Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul > Acatistul

jos>

Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul,
Mitropolitul Țării Românești
(27 Septembrie)


ACATISTUL

după Cuviosul Ghelasie de la Frăsinei

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1

Ţie Ierarhule Antim, înfloritul bărbat al Iviriei, răsădit peste hotare în pământul cel bun, rod şi mai mult să aduci, şi noi cinstirea noastră îţi aducem: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Icosul 1:

Din părinţi preacinstiţi născut, luat în robie de agareni de copil, dus la Constantinopol, harul lui Hristos te-a ocrotit, ca să fii lucrătorul celor sfinte, chiar în mijlocul celor potrivnici.

Bucură-te, cel ocrotit de har;
Bucură-te, cel ales de Însuşi Hristos;
Bucură-te, cel dăruit cu multe daruri;
Bucură-te, că limbile străine repede ai învăţat;
Bucură-te, că multe meşteşuguri ai deprins;
Bucură-te, că tipărirea de cărţi, cel mai mult te-a atras;
Bucură-te, că prin aceasta iubitor de învăţătură sfântă te-ai arătat;
Bucură-te, că din tinereţe sufletul ţi-ai sfinţit;
Bucură-te, cel pecetluit de cuvântul lui Hristos;
Bucură-te, chip de credincioşie evanghelică;
Bucură-te, cel chemat la apostoleasca lucrare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 2-lea:

Prin Iconomia lui Dumnezeu, robia ţi s-a făcut o şi mai mare libertate, ca răscumpărat de patriarhia din Constantinopol, ai crescut din plin darurile cele sfinte, în cântarea de: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Domnitorul Brâncoveanu văzând în tine pe omul lui Dumnezeu, ca pe o comoară în Ţara Românească te-a adus şi cu adevărat mărgăritar de mare preţ te-ai dovedit.

Bucură-te, sămâţă bună a lui Hristos;
Bucură-te, sămânţă ce pământ bun aştepta;
Bucură-te, că ai crescut chiar printre spini;
Bucură-te, că ai răsărit chiar pe drumul călcat în picioare;
Bucură-te, minune creştină;
Bucură-te, lumină în întunericul păgân;
Bucură-te, făclie ce se pune la înălţime;
Bucură-te, vestirea celor de sus;
Bucură-te, bucuria coborâtă din cer;
Bucură-te, şi bucuria pentru cei de pe pământ;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 3-lea:

Chemat în Ţara Românească, o mare lucrare Dumnezeu cu tine a orânduit, că doar un mare suflet putea să lupte cu ascunzişurile vremurilor greu încercate, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

În taina pământului românesc, mulţi sfinţi au venit şi mulţi au crescut şi roduri multe au făcut ca slava lui Hristos să strălucească din plin.

Bucură-te, cel chemat peste hotare;
Bucură-te, cel chemat de domnitorul românesc;
Bucură-te, cel cu darul cărturăresc înzestrat;
Bucură-te, prin acesta, al lui Hristos chip;
Bucură-te, al Evangheliei vestitor;
Bucură-te, că şi în cărţi ai întipărit-o;
Bucură-te, iubitor de propovăduirea cea sfântă;
Bucură-te, cel binecuvântat de sus;
Bucură-te, că şi la slujirea bisericii ai fost ales;
Bucură-te, vrednicule de altarul cel mare;
Bucură-te, omul lui Dumnezeu la vremuri grele;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 4-lea:

La "răscruce de vremi" fiind însăşi lumea, de multe vrăjmăşii te-ai lovit, "că roata strâmbă a istoriei" calcă fără milă peste tot, dar tu cu darul lui Hristos, cele sfinte ai păzit, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Răutatea aprigă şi vicleană, multe suferinţe ţi-a pricinuit şi doar prin tăria credinţei ai putut pe toate să le rabzi şi din ele să scapi neatins.

Bucură-te, corăbierul iscusit de pe "marea istoriei";
Bucură-te, iscusitul înotător printre stâncile abrupte;.
Bucură-te, astfel, salvatorul bisericii;
Bucură-te, credincioşie de neabătută ortodoxie;
Bucură-te, înţelepciunea cea sfântă;
Bucură-te, stricarea planurilor vrăjmaşe;
Bucură-te, tărie printre aprigii distrugători;
Bucură-te, tăcere lucrătoare;
Bucură-te, cel mereu primejduit;
Bucură-te, cel mereu nedreptăţit;
Bucură-te, al lui Hristos lucrător de taină;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 5-lea:

La vremuri grele şi oameni mari trebuie, şi tu, sfinte Antime, ai fost ales să fii un asemenea luptător cu bărbăţia întreagă, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Suferinţele, primejdiile şi răutăţile de la tot pasul, ţi-au fost povara întregii vieţi, "mucenicie tăcută", dar în bucuria iubirii lui Hristos.

