe care urcăm către ceruri;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învățător al neamului românesc.

Condacul al 11-lea

Binecredinciosule voievod al neamului românesc, Sfinte Neagoe Basarab, urcându-te în carul virtuților, te-ai înălțat la frumusețea cea nespusă a Împărăției Cerurilor. Roagă-te, plăcutule al lui Dumnezeu, ca să ne mântuim și învață-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Mărite voievod, Sfinte Neagoe, nemitarnic mijlocitor la Dumnezeu pentru neamul din care ai ieșit, fă milostiv pe Hristos pentru noi și roagă-L să dăruiască sufletelor noastre înțelepciune, pace și mare milă ca să putem cânta:

Bucură-te, ajutorul celor căzuți în vâltoarea necazurilor;
Bucură-te, alinarea durerilor trupești și sufletelști;
Bucură-te, vindecătorul bolilor celor nevindecate;
Bucură-te, dătătorul de înțelepciune tinerilor râvnitori;
Bucură-te, ocrotitorul văduvelor și ajutorul orfanilor;
Bucură-te, părinte bun, sprijin pentru oropsiți;
Bucură-te, purtătorul de balsamul tămăduirilor;
Bucură-te, călăuza pelerinilor și a călătorilor;
Bucură-te, aducător de pace și de belșug;
Bucură-te, împodobitorul bisericilor și mănăstirilor;
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;
Bucură-te, reazemul celor osteniți și mângâierea nefericiților;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre.

Condacul al 12-lea

Făclie purtătoare de lumină te are poporul roman binecredincios, Sfinte Neagoe, că luminezi și acum căile lui și întărești Biserica sa ca să poată birui uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Pentru aceasta, lui Dumnezeu îi mulțumim că te avem purtător de grijă și luminător al neamului, cântându-i: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Veniți toți fiii neamului românesc să lăudăm pe înțeleptul între voievozi, Sfântul Neagoe Basarab, care de veacuri ne cheamă să ne închinăm Prea Sfintei Treimi, Dumnezelui nostru, să îngrijim grădina Maicii Domnului și să cinstim pe sfinți, urmându-le învățăturile, zicând:

Bucură-te, zid de pace și liniște pentru neamul românesc;
Bucură-te, bucuria Argeșenilor și lauda Târgoviștei;
Bucură-te, stejar crescut în Grădina Maicii Domnului;
Bucură-te, străjer care veghezi asupra plaiurilor românești;
Bucură-te, risipitorul eresurilor și a învățăturilor deșarte;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru toată creștinătatea;
Bucură-te, învățător al învățaților și pildă dregătorilor;
Bucură-te, porfiră care împodobești Biserica Ortodoxă;
Bucură-te, vistierie plină de bunătăți duhovnicești;
Bucură-te, grabnic ajutor celor ce cinstesc numele tău;
Bucură-te, sprijinul nostru în vremea sfârșitului;
Bucură-te, scară către cer celor ce se mântuiesc;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învățător al neamului românesc.

Condacul al 13-lea

O, preaînțelepte voievod, Sfinte Neagoe Basarab, primește această smerită rugăciune ce ți-o aducem cu inimi curate, noi, fiii neamului românesc pe care l-ai iubit, izbăvește-ne de toate necazurile și ispitele vieții, rugând pe Dumnezeu să ne mântuiască sufletele, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi
Icosul 1: "Fiu preastrălucit..." şi
Condacul 1: "Pe cel ce a strălucit..."; și se face Otpustul.

După aceea se citește această rugăciune:

RUGĂCIUNE

Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, Cel minunat întru sfinții Tăi și cărora le asculți rugăciunile, primește cererea noastră pe care Ți-o aducem în ziua prăznuirii prietenului și casnicului Tău, Neagoe Basarab. Tu, Doamne, ai rânduit neamului nostru, în toate timpurile și locurile, unde se preamărește numele Tău, eroi ai credinței și sfinți care ți-au plăcut din neam în neam între care strălucește și măritul Voievod Neagoe Basarab. Pentru rugăciunile lui, revarsă peste noi toți pacea și liniștea Ta binefăcătoare ca să biruim fiecare necazurile și ispitele vieții: dregătorilor trimite-le dreaptă înțelepciune, ierarhilor chip sfințeniei, preoților împlinirea misiunii la care au fost chemați, monahilor răbdare și smerenie, iar poporului binecredincios ocrotire și ajutor în vremea necazurilor, ca toți să Te preamărim pe Tine, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, în vecii vecilor. Amin.

Sursa: Viaţa şi Acatistul Sfântului Voievod Neagoe Basarab, Arhiepiscopia Târgoviştei, 2009.

<sus