Sf. Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti > Acatistul

jos>

Sf. Ierarh Iachint,
Mitropolitul Ţării Româneşti
(28 Octombrie)


ACATISTUL

După obişnuitul început, se zic

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1

Pe tine, vrednic păstor duhovnicesc, te ştim părinte plin de dragoste pentru turma ta, arhiereu cinstit şi iconom al Tainelor dumnezeieşti; pentru aceasta te rugăm să ne păzeşti pe noi de primejdii, de boli şi de necazuri, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Icosul 1:

De Hristos, Păstorul cel mare, ai fost dăruit Ţării Româneşti ca întâi mare păstor duhovnicesc, Sfinte Ierarhe Iachint, spre călăuzirea noastră şi spre întărire în dreapta credinţă, pe care am primit-o prin cuvântul Evangheliei, semănat în inimile strămoşilor noştri de Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat; pentru aceasta, după datorie, te cinstim zicând:

Bucură-te, mărturisitor al dreptei credinţe!
Bucură-te, iubitor de nevoinţe!
Bucură-te, cel plin de râvnă sfântă pentru poruncile Domnului!
Bucură-te, miel curat al lui Hristos şi păstor al poporului!
Bucură-te, propovăduitorul Ortodoxiei prin faptă şi cuvânt!
Bucură-te, arhiereu luminat de umbrirea Duhului Sfânt!
Bucură-te, rugător neadormit pentru păstoriţii tăi!
Bucură-te, izbăvitorul turmei tale de lupii răpitori şi răi!
Bucură-te, pildă de răbdare smerită în necazuri, în boli şi-n întristări!
Bucură-te, luminător cârmuitorilor credincioşi ai acestei ţări!
Bucură-te, flacără nestinsă a rugăciunii şi a deplinei milostiviri!
Bucură-te, întemeietor de multe sfinte biserici şi mânăstiri!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 2-lea:

Văzând noi cu bucurie purtarea de grijă a Preamilostivului Dumnezeu către binecredinciosul popor român, cinstim pe Sfântul Ierarh Iachint, păstor dorit şi aşteptat, şi cu evlavie cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

În împărăteasca cetate a lui Constantin ai crescut cu vârsta şi cu înţelepciunea, dobândind bunele deprinderi creştine şi învăţând tainele cele mai alese ale credinţei în Hristos – adâncul cunoaşterii Scripturilor şi păzirea sfintelor canoane ale Bisericii – pentru care grăim către tine unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce din pruncie ai iubit frumuseţea curăţiei!
Bucură-te, cel ce din tinerețe ești fiu al Ortodoxiei!
Bucură-te, suflet luminos în trup nevoitor!
Bucură-te, om îngeresc lui Hristos următor!
Bucură-te, că psalmii lui David îi aveai pe buze mereu!
Bucură-te, că ai lepădat trândăvia şi somnul cel greu!
Bucură-te, cel neobosit în săvârşirea slujbelor sfinte!
Bucură-te, cel ce prin privegheri ţi-ai curăţit a ta minte!
Bucură-te, că de la povăţuitori buni şi de la dascăli iscusiţi ai învăţat!
Bucură-te, că sporind în multe virtuţi, ai rămas întru smerenie neschimbat!
Bucură-te, că la Dumnezeu cugetai zi şi noapte!
Bucură-te, că iubirea ta către toţi se vădeşte din fapte!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 3-lea:

Urmând viaţa monahicească, plină de evlavie şi de râvnă sfântă, te-ai făcut ales lucrător al rugăciunii lui Iisus; drept aceea, din fire cunoscând frumuseţea omului îndumnezeit, cântai lui Hristos, Celui ce în Muntele Taborului a arătat slava luminii dumnezeieşti: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Când Biserica lui Hristos era tulburată de înşelătoare învăţături omeneşti, te-ai arătat apărător al Ortodoxiei prin cuvânt, adeverind că harul dumnezeiesc pe cei credincioși, smeriți și rugători îi luminează și îndumnezeiște; pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, următor Cuviosului Grigorie Sinaitul în nevoinţe!
Bucură-te, cu Sfântul Grigorie Palama apărător al dreptei credinţe!
Bucură-te, lucrător al rugăciunii neîncetate!
Bucură-te, îndrumător al vieţuirii poporului din cetate!
Bucură-te, candelă plină de untdelemnul faptelor bune!
Bucură-te, slujitor luminat al lui Hristos în lume!
Bucură-te, cel ce prin trezvie ai adus lumină minţii!
Bucură-te, că prin cuvântul Evangheliei ai luminat păstoriţii!
Bucură-te, smerit ucenic şi dascăl vestit!
Bucură-te, părinte blând și păstor iscusit!
Bucură-te, înţelept propovăduitor al credinţei lucrătoare!
Bucură-te, sfinţit slujitor al Bisericii dreptmăritoare!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 4-lea:

Trecând la Domnul păstorul Dobrogei, mitropolitul Chiril al Vicinei, din voia lui Dumnezeu ai fost rânduit urmaş în scaun şi trimis de fericitul Patriarh Ecumenic Isidor să păstorești în ţinut dunărean, luminat prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei şi prin pătimirea sfinţilor mucenici, iar credincioşii, cu dragoste şi cu cinste primindu-te, laudă de mulţumire aduceau lui Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Vrednic urmaş te-ai arătat sfinţilor ierarhi ai Dobrogei, asemănându-te lor prin viaţa îmbunătăţită, prin răbdarea încercărilor pentru credinţă şi prin iubirea faţă de cler şi credincioşi, pentru care, cu recunoştinţă, aducem ţie aceste laude:

Bucură-te, cel deopotrivă cu Sfinţii Bretanion şi Teotim!
Bucură-te, că împreună cu dânşii acum te cinstim!
Bucură-te, făclie scoasă de sub obroc şi aşezată în sfeşnic!
Bucură-te, că sfintele canoane ţi-au fost bun sfetnic!
Bucură-te, că ai împodobit cinstitele locaşuri ale eparhiei tale!
Bucură-te, că ai binecuvântat viaţa obştilor monahale!
Bucură-te, că ai aşezat preoţi şi diaconi buni în biserici!
Bucură-te, că ai apărat Biserica de cei nevrednici!
Bucură-te, cel înţelepţit de Dumnezeu!
Bucură-te, că ai mângâiat prin cuvânt pe poporul tău!
Bucură-te, grabnic ajutător către cei săraci şi neputincioşi!
Bucură-te, că i-ai învăţat pe toţi să fie spre milostenie sârguincioşi!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 5-lea:

Strălucind în Dobrogea ca un luminător al bunei credinţe, ai întărit cugetele celor dreptslăvitori şi te-ai arătat mărturisitor prin răbdarea cu care ai îndurat încercările; pentru aceasta, în tot pământul a ieşit vestirea ta şi ai fost chemat de Dumnezeu să păstoreşti şi plaiurile Munteniei, al cărei popor cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Multe necazuri ai suferit în Vicina de la năvălitori de altă credință; cu durere ţi-ai văzut turma prigonită şi risipită de străini; bisericile năruite şi schiturile pustiite; dar tu, ca un alt Iov răbdai având mare nădejde în Dumnezeu, pentru care te lăudăm cu graiuri ca acestea:

Bucură-te, chip al blândeţii, al evlaviei şi al smeritei cugetări!
Bucură-te, icoană a nădejdii nezdruncinate în mijlocul multor încercări!
Bucură-te, cel prigonit pe nedrept, ca sfinţiţii mucenicii Efrem şi Tit!
Bucură-te, că de la cotropitori mult ai avut de suferit!
Bucură-te, cel ce cu rugăciuni şi osteneli turma ţi-ai păzit-o de lupii răpitori!
Bucură-te, că ai părăsit cetatea Vicina, robită de asupritori!
Bucură-te, că multe necazuri ai pătimit, în Hristos nădăjduind neîncetat!
Bucură-te, că Sfinţilor Apostoli ai urmat, cercetând pe credincioşii fiecărui sat!
Bucură-te, bun sfătuitor al domnitorului Țării Românești!
Bucură-te, fierbinte rugător către cetele îngerești!
Bucură-te, că ai apărat credința ortodoxă în vreme de încercare!
Bucură-te, că ai păstorit pe românii ortodocși de la munte până la mare!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 6-lea:

Arhipăstor al cetății Vicina ai fost, de Dumnezeu rânduit şi de oameni dorit; căci binecredinciosul Domnitor Nicolae – Alexandru Basarab te-a chemat să împodobeşti cu slujirea tronul vlădicesc cel nou al Ungrovlahiei şi să fii povăţuitor al acestui popor, învățându-l să cânte lui Hristos cu mulţumire: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Mărturia cea bună a vieţii tale având, toţi binecredincioşii români s-au bucurat să le fii păstor, văzându-te pe tine pildă aleasă de purtare creştinească; şi primindu-te cu evlavie şi cinste mare împreună cu domnitorul şi cu sfatul ţării ţi-au adus laude ca acestea:

Bucură-te, cel fără de prihană, veghetor şi înţelept!
Bucură-te, sfinţit slujitor, cuviincios şi drept!
Bucură-te, primitorul celor străini şi călători!
Bucură-te, cel destoinic să-i înveţi pe cei neştiutori!
Bucură-te, cel blând, paşnic şi neiubitor de avuţii!
Bucură-te, că ai urmat în învăţătură şi purtare Sfinţilor Părinţi!
Bucură-te, că stăruind cu timp şi fără timp ai propovăduit cuvântul vieţii!
Bucură-te, păstor veghetor care ai împodobit înţelepciunea bătrâneţii!
Bucură-te, că pe cei răi şi îndărătnici i-ai mustrat şi i-ai îndemnat la pocăinţă!
Bucură-te, că pe aceștia i-ai primit cu îngăduință!
Bucură-te, că n-ai iubit veacul de acum şi slava lui trecătoare!
Bucură-te, că înfăptuirile tale au fost cunoscute slavei lui Dumnezeu celei nepieritoare!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 7-lea:

Fiind luminat de Dumnezeu, Sfântul Patriarh Calist al Constantinopolului a hotărât să primească cererea domnitorului Nicolae – Alexandru Basarab şi să te aşeze drept preacinstit mitropolit al Ţării Româneşti şi exarh al plaiurilor transilvane, pentru a păstori cu înţelepciune turma cea cuvântătoare, pentru a cânta Mântuitorului Hristos: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Ca o cetate pe vârf de munte ai fost întărit cu harul şi cu priceperea şi pentru aceasta nu ai rămas tăinuit, ci ai fost ales spre ocrotirea păstoriţilor tăi, lăudându-te cu graiuri ca acestea:

Bucură-te, că ai fost aflat vrednic de a fi începător tronului vlădicesc!
Bucură-te, că la curtea domnească ai fost primit ca un sol ceresc!
Bucură-te, porumbel, care ai adus pacea lui Hristos vestind încetarea potopului neştiinţei!
Bucură-te, vultur departe văzător care ai prevăzut primejduirea credinţei!
Bucură-te, păstor legiuit de Dumnezeu chemat!
Bucură-te, dascăl iscusit şi prealuminat!
Bucură-te, că ai fost chemat să pui rânduială în obiceiurile pământului!
Bucură-te, că ai avut asupra ta datoria propovăduirii cuvântului!
Bucură-te, începător al unei noi vieţi obşteşti, după Evanghelie!
Bucură-te, că ai zidit din pietre vii biserici pline de evlavie!
Bucură-te, cel ce sfinte locaşuri din zid ai ridicat!
Bucură-te, îndemnător al tuturor spre o viaţă fără de păcat!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 8-lea:

Strajă tare ai fost, înţelepte Ierarhe Iachint, împotriva vicleniei celor ce voiau să răpească turma ta pe care ai păzit-o cu lumina lui Hristos – Răsăritul cel de Sus, iar noi, păstrând unitatea credinţei şi năzuind la cunoaşterea slavei celei neapropiate, cântăm: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Prin tine, Sfinte Ierarhe Iachint, Părintele Luminilor a cercetat poporul Său, căci tu ai vestit cu multă râvnă calea mântuirii, care ni s-a arătat în Biserica Ortodoxă cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, stâlpul şi temelia adevărului; pentru aceasta te cinstim, grăind:

Bucură-te, apărător al dreptei credințe!
Bucură-te, că ai vestit pe Tatăl ca fiind singurul izvor al Dumnezeirii!
Bucură-te, că ai mărturisit pe Duhul Adevărului, care de la Tatăl purcede și în Fiul se odihnește!
Bucură-te, că învăţătura cea dreaptă rodește duhovnicește!
Bucură-te, că ai mărturisit Simbolul credinţei neschimbat!
Bucură-te, că n-ai primit înnoiri în privinţa credinţei!
Bucură-te, că ai propovăduit pe Hristos cap al Bisericii!
Bucură-te, că ai mărturisit pe Hristos temelia Bisericii!
Bucură-te, propovăduitorule al harului dumnezeiesc nezidit!
Bucură-te, că ai împărtășit pe credincioși cu Trupul și Sângele lui Hristos!
Bucură-te, luptător pentru păstrarea unităţii de neam şi de credinţă!
Bucură-te, cel ce cu duhul blândeţii chemi la pocăinţă pe cei rătăciţi!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 9-lea:

Cu dragoste părintească ai ferit de rătăcire poporul tulburat de învățături străine şi prin cuvânt cu putere multă ai întărit în credinţa ortodoxă pe domnitorul Țării şi pe boierii dregători care erau ispitiţi a-şi schimba legea strămoşească pentru foloase lumeşti; dar tu, Sfinte Ierarhe Iachint, ca un prooroc, ai mustrat rătăcirea şi ai înnoit în păstoriţii tăi făgăduinţele Sfântului Botez, de a urma fără poticnire calea lui Dumnezeu şi de a-I cânta: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

De Dumnezeu cugetătorule, sprijin şi mângâiere ai fost poporului binecredincios din Ţara Românească, hrănindu-l cu bunătăţi cereşti şi pământeşti, ocrotindu-l la vreme de încercare şi îndemnându-l spre sporirea duhovnicească şi întărirea în dreapta credință, pentru care primeşte de la noi aceste cântări de laudă:

Bucură-te, că pe mulţi i-ai adus la mântuirea în Hristos!
Bucură-te, că din adâncul pierzării pe cei păcătoşi i-ai scos!
Bucură-te, că ai predicat pocăinţa izbăvitoare de păcate!
Bucură-te, că ne-ai învăţat a preţui osteneala duhovnicească!
Bucură-te, toiag de sprijin pentru cei cuprinşi de neputinţă!
Bucură-te, balsam care aduci alinare celor aflaţi în suferinţă!
Bucură-te, ocrotirea şi binecuvântarea familiilor creştine!
Bucură-te, că izbăveşti de patimi pe cei ce aleargă cu credinţă la tine!
Bucură-te, liman pentru cei înviforaţi!
Bucură-te, izvor ce adăpi pe cei însetaţi!
Bucură-te, hrană îndestulată celor flămânzi!
Bucură-te, tămăduire grabnică celor suferinzi!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 10-lea:

De la apele Dunării și până pe crestele Munților Carpați, ai întemeiat mânăstiri şi schituri, Sfinte Ierarhe Iachint, binecuvântând pe sihaştrii neîncetat rugători pentru ţară şi lume, şi îndrumând viaţa de obşte a mânăstirilor și a creștinilor din lume, spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Slujitor plin de evlavie al celor sfinte ai fost, căci astfel de arhiereu se cuvenea să avem: sfânt, fără de răutate şi fără de pată. Pentru aceasta, împreună cu cei ce s-au împărtăşit din harul revărsat prin binecuvântările tale, cântăm ţie:

Bucură-te, cel ce prin rugăciune curată ai liturghisit împreună cu îngerii!
Bucură-te, binecuvântare pentru cei viețuitori în această vale a plângerii!
Bucură-te, dar făcut de Dumnezeu Ţării noastre Româneşti!
Bucură-te, că întru primejdii, liman de scăpare eşti!
Bucură-te, că inima ţi-ai făcut-o altar al jertfei cuvântătoare!
Bucură-te, că Duhul lui Dumnezeu trupul tău sălaş curat îl are!
Bucură-te, pildă de vrednică slujire pentru preoţii cucernici!
Bucură-te, reazim întru nevoinţă pentru toţi monahii vrednici!
Bucură-te, împodobitorul sfintelor lăcaşuri, care sunt ceruri pe pământ!
Bucură-te, că cinstitele icoane zugrăvite la îndemnul tău sunt ferestre către Raiul sfânt!
Bucură-te, foc ce aprinzi râvna cea întru cunoştinţă!
Bucură-te, luptător prin cuvânt pentru neam şi dreapta credinţă!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 11-lea:

La Curtea de Argeş avându-ţi tronul vlădicesc, ai îndemnat pe binecredinciosul domnitor Nicolae – Alexandru Basarab să zidească din nou biserica domnească, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul său, ca să-i fie lui spre pomenire şi semn de neschimbată statornicie în dreapta credință, în care se aduce cântare lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Cu înţelepciune ţi-ai împodobit cărunteţile şi ai răbdat la adânci bătrâneţi tulburări ridicate de cel viclean împotriva ta. Dar tu, cu smerenie și blândeţe, ai biruit răul cu binele, pildă făcându-te nouă, celor ce-ţi aducem cântări ca acestea:

Bucură-te, cel ce pe treptele fericirilor ai urcat!
Bucură-te, cel ce te-ai smerit cu duhul!
Bucură-te, cel ce cu lacrimi ai adus rugăciuni!
Bucură-te, blândeţe care ai moştenit pământul!
Bucură-te, cel flămând şi însetat de dreptate!
Bucură-te, chip al milostivirii îmbelşugate!
Bucură-te, curăţia inimii văzătoare de Dumnezeu!
Bucură-te, pacea lui Hristos adusă poporului tău!
Bucură-te, că fiind clevetit şi prigonit, gândeai la cetatea cea de sus!
Bucură-te, că ai suferit nedreptatea cu gândul la pătimirile lui Iisus!
Bucură-te, că prin nădejde ai răbdat povara bolilor fără cârtire!
Bucură-te, că iubind pe Domnul, te-ai făcut Treimii sălășluire!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 12-lea:

Vremea despărţirii de păstoriţii tăi apropiindu-se, pe toţi i-ai îndemnat să iubească pe Dumnezeu din tot sufletul, iar pe aproapele ca pe sine, să facă bine tuturor, să păstreze adevărul credinţei ca pe lumina ochilor, ferindu-se de robia păcatelor. Acest testament lăsând fiilor tăi duhovniceşti, te-ai mutat la viaţa cea neîmbătrânitoare, spre a cânta cu îngerii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Ca pe un părinte al ţării te-a plâns poporul adunat la prohodirea ta, Sfinte Ierarhe Iachint, căci i-ai fost călăuză spre Hristos şi dascăl de vieţuire aleasă; iar noi, înţelegând că ai fost rânduit în cetele Sfinţilor din Ierusalimul cel ceresc, grăim către tine cu evlavie:

Bucură-te, că lupta cea bună ai luptat şi ai biruit!
Bucură-te, cel ce cu izbândă călătoria vieţii ai săvârşit!
Bucură-te, cel ce ai păzit comoara credinţei!
Bucură-te, că Dreptul Judecător ţi-a pregătit cununa biruinţei!
Bucură-te, că împreună cu sfinţii dobrogeni acum te veseleşti!
Bucură-te, cel numărat cu mărturisitorii Ortodoxiei româneşti!
Bucură-te, cald ocrotitor al celor ce te cheamă!
Bucură-te, al Bisericii apărător fără teamă!
Bucură-te, păzitorul nostru în primejdii şi nevoi!
Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi!
Bucură-te, trupurilor cuprinse de boli grabnică tămăduire!
Bucură-te, mijlocitor fierbinte pentru a noastră mântuire!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 13-lea:

O, Sfinte Ierarhe Iachint, cel care ai fost întâiul mare păstor duhovnicesc al Ţării Româneşti, roagă-te lui Dumnezeu, Celui în Treime slăvit, să ne izbăvească de robia păcatelor, de necazuri, de boli şi de primejdii, ca vieţuind creştineşte să ne învrednicim de Împărăţia cerească și să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic din nou
Icosul întâi: „De Hristos, Păstorul cel mare...” şi
Condacul întâi: „Pe tine, vrednic păstor duhovnicesc...”

Sursa: Acatistul Sfântului Ierarh Iachint

Mulțumiri sorei Eliza M. Domnul sa vă răsplătească dragostea!

<sus