Bucură-te, iubitorule cu adevărat de Dumnezeu;
Bucură-te, al lui Hristos chip de taină;
Bucură-te, al bisericii slujitor destoinic;
Bucură-te, al altarului preasfânt închinător;
Bucură-te, cinstea credinţei adânc întemeiată;
Bucură-te, smerenie înălţătoare;
Bucură-te, sărăcie cu bogăţie nepieritoare;
Bucură-te, al Preasfântului Duh chip de adâncime;
Bucură-te, priceperea peste mintea omenească;
Bucură-te, viaţă în petrecere de taină;
Bucură-te, cu adevărat chemat la sfinţenia firii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 6-lea:

Doar tu ştii cât de greu ţi-a fost "drumul Golgotei" ce a trebuit să-l străbaţi, însă puterea crucii pe "măsura credincioşiei" tale s-a arătat, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Fiecare are crucea după "măsura sa" şi ţie, cel de la "răscruce de vremi", o "grea cruce" ţi s-a dat în lucrarea de taină, pe care cu vrednicie ai împlinit-o.

Bucură-te, ierarhul cel de cinste;
Bucură-te, ierarhul pe "măsura vremurilor";
Bucură-te, slujire cu multe osteneli;
Bucură-te, slujire printre temeri şi nădejdi;
Bucură-te, credinciosul cel mereu duşmănit;
Bucură-te, credinciosul cel mereu prigonit;
Bucură-te, străbaterea prin "încurcăturile lumii;
Bucură-te, greaua trecere printre stăpânirile rele;
Bucură-te, cernerea continuă dintre bine şi rău;
Bucură-te, vederea prin negurile furtunoase;
Bucură-te, omul ales pentru "vremuri grele";
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 7-lea:

Între temeri şi nădejdi, între primejdii şi jertfiri, ţi-a fost petrecerea ta, că vrăjmăşia păgână pe ascuns caută distrugerea bisericii sfinte, pe care ai oprit-o, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Peste toate opreliştile, multe cărţi sfinte ai tipărit că ai iubit cu adevărat cuvântul lui Hristos, făcându-te propovăduitorul său cel râvnitor.

Bucură-te, neoprită strădanie pentru cele sfinte;
Bucură-te, că în multe cărţi tipărite, însuţi te-ai întipărit;
Bucură-te, prevedere peste "timpuri şi vremi";
Bucură-te, că prin tipărirea de cărţi, credinţa ai făcut-o "izvor";
Bucură-te, că apă vie ai făcut să curgă;
Bucură-te, cel chemat la lucrarea de mare taină;
Bucură-te, cel prin care Hristos şi mai mult s-a proslăvit;
Bucură-te, amintire ce nu se mai şterge;
Bucură-te, pomenire înscrisă în veri;
Bucură-te, părintele cărturăriei româneşti;
Bucură-te, chipul cărţii vieţii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 8-lea:

În Ţara Românească ai fost chemat, să fii un mare sprijin bisericii lui Hristos, că mulţi pe ascuns voiau s-o strice cu alte credinţe străine, fără cântarea de: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Câtă înţelepciune a trebuit să ai, să te strecori printre vrăjmaşii ascunşi, printre păgâneşti stăpâniri, să nu fii descoperit şi nici pătat, în iscusinţa de pricepere duhovnicească.

Bucură-te, credincioşie de mare veghe;
Bucură-te, tăcere în lucrare de taină;
Bucură-te, grija de a nu te murdări cu cele ale păcătoşilor;
Bucură-te, grija pentru păstrarea celor sfinte;
Bucură-te, mergere printre prăpăstiile abrupte ale vremurilor;
Bucură-te, petrecerea doar în griji şi temeri;
Bucură-te, că prin iubirea de Dumnezeu prin toate ai trecut;
Bucură-te, că şi ţie dar de biruinţă ţi-a dat;
Bucură-te, că prin credinţă doar biserica ai slujit;
Bucură-te, că prin Hristos tărie ai avut;
Bucură-te, că prin Hristos, neabătut ai rămas;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 9-lea:

În Bucureşti, la Snagov, Râmnicu Vâlcea, Târgovişte, peste tot "tiparniţe" ai semănat, "sămânţă de carte sfântă" să crească în pământul cel bun, făcându-te astfel următorul apostolesc, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Înzestrat cu dar de sus, şi limba românească ai deprins şi în "grăiri sfinte" ai întipărit-o să fie vestirea lui Hristos peste veacuri la nesfârşit.

