Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel > Slujba

jos>

Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan din
Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel
(21 Octombrie)


SLUJBA

SLUJBA SFINȚILOR PREOȚI MĂRTURISITORI IOAN DIN GALEȘ ȘI MOISE MĂCINIC DIN SIBIEL

LA VECERNIA MARE

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile Sfinţilor Mărturisitori pe 4, glasul al 4-lea,

Podobie: Ca pe un viteaz....

Mare eşti, Doamne, şi minunate s-au arătat lucrurile Tale, că ai preamărit pe Mărturisitorul Tău, Moise Măcinic, cel ce a strălucit ca o stea luminoasă în pământul Ardealului. Iar acum, în ceruri se roagă pentru sufletele noastre.

Revarsă, Doamne, peste noi milele Tale cele bogate, aşa cum ai vărsat harul Tău peste cel ce Te-a mărturisit cu tărie, preotul Tău, Moise. Întăreşte-ne în dreapta credinţă ca să stăm neclintiţi în faţa primejdiilor şi a necazurilor ce ne împresoară.

„Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate şi Cuvioşii Tăi întru bucurie se vor bucura", strigă psalmistul. Cântarea aceasta auzindu-o în urechi, preotul Tău Ioan, s-a arătat mai puternic decât diamantul în lupta pentru apărarea credinţei celei drepte din pământul Ardealului.

„Minunat este întru Sfinţii Săi, Dumnezeul Părinţilor noştri" cântăm cu evlavie în ziua de prăznuire a Mucenicului loan cel din Galeş. Pe cel ce a luminat ca un luceafăr neamul românesc asuprit cu nedreptate şi se roagă pentru sufletele noastre.

Slavă..., glasul al 6-lea:

Cerul şi pământul saltă de bucurie într-o unire sfântă la prăznuirea bunilor pătimitori ai lui Hristos, Moise şi Ioan.

Îngerii le împletesc cununi de stele, iar oamenii îi laudă în cântări duhovniceşti: Bucuraţi-vă, preafericiţilor Părinţi ai noştri, Mărturisitori ai dreptei credinţe.

Şi acum..., a Născătoarei:

Nouă tuturor arătat s-a făcut, de mari daruri, naşterea cea curată a Fecioarei, că Dumnezeu iarăşi înnoieşte firea cea stricată şi de a doua oară zideşte omenirea.

(Şi acum..., de la Doamne, strigat-am..., joi, glasul al 6-lea)

LA STIHOAVNĂ

Stihurile Sfinţilor, glasul al 2-lea:
Podobie: Casa Eufratului...

Ţara Ardealului, se veseleşte-te astăzi întru prăznuirea bunilor părinţi ai noştri, Moise şi loan.

Stih: Aşteptând am aşteptat pe Domnul şi a căutat spre mine şi a auzit rugăciunea mea.

Doimea sfântă de părinţi cucernici, Moise şi loan, să se laude după cuviinţă, căci au mărturisit pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Stih: Şi a întărit picioarele mele pe piatră şi a îndreptat paşii mei.

Bucuraţi-vă credincioşilor, că aţi văzut biruinţa părinţilor Moise şi loan, mucenicii lui Hristos.

Slavă...,

Aflându-ne sărăciţi de duhul acestei lumi, împresuraţi de uneltirile vrăjmaşului, cădem cu umilinţă la icoana voastră, Sfinţilor Mărturisitori, rugându-ne cu evlavie şi dragoste: întăriţi-ne şi pe noi în credinţă să-L mărturisim pe Hristos.

Şi acum..., a Născătoarei:

Prefacerea celor scârbiţi, izbăvirea celor neputincioşi fiind, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, mântuieşte cetarea şi poporul, pacea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, una folositoare a credincioşilor.

(Şi acum..., de la Stihoavna de marţi, glasul al 6-lea)

Troparul Sfântului,
Slavă..., Şi acum...,
al Născătoarei-Învierii.

Troparul Sfinţilor Mărturisitori, glasul 1:

Podobie: Prea lăudaţilor mucenici...

Preoţi cu chemare sfântă, Moise şi loan, ca nişte ostaşi adevăraţi ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere aţi propovăduit dreapta credinţă şi mărturisitori ai Ortodoxiei v-aţi făcut pentru poporul cel credincios. Drept aceea, moarte mucenicească primind, rugaţi pe Hristos Dumnezeu, să dăruiască Bisericii Sale pace şi unire, iar sufletelor noastre, mare milă.

Troparul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu:

Gavriil zicând ţie, Fecioară: Bucură-te! odată cu glasul S-a întrupat Stăpânul tuturor, întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzător decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a sălăşluit întru tine; slavă Celui ce a ieşit din tine; slavă Celui ce ne-a liberat pe noi, prin naşterea ta.

LA VECERNIA MARE

După Psalmul 103 şi ectenia mare, cântăm: Fericit bărbatul..., starea întâi.

La „Doamne, strigat-am...”, se pun stihirile pe 8:

Stihurile Sfântului Mucenic Moise, glasul al 5-lea:

Podobie: Bucură-te, cămara...

Bucură-te, podoaba preoţilor şi lauda mucenicilor, cel ce te-ai arătat neînfricat în faţa vrăjmaşului şi n-ai luat în seamă uneltirile lui veliar, Părintele nostru Moise. Ca un al doilea Moise ai trecut Marea Roşie a acestei vieţi, înfruntând cu puterea Crucii toate furtunile şi primejdiile. Si acum Părinte, Cel ce străluceşti în lumina cea neapropiată, te roagă, să se mântuiască sufletele noastre. (de 2 ori)

Bucură-te, pătimitorule pentru dreapta credinţă şi atlet al lui Hristos; căci ţi-ai răstignit trupul şi mintea pentru sfânta credinţă, în pământul Ardealului, iar cu puterea lui Hristos cel răstignit, ai ajuns în ceata mărturisitorilor mucenici. Si acum, Părinte, fii mijlocitor către Prea Milostivul Dumnezeu să dăruiască Bisericii Sale linişte şi pace, iar sufletelor noastre, mare milă.

Bucură-te, Părinte Moise, odraslă a pământului strămoşesc din Ardeal; căci pe toate ale lumii deşertăciuni le-ai socotit şi neagonisitor fiind în viaţa pământească, ai dobândit de la Domnul împărăţia cerurilor. Pentru aceasta, te rugăm, mijloceşte la Tronul Preasfintei Treimi să trimită lumii pace şi întărire, iar sufletelor noastre mare milă.

Stihirile Sfântului loan din Galeş, glasul al 2-lea:

Podobie: Cu ce cununi de laudă...

Cu ce cununi de laudă vom încununa pe mucenicul lui Hristos, Ioan, pe dascălul dreptei credinţei şi apărătorul turmei cuvântătoare; pe glasul cel puternic al Bisericii dreptslăvitoare, cel ce s-a logodit cu durerile turmei sale şi a purtat cu bucurie jugul lui Hristos. (de 2 ori)

Cu ce cununi de laudă să împodobim pe plăcutul Domnului, loan, cel ce şi-a topit dorul de glia strămoşească şi de Sfintele Altare Ortodoxe în temniţele întunecoase ale străinilor. Pentru râvna sa, Hristos l-a preamărit în ceruri, cu cununa cea neveștejită a împărăţiei Sale,

Cu ce cununi neveştejite vom împodobi pe alesul moştean al lui Hristos, lauda şi bucuria Ardealului, Părintele nostru loan. Căci a semănat credinţa şi nădejdea în sufletele noastre, turnând în inimile celor ce se roagă din dragostea lui Dumnezeu.

Slavă..., glasul al 6-lea:

Astăzi, poporul cel binecredincios laudă nevoinţele doimei celei fericite a lui Hristos, pe purtătorii de chinuri Moise şi Ioan, iar Biserica dreptmăritoare se împodobeşte cu buna lor mărturisire. Căci luând lui Hristos şi purtând cu bucurie jugul de păstori, s-au arătat alese slugi ale Stăpânului şi apărători nebiruiţi ai Ortodoxiei. Iar acum, bucurându-se în sălaşele împărăţiei cereşti, se roagă Prea Sfintei Treimi să dăruiască pace în Biserică, dragoste şi mare milă.

Şi acum..., a Născătoarei - Învierii:

În Marea Roşie, închipuirea miresei celei neispitite de nuntă s-a întipărit de demult. Acolo Moise, despărţitor al apei, iar aici Gavriil, slujitor al minunii. Atunci trecut-a Israel adâncul cu piciorul neudat, iar acum Fecioara L-a născut fără sămânţă pe Hristos. Marea, după trecerea lui Israel, a rămas nestrăbătută; iar cea fără prihană, după naşterea lui Emanuel, a rămas nevătămată. Cel ce eşti şi mai înainte ai fost şi Te-ai arătat ca om, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

VOHOD: Lumină lină... Prochimenul zilei

PAREMIILE

Din proorocia lui Isaia, citire: (XLIII, 9-14)

Acestea zice Domnul: toate neamurile s-au adunat împreună şi se vor aduna conducătorii lor. Cine va vesti acestea, sau cine va spune vouă cele dintru început? Aducă-şi mărturiile sale şi să se îndrepteze, şi să asculte şi să spună adevărul. Fiţi Mie mărturii şi Eu sunt martor, zice Domnul Dumnezeu şi Pruncul pe Care L-am ales; ca să ştiţi şi să credeţi, şi să cunoaşteţi că Eu sunt; mai înainte de Mine n-a fost alt Dumnezeu şi nici după Mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu şi afară de Mine nu este Mântuitor. Eu am vestit şi am mântuit; defăimat-am şi n-a fost întru voi străin; voi sunteţi Mie mărturii şi Eu sunt Domnul Dumnezeu. Încă din început Eu sunt şi nu este nimeni care să scape din mâinile Mele; Eu voi face; şi cine va întoarce aceasta? Aşa zice Domnul Dumnezeu, Răscumpărătorul nostru, Sfântul lui Israel.

Din înţelepciunea lui Solomon, citire: (III,1-9)

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi nu se vor atinge de ele chinul. Părutu-s-a în ochii celor nepricepuţi că au murit şi ieşirea lor din această lume s-a socotit pedepsire şi plecarea lor de la noi, sfărâmare, iar ei sunt în pace. Că de ar fi şi pedepsiţi în faţa oamenilor, nădejdea lor este plină de nemurire. Şi puţin fiind pedepsiţi, cu mari faceri de bine se vor dărui, că Dumnezeu i-a ispitit pe dânşii, şi i-a aflat Luişi vrednici. Ca pe aur în topitoare i-a lămurit pe ei şi ca pe o jertfa de ardere de tot i-a primit. Şi în vremea cercetării lor vor străluci, şi ca scânteile de paie vor fugi. Judeca-vor neamuri şi vor stăpâni popoare şi va împăraţi peste dânşii Domnul în veci. Cei ce nădăjduiesc spre Dânsul vor înţelege adevărul şi credincioşii vor petrece în dragoste cu Dânsul. Că har şi milă este întru cuvioşii Lui şi cercetare pentru aleşii Lui.

Din înţelepciunea lui Solomon, citire:(V, 15-VI, 3)

Drepţii în veac vor fi vii şi la Domnul este plata lor, şi purtarea de grijă pentru dânşii este de la Cel Preaînalt. Pentru aceasta vor lua împărăţia podoabei şi stema frumuseţii din mâna Domnului; căci cu dreapta Sa îi va acoperi pe ei, şi cu braţul Său îi va apăra. Lua-va râvna lui drept armă şi va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmaşilor. Îmbrăca-se-va în platoşa dreptăţii şi-şi va pune drept coif judecata cea nefăţarnică. Lua-va drept pavăză nebiruită sfinţenia, va ascuţi mânia cumplită drept sabie şi împreună cu Dânsul, lumea va da război împotriva celor fără de minte. Porni-se-vor, bine ochite, săgeţile fulgerelor şi ca dintr-un arc bine încordat al norilor la ţintă vor lovi. Şi din mânia Lui ca dintr-o maşină zvârlitoare de pietre încărcătură de grindină se va arunca. Întărâta-se-va asupra lor apa mării şi râurile îi vor îneca de năprasnă. Sta-va împotriva lor Duhul puterii Dumnezeieşti şi ca un vifor îi va vântura pe ei, şi fărădelegea va pustii tot pământul şi răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Auziţi dar, împăraţi, şi înţelegeţi; luaţi învăţătură judecători ai marginilor pământului. Luaţi aminte cei ce stăpâniţi mulţimi şi cei ce vă trufiţi cu ocârmuirea mulţimii neamurilor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea şi puterea de la Cel Preaînalt.

LA LITIE

Stihirile Sfântului Moise, glasul al 4-lea:

Podobie: Ca pe un viteaz...

Cu cuviinţă duhovnicească, veniţi, credincioşilor, să împletim cunună de laude, plăcutului rob al lui Hristos, Moise din Sibiel. Căci ca un nou Moise a călăuzit turma cuvântătoare păzindu-o de lupii cei răpitori, propovăduind neînfricat pe Hristos.

Nici aspra vieţuire, nici ameninţările şi nici foamea, nici goliciunea, nici chinurile de multe feluri, nu te-au clintit din dreapta credinţă, fericite Părinte Moise. Întărindu-te pe piatra cea tare - Hristos ai apărat pământul strămoşilor din Ardeal, mărturisind cu tărie credinţa cea dreptslăvitoare.

Stihirile Sfântului Ioan, glasul al 8-lea:

Podobie: Ce vă vom numi pe voi...

Cum te vom numi pe tine, Sfinte Ioan: candelă de veghe a Ortodoxiei, căci duhul lucrător din tine niciodată nu s-a stins; adânc de rugăciune, căci pentru turma ta mult te-ai nevoit? Lumină duhovnicească ascunsă în temniţă ce luminezi pe cei credincioşi; roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Cum te vom numi pe tine, Părinte de Dumnezeu grăitorule, Ioan: steaua Domnului Hristos ce a răsărit în Ardeal; stâncă din Carpaţi, căci nimic nu te-a clintit din dreapta credinţă; ancora nădejdii şi sprijinul cel puternic turmei tale; roagă-te să se mântuiască sufletele noastre .

Slavă..., glasul 1:

Biserica cea sfântă a lui Hristos prăznuieşte astăzi pe cei ce lupta cea bună au săvârşit, Moise Măcinic şi Ioan din Galeş, lauda preoţilor şi bucuria credincioşilor. Căci ostenindu-se în viaţa pământească şi gustând amarul pahar al pribegiei pentru turma lor, au intrat, prin mucenicie, în cămările cereşti. Pentru aceasta, noi iubitorii de mucenici să-i cinstim după cuviinţă.

Şi acum..., a Născătoarei:

Iată, s-a împlinit prorocia lui Isaia: că fecioară fiind ai născut, iar după naştere, ca şi mai înainte de naştere ai rămas; că Dumnezeu era Cel ce S-a născut, pentru aceasta şi firile le-ai înnoit. Ci, o, Maică a lui Dumnezeu, rugăciunile robilor tăi, ce se aduc ţie în biserica ta, nu le trece cu vederea, ci, ca ceea ce ai purtat în braţele tale pe Cel milostiv, spre robii tăi milostiveşte-te şi roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

(Catavasier, glasul 1, Şi acum... de la Stihoavnă)

LA STIHOAVNĂ

Stihirile Sfinţilor, glasul al 7-lea:

Podobie: Cel ce pentru mine ai răbdat...

Cei ce pentru credinţă v-aţi dat spre jertfa vie ca nişte mieluşei, Hristos v-a primit în cămările cereşti unde vă bucuraţi de lumina ce neînserată. Fiţi solie şi nouă către Milostivul Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura.

Ca nişte preoţi prea cucernici aţi adus jerftă nesângeroasă în sfintele Altare a Bisericii străbune, iar mai apoi v-aţi adus pe voi înşivă jertfă vie lui Hristos Dumnezeu care v-a încununat cu cunună mucenicească.

Stih: Gura dreptului izvorăşte înţelepciune şi cugetul inimii lui pricepere.

Smeriţi slujitori ai Altarelor strămoşeşti, v-aţi făcut stâlpi ai Ortodoxiei; căci cu bărbăţie aţi înfruntat urgia stăpânirii lui veliar. Pentru aceasta, cu umilinţă vă rugăm să scoateţi din primejdii şi din necazuri pe cei ce vă laudă pururea.

Slavă..., glasul al 3-lea:

Cei ce v-ati arătat neobosiţi lucrători ai Domnului, v-ați făcut oaze duhovniceşti în arşiţa veacurilor. Aleşi moştenitori ai lui Hristos, râvna Casei Domnului v-a mistuit; neluând în seamă stăpânirea acestei lumi, v-aţi făcut cetăţeni ai patriei cereşti. Pentru aceasta, nu încetaţi a vă ruga pentru pacea lumii şi pentru cei ce cu credinţă şi evlavie săvârşesc sfântă pătimirea voastră.

Şi acum..., a Născătoarei:

Fără de sămânţă, din dumnezeiescul Duh, dar cu voia Tatălui, ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel ce este din Tatăl fără de mamă, mai înainte de veci; dar pentru noi din tine fără de tată fiind, cu trup L-ai născut şi ca pe un prunc cu lapte L-ai hrănit. Pentru aceasta, nu înceta a-L ruga, să se izbăvească din primejdii sufletele noastre.

(Catavasier, glasul al 3-lea, Şi acum... de la Stihoavnă)

La binecuvântarea pâinilor

Troparul Sfinţilor Mărturisitori de două ori (a se vedea la Vecernia mică) şi
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară..., o dată.

UTRENIA

La Dumnezeu este Domnul... se cântă troparul Sfinţilor Mărturisitori de 2 ori (glasul 1),
Slavă... Şi acum... al Născătoarei - