Sf. Voievod Neagoe Basarab > Slujba

jos>

Sf. Voievod Neagoe Basarab
(26 Septembrie)

SLUJBA

SLUJBA SFÂNTULUI VOIEVOD NEAGOE BASARAB

LA VECERNIA MICĂ

La Doamne strigat-am... stihirile pe 4, glasul al 4-lea

Podobie: Ca pe un viteaz...

Pe iubitorul de Dumnezeu şi voievodul cel înţelept al românilor, Neagoe Basarab, să-l lăudăm astăzi, cu inimi curate, pentru faptele sale cele mari, plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor, care au rămas moştenire sfântă poporului nostru binecredincios (de două ori).

Pe cel ce a strălucit ca o candelă nestinsă în ţinuturile româneşti şi a vărsat din alabastrul minţii sale balsamul învăţăturilor ziditoare de suflet celor râvnitori în fapte duhovniceşti, să-l lăudăm după cuviinţă, căci se roagă pentru sufletele noastre.

Unsul lui Dumnezeu, Neagoe voievod, s-a ostenit pe pământ să împlinească voia Stăpânului său şi să meargă pe calea care duce la viaţa cea veşnică. Pentru aceasta a primit de la Hristos, în ceruri, cununa cea neveştejită a slavei împărăteşti.

Slavă... glasul al 2-lea

Veniţi iubitorilor de prăznuire, unind ca într-un buchet de flori duhovniceşti rugăciunea şi fapta bună, să lăudăm pe minunatul între voievozii neamului românesc, Neagoe Basarab, cel ce ne-a lăsat ca moştenire tezaurul învăţăturilor sale şi mulţime de locaşuri sfinte, iar în ceruri se roagă pentru sufletele noastre.

Şi acum...

Făcătorul şi Mântuitorul, Hristos Domnul, din pântecele tău ieşind, Preacurată, întru tine îmbrăcându-se, din blestemul cel dintâi pe Adam l-a slobozit. Pentru aceasta, Maică Fecioară, îţi strigăm fără tăcere ca îngerul:

Bucură-te! Bucură-te, Stăpână, ocrotitoarea, acoperământul şi mântuirea sufletelor noastre!

La Stihoavnă:

Stihirile, glasul al 2-lea

Podobie: Casa Efratului...

Sufletul tău, Sfinte Neagoe, a fost umplut de mireasma Duhului Sfânt şi, de cele pământeşti despărţindu-te, în ceruri sălaşluieşti împreună cu îngerii.

Stih: Înălţat-am pe cel ales din poporul Meu; aflat-am pe David sluga Mea, cu untdelemn sfânt al Meu l-am uns pe el.

Principe creştin şi filosof neîntrecut al Ortodoxiei româneşti te-ai arătat, Sfinte Neagoe, roagă-te lui Dumnezeu pentru neamul din care ai răsărit.

Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine Dumnezeul Tău, cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii Tăi.

Valurile primejdiilor potolind, timp de pace şi neatârnare ai dobândit neamului tău, Neagoe voievod, pururea pomenite.

Slavă...

Prieten al Sfinţilor Părinţi şi om iluminat de Dumnezeu, nu te-ai înspăimântat de negura vremii, apărând Biserica dreptmăritoare şi neamul românesc de bântuielile vrăjmaşilor, Sfinte Neagoe.

Şi acum...

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul Tău.

Troparul Sfântului
glasul I

Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de locaşuri sfinte, prieten al Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat de Duhul Sfânt şi mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

LA VECERNIA MARE

După obişnuitul psalm, se cântă starea întâi
Fericit bărbatul...

La Doamne, strigat-am... stihirile pe 8,
glasul al 2-lea

Din viţă împărătească ieşind, tinereţile tale, Sfinte Neagoe, ţi le-ai închinat lui Hristos, iar viaţa ţi-ai îndreptat-o după predaniile Sfinţilor Părinţi. Pentru aceasta ai rămas pildă de viaţă curată dregătorilor neamului românesc şi icoană vie celor ce caută asemănarea cu Dumnezeu. (de două ori)

Comorile duhovniceşti, ştiinţa vremii şi viaţa plină de virtuţi le-ai dobândit încă din tinereţile tale, minunatule voievod. Căci ai avut bucuria, în multe rânduri, să te îndulceşti din povăţuirile ziditoare de suflet ale celui între Sfinţi Nifon Patriarhul Constantinopolei, ale cărturarilor înţelepţi şi monahilor iscusiţi ai timpului tău, cărora le-ai sorbit înţelepciunea şi le-ai urmat viaţa. (de două ori)

Prin chemare sfântă de la Duhul Sfânt, şi nu de la oameni, ai primit sceptrul puterii pentru a domni peste poporul binecredincios al Ţării Româneşti. De aceea, uns fiind cu untdelemnul bucuriei, ai condus în pace şi linişte neamul tău, chivernisindu-i tezaurul duhovnicesc şi bogăţiile pământeşti după poruncile lui Dumnezeu. (de două ori)

Ctitor al „Sionului românesc" de la Argeş şi al bisericii Mitropoliei Ţării Româneşti de la Târgovişte fiind, Sfinte Neagoe, ai fost chemat de Dumnezeu să străluceşti ca un alt Solomon între ziditorii de locaşuri sfinte şi între împodobitorii multor mănăstiri şi biserici din toate laturile Ortodoxiei. Pentru aceasta multe popoare pomenesc numele tău cu credinţă şi cu dragoste. (de două ori)

Slavă... glasul al 6-lea

Biserica dreptmăritoare a României se împodobeşte astăzi, la prăznuirea cea de peste an a purtătorului de Dumnezeu Neagoe Basarab, pe care cu laude duhovniceşti îl cinsteşte zicându-i:

Bucură-te, Voievod înţelept, care ai strălucit ca un soare pe plaiurile româneşti;
Bucură-te, învăţător iluminat de Duhul Sfânt, al fiului tău, Teodosie, şi al poporului dreptmăritor;
Bucură-te, că n-ai precupeţit nici viaţa, nici avuţiile pământeşti pentru împodobirea Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, mare ctitor de locaşuri sfinte şi mărinimos înzestrător al mănăstirilor din toată Ortodoxia;
Bucură-te, urmaş al împăraţilor bizantini şi păstrătorul sfintelor tradiţii;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mare principe creştin şi iscusit filosof al Bisericii Ortodoxe.

Şi acum...
Dogmatica glasului al 6-lea

Cine nu te va ferici, Prea Sfântă Fecioară? Sau cine nu va lăuda preacurată naşterea ta? Că Fiul Unul-Născut, Cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Acelaşi din tine, cea curată, a ieşit, în chip de negrăit întrupându-Se; din fire Dumnezeu fiind şi cu firea Om făcându-Se pentru noi, nu în două feţe fiind despărţit, ci în două firi neamestecat fiind cunoscut. Pe Acela roagă-L, curată cu totul fericită, să ne miluiască sufletele noastre.

VOHOD: Lumină lină...

Prochimenul zilei
(unde este hram, Prochimenul: Cine este Dumnezeu...)

Paremiile
Din cartea a treia a Regilor citire:
(VIII, 22, 27-30)

„Apoi a stat Solomon înaintea jertfelnicului Domnului, în faţa întregii adunări a lui Israel, şi şi-a ridicat mâinile la cer şi a zis: «Oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Cerul şi cerul cerurilor nu Te încap, cu atât mai puţin acest templu pe care 1-am zidit numelui Tău; însă caută la rugăciunea robului Tău şi la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu! Ascultă strigarea şi rugăciunea lui cu care se roagă Ţie astăzi; să-Ţi fie ochii Tăi deschişi ziua şi noaptea la templul acesta, la acest loc, pentru care Tu ai zis: «Numele Meu va fi acolo»; să asculţi strigarea şi rugăciunea cu care robul Tău se va ruga în locul acesta. Să asculţi rugăciunea robului Tău şi a poporului Tău, Israel, când ei se vor ruga în locul acesta; să asculţi din locul şederii Tale cel din ceruri, să asculţi şi să miluieşti»".

Din proorocia lui Isaia citire:
(LXI, 10, LXII, 1-5)

„Bucura-Mă-voi întru Domnul, sălta-va de veselie sufletul Meu întru Dumnezeul Meu, că M-a îmbrăcat cu haina mântuirii, cu veşmântul veseliei M-a acoperit. Ca unui mire Mi-a pus Mie cunună şi ca pe o mireasă M-a împodobit cu podoabă.

Pentru Sion nu voi tăcea şi pentru Ierusalim nu voi avea odihnă până ce dreptatea lui nu va ieşi ca lumina şi mântuirea lui nu va arde ca o flacără. Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta şi toţi regii slava ta şi te vor chema pe tine cu nume nou, pe care-1 va rosti gura Domnului. Şi tu vei fi ca o cunună de mărire în mâna Domnului şi ca o diademă regală în mâna Dumnezeului tău. Şi nu ţi se va mai zice ţie: «Alungată» şi ţării tale: «Pustiită». Ci tu te vei chema: «Întru tine am binevoit» şi ţara ta: «Cea cu bărbat», că Domnul a binevoit întru tine şi pământul tău va avea un soţ. Şi în ce chip tânărul se însoţeşte cu fecioara, Cel ce te-a zidit Se va însoţi cu tine, şi în ce chip mirele se veseleşte de mireasă, aşa Se va veseli de tine Dumnezeul tău!"

Din proorocia lui Isaia citire:
(LX, 1-15)

„Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, şi slava Domnului peste tine a răsărit! Căci iată întunericul acoperă pământul şi bezna, popoarele, iar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui străluceşte peste tine. Şi vor umbla regii întru lumina ta şi neamuri întru strălucirea ta. Ridică împrejur ochii tăi şi vezi, că toţi se adună şi se îndreptă spre tine. Fiii tăi vin de departe şi fiicele tale sunt aduse pe umeri. Atunci vei vedea, vei străluci şi va bate tare inima ta şi se va lărgi, căci către tine se va îndrepta bogăţia mării şi avuţiile popoarelor către tine vor curge. Caravane de cămile te vor acoperi, şi dromadere din Madian şi Efa. Toate sosesc din Şeba, încărcate cu aur şi tămâie, cântând laudele Domnului. Toate turmele Chedarului la tine se vor aduna, berbecii din Nebaiot te vor sluji pe tine şi ca o jertfa bineplăcută se vor urca pe jertfelnicul Meu, şi templul rugăciunii Mele se va slăvi. Cine zboară ca norii şi ca porumbiţa spre sălaşul ei? Căci pentru Mine se adună corăbiile, în frunte cu cele din Tarsis, ca să aducă de departe pe feciorii tăi, aurul şi argintul lor pentru numele Dumnezeului tău şi pentru Sfântul lui Israel, Care te preamăreşte. Feciorii din neam străin zidi-vor zidurile tale şi regii lor în slujba ta vor fi, că întru mânia Mea te-am lovit şi în îndurarea Mea M-am milostivit de tine. Porţile tale mereu vor fi în lături, zi şi noapte vor rămâne deschise, ca să se care la tine bogăţiile neamurilor, iar regii lor în fruntea lor vor fi. Căci neamul şi regatul care nu vor sluji ţie vor pieri şi neamurile acelea vor fi nimicite. Mărirea Libanului, chiparosul, ulmul şi merişorul la tine vor veni, cu toţii laolaltă, ca să împodobească locaşul cel sfânt al Meu, şi Eu voi slăvi locul unde se odihnesc picioarele Mele. Şi feciorii asupritorilor tăi smeriţi la tine vor veni şi se vor închina la picioarele tale toţi cei ce te-au urât şi pe tine te vor numi: cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israel. Din părăsită şi defăimată ce erai pe veci, voi face din tine mândria veacurilor, bucurie din neam în neam."

LA LITIE

Stihira hramului, apoi idiomela Sfântului...
glasul al 6-lea

Împăciuitor şi îndreptător al celor răzvrătiţi te-ai arătat Sfinte Neagoe; căci te-ai sârguit a împăca, în chip minunat, pe Radu Voievod cu Sfântul Nifon cel ce a sfinţit, prin viaţa şi moaştele sale, pământul românesc, căruia, tu, înţelepte voievod, i-ai adus cinstire, mulţumind lui Dumnezeu, Cel minunat între Sfinţii Săi.

Slavă.... glasul al 5-lea

Cine va spune toate faptele tale săvârşite pentru întărirea credinţei, apărarea pământului strămoşesc şi statornicirea Sfintelor Tradiţii ale Ortodoxiei româneşti, binecredinciosule şi Sfinte al lui Dumnezeu, Neagoe fericite? Nu ai pregetat nici o clipă din viaţa ta să umbli în căile Domnului şi să-i împlineşti cu râvnă poruncile Sale cele mântuitoare. Pentru aceasta Hristos te-a primit în ceruri să-ţi dea plata iconomului celui harnic, care a înmulţit talanţii dumnezeieşti în viaţa cea trecătoare. Roagă-te pentru sufletele noastre!

LA STIHOAVNA

Stihirile glasul al 8-lea

Podobie: Ce vă vom numi...

Ce te vom numi pe tine, Sfinte Neagoe, Voievod prealuminat, că ai condus cu cinste poporul lui Dumnezeu? Nevoitor, că ai suferit uneltirile vrăjmaşilor? Stâlp de pe pământ la cer, că te-ai clădit pe temelia virtuţilor? Înţelept, inspirat de Duhul Sfânt, că ai luminat poporul cu învăţăturile tale? Roagă-te să se mântuiască sufletele noastre!

Stih: Înălţat-am pe cel ales din poporul Meu; aflat-am pe David sluga Mea, cu untdelemn sfânt al Meu l-am uns pe el.

Cum te vom numi pe tine, Neagoe fericite, ctitor, că ai zidit multe biserici şi mănăstiri? Principe ortodox, că ai continuat tradiţiile Bizanţului pe pământ românesc? Prieten al Sfinţilor, că te-ai adăpat din izvorul învăţăturilor părinţilor celor de demult? Zid de apărare, că te-ai împotrivit eresurilor stricătoare de suflet? Sălaş al Duhului Sfânt şi apărătorul Bisericii, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre!

Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine Dumnezeul Tău, cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii Tăi.

Cum te vom numi pe tine, Neagoe înţelepte: scriitor creştin ortodox, că ai învăţat pe cei neştiutori? Smerit voievod, că orice lucrare ai început-o în numele Sfintei Treimi? Uns al lui Hristos, că ai urmat poruncilor Evangheliei? Candelă nestinsă şi stâlp de lumină, roagă-te, pentru sufletele noastre!

Slavă... glasul al 8-lea

Bine chivernisind talanţii pe care ţi i-a încredinţat Hristos în lumea aceasta, te-ai arătat, Sfinte Neagoe şi după moarte luminător şi povățuitor al neamurilor creştine; temelie înălţată pe piatra Apostolilor, pe care s-a zidit Biserica dreptmăritoare. Te rugăm, binecredinciosule voievod, să ne trimiţi pace cerească, nouă, celor ce cinstim, după cuviinţă, pomenirea ta.

Şi acum... a Născătoarei, acelaşi glas

Fecioară ce nu ştii de mire, care ai zămislit în chip negrăit cu trup pe Dumnezeu, Maica Domnului celui Preaînalt, primeşte rugăciunile robilor tăi, ceea ce eşti cu totul fără prihană, care dăruieşti tuturor curăţie de păcate; primind acum rugăciunile noastre, roagă-te să ne mântuim noi toţi!

LA BINECUVÂNTAREA PÂINILOR

Troparul Sfântului, glasul l

Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de locaşuri sfinte, prieten al Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat de Duhul Sfânt şi mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. (de două ori)

Al Născătoarei, glasul al 5-lea

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce eşti plină de dar Mărie, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul... se cântă troparul Sfântului, glasul l
„Domnitor preaînţelept... " (de două ori)

Slavă... Şi acum... al Născătoarei, glasul al 3-lea

După Catisma întâi, Sedelna glasul l
Podobie: Mormântul Tău...

Binecredincios voievod, chemat fiind slujirii lui Dumnezeu şi neamului românesc, te ştim pe tine, Sfinte Neagoe Basarab, cel ce te-ai ostenit ca nimeni altul pentru păstrarea credinţei şi a predaniilor strămoşeşti. Roagă-te lui Hristos să ne apere ţara de primejdii şi de năvălirile vrăjmaşului!

Slavă... iar aceasta

Şi acum... a Născătoarei, aceeaşi podobie

Maica lui Dumnezeu, pe tine te ştim toţi cei ce cu dragoste alergăm la a ta bunătate, care, şi după naştere te-ai arătat fecioară cu adevărat. Pe tine te avem ocrotitoare, noi păcătoşii; pe tine izbăvire întru ispite te-am câştigat, singura cu totul fără prihană.

După Catisma a doua, Sedelna glasul al 4-lea
Podobie: Spăimântatu-s-a losif...

Domnitor preaînţelept şi strălucit cărturar, Sfinte Neagoe, ai înfrumuseţat viaţa poporului român, lăsându-ne moştenire ctitorii nepreţuite şi învăţături neegalate către fiul tău şi către neamul din care ai ieşit. Drept aceea te preţuim ca pe o podoabă împărătească şi cinstim pomenirea ta cu dragoste, mulţumind lui Dumnezeu.

Slavă... iarăşi aceasta

Şi acum... a Născătoarei, însăşi podobia

Spăimântatu-s-a losif, lucru mai presus de fire văzând; şi în minte a luat ploaia cea de pe lână, la zămislirea ta cea fără de sămânţă, Născătoare de Dumnezeu, rugul cel nears în foc, toiagul lui Aaron cel ce a odrăslit; şi, mărturisind logodnicul şi păzitorul tău, preoţilor a strigat: Fecioara naşte şi după naştere rămâne tot fecioară.

POLIELEU: Robii Domnului...

MĂRIMURILE

Stih 1: Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.

Stihiră: Mărimu-te pe tine, Sfinte Neagoe Basarab, luminat voievod al Ţării Româneşti, apărător al dreptei credinţe şi mare ctitor de locaşuri sfinte.

Altă stihiră: Veniţi toţi credincioşii să lăudăm pe alesul între căpeteniile pământeşti, pe Neagoe Basarab, ocrotitorul şi purtătorul de grijă al creştinilor!

Stihuri:

2. Fulgerele Lui au luminat lumea;
3. Că a întărit lumea care nu se va clăti;
4. În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor;
5. Vestiţi între neamuri mărirea Lui şi la toate popoarele minunile Lui;
6. Supus-a popoarele nouă şi neamurile sunt sub picioarele noastre;

După Polieleu, Sedelna glasul al 8-lea

Podobie: Pre înţelepciunea...

Apărător şi ajutător al ortodocşilor din Balcani şi din întregul Orient, Sfinte Neagoe Basarab, nu ai precupeţit nici un efort pentru a fi pavăză poporului dreptcredincios, acoperindu-i nevoile pământeşti şi pe cele sufleteşti. Având conştiinţa că Dumnezeu te-a trimis în timpuri de restrişte să fii protector neamurilor oropsite, te-ai nevoit să devii imaginea împăraţilor creştini de odinioară, încât toată domnia ta, Sfinte, a fost animată de acest gând. Iar faptele tale s-au socotit de Dreptul Judecător a fi scară către cer, unde, ajungând, Hristos te-a primit să te aşeze în ceata împăraţilor Creştinătăţii. Pentru aceasta, binecredinciosule voievod, roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste săvârşesc sfântă pomenirea ta!

Slavă... iarăşi aceasta

Şi acum ... însăşi podobia

Pre Înţelepciunea şi Cuvântul în pântecele tău zămislind fără ardere, Maică lui Dumnezeu, lumii ai născut pre Cel ce ţine lumea şi în braţe ai avut pre Cel ce cuprinde toate, pre Dătătorul de hrană al tuturor şi Făcătorul. Pentru aceasta te rog pe tine, Preasfântă Fecioară, şi cu credinţă te măresc ca să mă izbăvesc de greşelile mele când va fi să stau înaintea Feţei Ziditorului meu. Stăpână, Curată Fecioară, al tău ajutor atunci să mi-l dăruieşti, că toate le poţi câte le voieşti.

Antifonul I al glasului al 4-lea

Prochimen, glasul al 4-lea

Înălţat-am pe cel ales din poporul Meu; aflat-am pe David sluga Mea, cu untdelemn sfânt al Meu 1-am uns pe el.

Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeul Tău cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii Tăi.

Toată suflarea...

Evanghelia: „Zis-a Domnul: Eu sunt uşa... "
(loan 10, 9-16)

Psalmul 50
Slavă... glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile Sfântului Voievod Neagoe Basarab, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre!

Şi acum... glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre!

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre!

Stihira, glasul al 6-lea

Pomenirea alesului domn al Ţării Româneşti, Neagoe Basarab, se revarsă, astăzi, ca un mir de bună mireasmă peste toată suflarea dreptcredincioşilor şi ne cheamă să lăudăm faptele lui minunate, pentru care Hristos l-a primit în împărăţia cerurilor, de unde se roagă pentru sufletele noastre.

CANOANELE

Se pun: al Născătoarei de Dumnezeu pe 6
şi al Sfântului Neagoe pe 8

Canonul Născătoarei de Dumnezeu

Cântarea l, glasul al 8-lea

Irmos: „Să cântăm Domnului, Celui ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit. "

Prea Curată Născătoare de Dumnezeu, care ai născut mai presus de fire pe Cuvântul cel întrupat, pururea vecuitor şi dumnezeiesc, pe tine te lăudăm.

Pe Tine, Hristoase, Strugurele cel purtător de viaţă, Care izvorăşti dulceaţa mântuirii a toată lumea, Te-a născut Fecioara.

Neamul lui Adam, Născătoare de Dumnezeu, fiind ridicat prin tine la fericirea cea mai presus de minte, după vrednicie te laudă pe tine.

Canonul Sfântului Neagoe Basarab

Cântarea a 2-a, glasul al 8-lea

Irmos: Apa trecând-o cape uscat...

Din viţă nobilă şi bun neam trăgându-te, Sfinte Neagoe, Dumnezeu ţi-a pus în lumină întreaga viaţă şi te-a călăuzit pe calea care duce către împărăţia cea veşnică, din ceruri.

Mare mângâiere pentru Neaga, vrednica ta mamă, şi pentru toţi cei din familia ta a fost atunci când Dumnezeu a hotărât să vii în această lume! Luminat de Duhul Sfânt, întreaga copilărie şi tinereţe ţi-a fost însoţită de Sfinţii îngeri, Neagoe fericite.

Slavă...

Cu o floare rară, înmiresmată cu parfum duhovnicesc s-au împodobit plaiurile Ţării Româneşti la venirea ta în această lume, Sfinte Neagoe; căci neamul Craioveştilor şi al Basarabilor s-au bucurat împreună de darul trimis de Dumnezeu poporului român binecredincios.

Şi acum... a Născătoarei de Dumnezeu

Cel ce este Dumnezeu mai presus de toate, pentru milostivirea Sa, vrând să ridice din moarte şi din stricăciune firea omenească, S-a sălăşluit în curat pântecele tău, Fecioară, Preacurată Mărie, Născătoare de Dumnezeu.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a 3-a

Irmosul

„Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor înviforaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu".

Dă-ne nouă, Preacurată, ajutor cu rugăciunile tale, alungând năvălirile cumplitelor nevoi.

Strămoaşei Eva tu te-ai făcut îndreptare, născând lumii pe începătorul vieţii, Născătoare de Dumnezeu.

Încinge-mă cu putere, Preacurată, ceea ce cu adevărat pe Dumnezeu L-ai născut în timp, Puterea Tatălui cea ipostatică.

Canonul Sfântului Neagoe

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut...

Deprinzându-te, încă de tânăr, cu virtuţile creştineşti şi cu citirea învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, te-ai sârguit, Sfinte Neagoe, să aduni ca o harnică albină nectarul hrănitor pentru creşterea sufletească şi trupească, mulţumind lui Dumnezeu.

Pe Sfântul, cel între ierarhi Nifon, Patriarh al Constantinopolei, ţi l-a trimis Dumnezeu ca să-ţi călăuzească tinereţile tale, Neagoe fericite. Cu acesta ai petrecut în rugăciune vreme îndelungată şi ţi-a împărtăşit din ştiinţa vremii, întărindu-te în lupta cu ispitele şi primejdiile vieţii.

Slavă...

Lumina Duhului Sfânt purtând în inimă, întunericul necunoştinţei nicicum nu a pătruns în fiinţa ta, binecredinciosule Neagoe; drept aceea, ai urmat lui Hristos, slujindu-I cu credinţă toată viaţa.

Şi acum... a Născătoarei

Alunecarea cea de demult a strămoaşei Eva ai îndreptat-o, primind întru tine pe Cuvântul Tatălui, cu putere nebiruită, Maică Fecioară.

Catavasia: Pe ai tăi cântăreţi...

Sedelna, glasul al 8-lea

Podobie: Pe înţelepciunea şi Cuvântul...

Simţirile sufleteşti umplându-ţi de harul lui Dumnezeu, au început astfel să înflorească, în fiinţa ta, darurile Duhului Sfânt. Şi, dacă tu, minunatule voievod, te-ai adăpat din izvoarele veşnic curgătoare ale apei vieţii, după cum spune Scriptura, ai devenit însuţi izvorul cel purtător de binecuvântare al lui Hristos pentru cei ce sunt însetaţi de dreptate şi de adevăr. Pentru aceasta, Sfinte Neagoe, roagă-te lui Dumnezeu iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Slavă... iarăşi aceasta

Şi acum... a Născătoarei

Când va veni Stăpânul tuturor să judece tot pământul, cu oile cele de-a dreapta să mă numeri pe mine, păcătosul, şi din întunericul cel mai dinafară şi din toată pedeapsa pe mine să mă păzeşti, Preacurată; ca să slăvesc cu mulţumire bogăţia bunătăţii tale, Născătoare de Dumnezeu prealăudată, şi să strig ţie bucurându-mă: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeului nostru să-mi dăruiască iertare de greşeli, că pe tine te am nădejde eu, nevrednicul robul tău.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a 4-a

«Auzit-am Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit dumnezeirea Ta.»

Câmp nearat pe care a răsărit Spicul cel făcător de viaţă, ce dă lumii mântuire, eşti Născătoare de Dumnezeu; miluieşte-ne pe noi, cei ce te lăudăm!

Născătoare de Dumnezeu Preacurată, toţi cei luminaţi cunoaştem că ai născut Soarele Dreptăţii, pururea Fecioară.

Curăţie dăruieşte neştiinţei noastre, Cel ce eşti fără de păcat, şi împacă lumea Ta, Dumnezeule, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut.

Canonul Sfântului Neagoe

Irmos: Auzit-am, Doamne...

Având în suflet purtarea de grijă, rugăciunile fierbinţi şi povăţuirile Sfântului Nifon, mânat fiind de dragoste faţă de casa lui Dumnezeu şi de poporul credincios, lipsit de ajutor, te-ai aruncat, Sfinte, în vâltoarea ispitelor şi a valurilor vieţii.

Dragostea şi milostivirea cea desăvârşită ca o porfiră purtând, pe acestea le-ai avut în toată viaţa ta ca pe o armă şi o pavăză nebiruită împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi, Sfinte Neagoe Basarab.

Slavă...

Ca pe un alt Constantin, în chip minunat, Dumnezeu, când a voit, te-a ales să iei sceptrul Ţării Româneşti, atunci când vremurile erau tulburi pentru Biserică şi neam. În numele Sfintei Treimi ai început cu cinste să diriguieşti treburile ţării şi ale Bisericii dreptmăritoare.

Şi acum... a Născătoarei

Munte înţelegător te-ai arătat, din care s-a tăiat în chip negrăit Piatra cea nestemată, care a sfărâmat chipul întunecatei înşelăciuni; şi cu luminarea harului a luminat pe cei ce cu credinţă pururea strigă: slavă puterii Tale, Doamne!

Catavasia: Cel ce șade întru slavă...

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a 5-a

Irmosul:

«Sculându-ne din somn strigăm Ţie, Doamne: mântuieşte-ne pe noi că Tu eşti Dumnezeul nostru; afară de Tine pe altul nu ştim.»

Potoleşte viforul patimilor mele cel mult păcătos, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Chivernisitorul şi Domnul.

Cetele îngerilor şi adunările oamenilor au slujit naşterii tale, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară.

Maică preacurată, Născătoare de Dumnezeu nenuntită, năvălirile vrăjmaşilor le împrăştie, iar pe cei ce te laudă pe tine îi veseleşte!

Canonul Sfântului Neagoe

Irmos: Mâncând, strigăm ţie...

Uimiţi au fost de înţelepciunea ta cei care te-au recunoscut domn, uns de Hristos cu untdelemnul bucuriei, peste neamul tău. Îndată s-a făcut judecată şi dreptate în toată ţara, de vreme ce chemarea la această dregătorie s-a făcut cu voia lui Dumnezeu, mărite voievod.

Poporul lui Dumnezeu urmând poruncilor şi sfaturilor tale, iubite voievod, răstimp de pace, linişte şi multă avuţie a dobândit în toate ţinuturile sale. Drept aceea, iubitorule de pace şi dreptate, te lăudăm după vrednicie.

Slavă...

Aşa cum odinioară marele între împăraţi Teodosie a strămutat moaştele Sfântului loan Gură de Aur de la Cucuz la Constantinopol, spre iertarea celor ce l-au prigonit, aşa şi tu, Sfinte Neagoe, te-ai ostenit a aduce de la Dionisiu, în mare cinste, moaştele Sfântului Nifon în Ţara Românească spre recunoaşterea dreptăţii acestuia şi spre dobândirea iertării celui ce l-a prigonit.

Şi acum... a Născătoarei

Pe Lumina cea din Lumină, pe Cuvântul cel fără de început, Unul Născut al Tatălui, primindu-L Maică Fecioară, uşă a Luminii, în chip lămurit te-ai făcut, strălucind tuturor Soarele dreptăţii.

Catavasie: Spăimântatu-s-au toate...

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a 6-a

Irmosul:

«Haină luminoasă dă-mi mie, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Multmilostive, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.»

Pe tine Născătoare de Dumnezeu, credincioşii te vestim: Biserică a lui Dumnezeu şi cort, cămară însufleţită şi uşă cerească.

Chipurile idoleşti risipind ca un Dumnezeu, Cel născut al Tău, Mărie, dumnezeiască Mireasă, este închinat împreună cu Tatăl şi cu Duhul.

Cuvântul lui Dumnezeu te-a arătat pe tine oamenilor scară cerească, Născătoare de Dumnezeu, că prin tine la noi S-a pogorât.

Canonul Sfântului Neagoe

Irmos: Rugăciunea mea...

Prieten al Sfinţilor şi următor al scaunelor împărăteşti te avem pe tine, Sfinte Neagoe; căci cu mare cinste şi înălţătoare prăznuire ai împodobit pe duhovnicescul tău Părinte, Nifon patriarhul, la revenirea Sfintelor sale moaşte în ţara unde ai fost rânduit să domneşti; pentru care fapte ne minunăm şi te lăudăm.

Daruri preaalese ai rânduit, înţeleptule voievod, Mănăstirii Dionisiu unde sălăşluiesc moaştele Sfântului tău duhovnic, în semn de recunoştinţă, acesta a binevoit să-ţi lase moştenire ţie, şi prin tine, poporului român, ca podoabă nepreţuită, Sfinţitul său Cap, din care au izvorât tămăduiri celor ce-l cinstesc cu credinţă.

Slavă...

Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, îţi mulţumim pentru darul pe care l-ai dat neamului românesc în vremuri de restrişte, pe cel între voievozi, Neagoe Basarab, pe care cinstindu-l, Ţie ne închinăm şi Te lăudăm pururea.

Şi acum... a Născătoarei

Necuprinsă de cugetele omeneşti este taina naşterii tale celei de negrăit şi înfricoşătoare, Maica lui Dumnezeu; că tu, Fecioară, născând pe Făcătorul tuturor, ai rămas de-a pururea fecioară.

Catavasie: înţelepţii lui Dumnezeu...

Condac, glasul al 8-lea

Podobie: Apărătoare Doamnă...

Pe apărătorul credinţei şi darnic ocrotitor al creştinilor din toată Ortodoxia; pe învăţătorul şi împlinitorul Sfintelor Scripturi, care a adus liniştea pustiei în viforul tulburărilor lumeşti, să-l lăudăm cu bucurie şi să-i cântăm cu dragoste: Bucură-te, Sfinte Neagoe, binecredincios voievod al Ţării Româneşti!

Icos

Pătrunsă fiind fiinţa ta, Sfinte Neagoe, de înaltul cuget că dregătoria la care ai fost chemat este de origine dumnezeiască, ai strălucit între fiii neamului românesc asemenea binecredinciosului voievod Ştefan al Moldovei şi viteazului între martirii neamului, Constantin Brâncoveanu, cu care te îndulceşti, în împărăţia cerurilor, de bunătăţile cele veşnice. Pentru aceasta te lăudăm zicând: Bucură-te principe ortodox, urmaş vrednic al împăraţilor bizantini; Bucură-te, ctitor şi înzestrător al sfintelor locaşuri ortodoxe; Bucură-te, neîntrecut învăţător şi conducător al celor ce vor să se mântuiască; Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, binecredincios voievod al Ţării Româneşti.

SINAXAR

Întru această lună, septembrie 26,
pomenirea Sfântului Neagoe Basarab,
Voievodul Ţării Româneşti

Fericitul Voievod Neagoe Basarab a fost vlăstar domnesc, născut într-o familie evlavioasă de prinţi creştini. Tatăl său era din neamul Basarabilor, iar mama sa, temătoare de Dumnezeu, făcea parte din familia boierilor Craioveşti. Neagoe, darul lui Dumnezeu, a devenit, prin adopţie, unul dintre cei patru copii ai familiei dreptmăritoare creştine, înrâurit de credinţa părinţilor săi, acest minunat copil a deprins din fragedă vârstă învăţăturile mântuitoare şi virtuţile credinţei ortodoxe. Pentru că a cunoscut viaţa îmbunătăţită a părinţilor de la mănăstirea Bistriţa vâlceană, ctitorie a părinţilor săi, tânărul Neagoe s-a străduit să adune ca o albină din nectarul şi dulceaţa Sfintelor Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi care-1 vor ajuta mai târziu la alcătuirea scrierilor sale şi la conducerea poporului dreptcredincios spre multe împliniri duhovniceşti şi artistice.

Aşadar, Mănăstirea Bistriţa a devenit şcoală duhovnicească pentru evlaviosul voievod. Providenţa a făcut ca, în acele vremuri, să vină în Ţara Românească marele între patriarhi, Nifon al Constantinopolului, chemat la noi de voievodul Radu cel Mare, pe la anul 1502, pentru a reorganiza şi întări viaţa bisericească. De la Sfântul Ierarh Nifon, mărinimosul şi binecredinciosul Voievod Neagoe a deprins taina rugăciunii isihaste, evlavia şi trezvia sufletului, învăţătura şi înţelepciunea lui Hristos, dobândind înalt spor sufletesc şi desluşind comorile duhovniceşti, atât de viu prezente în rânduiala fraţilor din Mănăstirea Bistriţa, înzestrat cu daruri intelectuale deosebite, prealuminatul Neagoe şi-a agonisit mult din cultura teologică şi din ştiinţa timpului său. De aceea, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, iubitorul de Hristos, Neagoe, în anul 1512, a fost chemat la demnitatea de Voievod al Ţării Româneşti, deşi el a refuzat această cinste cu smerite cuvinte: „Puneţi altul pe carele veţi vrea dimpreună şi cu sfatul nostru, iar pe mine mă iertaţi, că nu voi fi". Poporul însă, cunoscând vrednicia lui, 1-a rugat să accepte înalta dregătorie în stat şi numai după multe stăruinţe fericitul „Neagoe se plecă glasului năroadelor şi luă coroana şi schiptrul a toată Ţara Românească. Şi îndată făcu judecată şi dreptate între oameni". Sfântul Voievod s-a arătat chibzuit şi bun organizator al ţării, drept aceea toţi mulţumeau lui Dumnezeu pentru domnia lui, căci s-au învrednicit a vedea şi a avea domn ca acesta.

Astfel, domnia Sfântului a fost un răstimp de linişte şi prosperitate, într-o vreme când greutăţile apăsau asupra ţării, ca şi asupra Bisericii Ortodoxe din Balcani. Pentru ca toate să fie lucrate după voia Domnului, Sfântul Neagoe a iubit pacea, cum spuneau cei din timpul său, „cu toţi vecinii a fost împăcat".

Sfântul Voievod Neagoe Basarab, în credinţă şi iubire de Dumnezeu, în dreptate şi smerenie, cinstind amintirea învăţătorului său, Sfântul Ierarh Nifon, a adus în Ţara Românească Sfintele sale moaşte de la Mănăstirea Dionisiu din Muntele Athos, împăcându-l în chip minunat cu prigonitorul său, Radu cel Mare.

Sfântul Neagoe a rămas în memoria poporului român şi a tradiţiei ortodoxe prin opera sa intitulată Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie. Este prima creaţie de valoare universală a literaturii române, un adevărat testament duhovnicesc, pedagogic, filozofic şi enciclopedic, în acelaşi timp, Învăţăturile sale sunt o adevărată lecţie de pedagogie morală şi spirituală, un adevărat cod de comportament fiinţial şi demnitate umană pentru toate timpurile.

Dar nu numai aceste învăţături ni le-a lăsat moştenire măritul voievod, ci şi multe mănăstiri, biserici şi aşezăminte în ţara peste care a domnit timp de nouă ani şi opt luni, între care cea mai strălucită este Mănăstirea Argeşului, pe care Gavriil, Protul Sfântului Munte din acea vreme, a numit-o pentru măreţia ei Sionul Românesc.

În scurta sa viaţă pământească, Voievodul Neagoe Basarab a fost socotit de toată lumea moştenitorul de drept al tradiţiilor imperiale bizantine, iar în această calitate a ajutat toate popoarele creştine ortodoxe aflate sub stăpânirea Semilunei, plătindu-le datoriile, reparând multe mănăstiri şi biserici şi înzestrându-le cu cele necesare.

În ziua de 15 ale lunii septembrie, anul mântuirii 1521, Sfântul Voievod Neagoe Basarab, la doar 39 de ani, s-a mutat întru veşnicele locaşuri ale lui Dumnezeu, unde a primit cununa cea neveştejită a slavei Sale.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a 7-a

Irmos:

„Tinerii cei care au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat întru toți vecii."

Din pântece fecioresc întrupându-Te, Te-ai arătat spre mântuirea noastră. Pentru aceasta știind pe Maica Ta, Născătoare de Dumnezeu, cu dreaptă credință, strigăm: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Toiag ai răsărit din rădăcina lui Iesei, Fecioară preafericită, care aduce din floare aleasă roadă de mântuire celor ce strigă cu credință Fiului tău: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Înțelepciunea Celui preaînalt, arătată Ipostas, prin Născătoarea de Dumnezeu, de înțelepciune ai umplut și de putere dumnezeiască pe toți cei ce-Ți cântă Ție cu credință: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Canonul Sfântului Neagoe

Irmos: Tinerii evrei în cuptor...

Mare ctitor de locașuri închinate lui Dumnezeu te-ai arătat, Sfmte Neagoe. Mănăstirea Argeșului strălucește în frumusețe ca Sionul cel de demult, iar Biserica Mitropoliei din Târgoviște s-a ridicat la înălțimea marilor ctitorii ale Bizanțului strălucitor. După fiecare faptă măreață, ai mulțumit Sfintei Treimi zicând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Nici una din mănăstirile și bisericile din timpul tău n-au fost lăsate fără ajutor, milostivule voievod. Cine va putea spune zidirile și darurile alese cu care ai înzestrat locașurile în care se cânta neîncetat: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Slavă...

Muntele Athos, Sinaiul și mănăstirile din Balcani pomenesc numele tău, mărite voievod; căci nu ai pregetat a ajuta fără părtinire pe cei ce în vremuri de grele încercări n-au încetat să cânte din adâncul inimii: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Și acum... a Născătoarei

Omorâtu-s-a strămoşul cel ce a gustat din pomul oprit; iar tu Fecioară, odrăslind Viaţa cea fără de sfârşit, L-ai ridicat pe El să locuiască în noi, Născătoare de Dumnezeu curată şi binecuvântată.

Catavasia: N-au slujit făpturii...

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a 8-a

Irmosul:

«Pe împăratul ceresc, pe Care îl laudă oștile îngereşti lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.»

Săgeţile potrivnicilor cele aprinse şi în chipul văpăii îndreptate asupra noastră, stinge-le ca să te lăudăm, Curată, în veci.

Mai presus de fire ai născut, Fecioară, pe Ziditorul şi Mântuitorul, Dumnezeu Cuvântul, pe care Il preaînălţăm întru toţi vecii.

Pe tine, făclie luminoasă cu raze de aur, Lumina cea neapropiată ce S-a sălăşluit întru tine, Fecioară, te-a arătat întru toţi vecii.

Canonul Sfântului Neagoe

Irmos: De şapte ori cuptorul...

Cu multă evlavie ai învăţat pe fiul tău Teodosie şi pe ceilalţi fii ai tăi să-şi îndrepteze viaţa după cuvintele Scripturii şi ale Sfinţilor Părinţi, pe care tu însuţi le-ai împlinit toată viaţa ta, cântând: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

De slava cea cerească te-ai învrednicit pentru că ai strălucit ca un înger pe pământ, preaînţeleptule voievod, curăţindu-ţi sufletul de patimi ca aurul în topitoare. Grijile lumii le-ai copleşit cu gândirea la Dumnezeu, Căruia I-ai cântat: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-l preaînalţe întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul!

Teolog al Treimii şi călăuzitor către mântuire pentru credincioşii timpului tău ai fost, mărite voievod, drept aceea vezi acum în ceruri faţa Celui pe care L-ai propovăduit şi slujit cântând: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul şi să îl preaînalţe întru toţi vecii.

Şi acum..., a Născătoarei

Sfeşnicul cel poleit cu aur a arătat cu închipuire dumnezeiasca ta naştere, Preacurată, Preacinstită, că tu ai răsărit lumii Lumina cea neapropiată, Căruia strigăm: să laude lucrurile Domnului pe Domnul!

Catavasie:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi...

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a 9-a

Irmosul:

„Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei mântuiţi prin tine, slăvindu-te împreună cu cetele cele fără de trup."

De bucurie şi de veselie, plină este pomenirea ta, izvorând tămăduiri celor ce se apropie de tine şi te fericesc cu dreaptă credinţă, Născătoare de Dumnezeu.

Cu psalmi te lăudăm, ceea ce eşti plină de daruri şi neîncetat strigăm ţie: Bucură-te, că tu ai izvorât oamenilor bucurie!

Minunat a crescut Rodul tău, Născătoare de Dumnezeu, Mijlocitor, nu celor ce se împărtăşesc de stricăciune, ci de viaţă, celor ce te măresc cu credinţă.

Canonul Sfântului Neagoe

Irmos: De şapte ori cuptorul...

Mormântul tău, Sfinte Neagoe, adăpostit de biserica pe care ai zidit-o, revarsă lumină în sufletele celor ce se roagă ţie cu credinţă, iar sufletul tău aşezat în cetele înţelepţilor dregători ai neamurilor, trimite binecuvântare de la Dumnezeu celor ce te pomenesc cu evlavie.

Cel ce eşti luminat de raza Luminii celei întreit strălucitoare, care iese din fiinţa Dumnezeirii, învăţătorule al nostru, Sfinte Neagoe, pe cei ce cu credinţă te laudă pe tine, ajută-le să se îndrepteze şi să dobândească Raiul în care te sălăşluieşti.

Slavă...

Bucură-te, râule, care ai revărsat popoarelor ortodoxe apele dreptelor învăţături; alăuta Duhului şi mintea cea veghetoare; grai înţelept care s-a auzit peste veacuri, pe Hristos acum roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum... a Născătoarei

Tu ai slujit ca loc de sălăşluire a Dumnezeului Celui nemărginit, în chip mai presus de fire, Curată, şi ai împrumutat trup lui Hristos Cel Unul din Treime, Care arunci când S-a născut fără sămânţă, nu ţi-a stricat feciorescul pântece. Pe tine te mărim.

Catavasie: Tot neamul pământesc...

LUMINÂNDA, glasul al 3-lea

Podobie: Pe vasele luminilor...

Pe alesul între căpeteniile neamului românesc, pe binecredinciosul Neagoe Basarab să-l lăudăm cum se cuvine, căci a strălucit ca un soare risipind întunericul necunoştinţei şi s-a îmbrăcat în lumina cea negrăită a Împărăţiei cerurilor.

Slavă... iarăşi aceasta

Şi acum... a Născătoarei

Podobie: Cu ucenicii să ne suim...

Tu, Maica lui Dumnezeu, stând împreună înaintea Sfintei Treimi, rugându-te, cere acum: pace lumii, biruinţă binecredincioşilor creştini şi mântuire nouă, celor ce te lăudăm pe tine, de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară.

LA LAUDE

Se pun stihirile pe patru, glasul l

Podobie: Ceea ce eşti bucuria...

Minunatele tale învăţături răspândindu-se de la o margine la alta a creştinătăţii, îmbogăţesc, mărite voievod, minţile cele sărăcite ale oamenilor şi alungă negura patimilor trupeşti şi sufleteşti ale dregătorilor rânduiţi să conducă popoarele pe pământ. Pentru aceasta, după vrednicie, pe tine te fericim şi cinstim Sfintele tale moaşte, mulţumind lui Dumnezeu.

Stâlpul cel luminos, izvorul din care curge apa învăţăturilor mântuitoare, mintea cea cerească a înaltei teologii, gura cea binegrăitoare, reazemul poporului obidit, înflăcărat propovăduitor al pocăinţei, omul lui Dumnezeu, Neagoe Basarab, astăzi să fie lăudat, cu bucurie, de toţi fiii neamului românesc!

Ca pe o podoabă nepreţuită purtăm cu grijă toate învăţăturile tale, Sfinte Neagoe, căci acestea au luminat veacurile, chemând popoarele la bună înţelegere, pace şi la trăirea după poruncile lui Hristos. De aceea, mărite voievod, vei rămâne peste timp, în sufletele noastre ca o icoană împărătească, din care izvorăşte balsam duhovnicesc.

Învăţăturile tale către fiul tău Teodosie sunt pentru noi chemare sfântă pentru a împlini sfaturile evanghelice şi ale Sfinţilor Părinţi, ca să dobândim pacea sufletelor şi calea împărăţiei lui Dumnezeu. Pentru aceea te rugăm, smerite voievod, să mijloceşti la Hristos să ne trimită milă şi har spre iertarea păcatelor şi mântuirea sufletelor noastre.

Slavă... glasul al 2-lea

Veniţi, iubitorilor de prăznuire, unind ca într-un buchet de flori duhovniceşti rugăciunea şi fapta bună, să lăudăm pe minunatul între voievozii neamului românesc, Neagoe Basarab, cel ce ne-a lăsat ca moştenire tezaurul învăţăturilor sale şi mulţime de locaşuri sfinte, iar în ceruri se roagă pentru sufletele noastre.

Şi acum... a Născătoarei

De toate primejdiile păzeşte pe robii tăi, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să te mărim pe tine, nădejdea sufletelor noastre.

Doxologia Mare

Ecteniile şi Otpustul.

LA LITURGHIE

Fericirile se pun: din Canonul Sfântului, Cântarea a 3-a pe 4 şi cele 4 din Cântarea a 6-a

Apostolul Sfântului: Fapte 26, l şi 12-20:
În zilele acelea Agripa regele...

Evanghelia Sfântului de la Ioan 10, 1-9:

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul...
(vezi la 21 mai, la Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena)

Chinonicul

În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor.

Sursa: Slujba Sfântului Neagoe Basarab, Editura Episcopiei Argeșului și Muscelului, Curtea de Argeș, 2009

<sus