Bucură-te, şi înfierea românească;
Bucură-te, şi înrudirea cu acest pământ;
Bucură-te, şi înrudirea duhovnicească;
Bucură-te, întâlnirea de inimă, prin Hristos;
Bucură-te, întâlnirea de adânc, prin Sfântul Duh;
Bucură-te, întâlnirea cea peste hotare;
Bucură-te, iubirea ce urcă spre veşnicie;
Bucură-te, grai de vestire;
Bucură-te, grai de chemare;
Bucură-te, tainicul lucrător al celor sfinte;
Bucură-te, om de cinste şi de preţuire;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 10-lea:

O, câte amărăciuni ai gustat, că unii căutau să te momească la fărădelegile lor, iar alţii să te defaime şi să te prindă în învinuiri mincinoase, dar tu ca printre "furci" ai trecut în cântarea de: Aliluia!.

Icosul al 10-lea:

Ca un cârmaci cu mare iscusinţă te-ai arătat, ca printre toate răutăţile biserica lui Hristos ai strecurat-o, şi stăpânirile viclene nu au putut s-o supună după voile lor.

Bucură-te, dar al bisericii lui Hristos;
Bucură-te, slujitor de aleasă demnitate;
Bucură-te, slujire de fiu, nu de slugă;
Bucură-te, slujire de iubire, nu de stăpânire;
Bucură-te, fiu vrednic de părintească binecuvântare;
Bucură-te, că tu însuţi ai câştigat chipul de părinte;
Bucură-te, cel de acum, printre sfinţii noştri părinţi;
Bucură-te, părinte de credincioşie ortodoxă;
Bucură-te, al apostoleştii învăţături următor;
Bucură-te, cel neabătut de nici o înşelare;
Bucură-te, icoană în zugrăvire românească;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 11-lea:

Venit în Ţara Românească, Fiul ei te-ai făcut, şi în înrudirea cea sfântă de neam ai intrat şi aşa în sfinţenia românească de acum eşti părintele nostru de-aproape, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Ca şi odinioară, Sfinte Antime, de răutăţile ascunse ale viclenelor stăpâniri ne ocroteşte şi ne scapă, ca şi de cele pătimaşe şi ale duhurilor rele, ce necontenit ne bântuiesc.

Bucură-te, jertfă pentru prinosul de sus;
Bucură-te, dăruire pentru darul veşniciei;
Bucură-te, că suferinţa pentru cele sfinte ai îndurat;
Bucură-te, căci chinurile celor răi ai primit;
Bucură-te, că suspinul de acum ţi-a trecut;
Bucură-te, că lacrimile de acum ţi s-au oprit;
Bucură-te, chin şi amar duse până la capăt;
Bucură-te, că prin toate acestea credinţa ţi s-a probat;
Bucură-te, că aur te-ai dovedit;
Bucură-te, că prin focul lumii ai trecut;
Bucură-te, că te-ai arătat şi mai înfrumuseţat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 12-lea:

Scos din scaunul mitropoliei româneşti, prin uneltirile păgâne şi mincinoase, la mănăstirea Sinai ai fost exilat considerat ca o primejdie pentru acei "lupi răpitori", fără cântarea de: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Dar ostaşii agareni, care te duceau în exil, muceniceşte te-au omorât, prin înecarea în râul Tungia şi aşa viaţa cea de "Mucenicie tăcută şi în Mucenicie de Sânge" ţi s-a făcut, prin care veşnicia ai câştigat.

Bucură-te, Antime, nume al sfinţeniei noastre româneşti;
Bucură-te, Antime, nume de cinste, în biserica noastră;
Bucură-te, cărturar, cuvios şi mucenic;
Bucură-te, arhiereu şi slujitor credincios;
Bucură-te, mărire şi smerenie în unire;
Bucură-te, fiu ajuns şi el la chipul de părinte;
Bucură-te, de acum pomenire printre sfinţii noştri părinţi;
Bucură-te, părinte la care şi noi alergăm în nevoi;
Bucură-te, braţe de părinte preaiubitoare;
Bucură-te, iubire de părinte pentru toţi primitoare;
Bucură-te, icoană zugrăvită din pământ şi neam românesc;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos!

Condacul al 13-lea:

O, Sfinte Ierarhe Antime, din tinereţe şi până la moartea pământească un "drum mucenicesc" ai avut, dar cu darul lui Hristos, la împlinirea cea sfântă ai ajuns, ca un adevărat slujitor de mare cinste al bisericii, şi aşa fii şi nouă întăritor în dreapta credinţă, să cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi
Icosul 1: "Din părinţi preacinstiţi născut..." şi
Condacul 1: "Ţie Ierarhule Antim..."

Sursa: Acatistul Sfântului Antim Ivireanul (după Cuviosul Ghelasie de la Frăsinei).

<sus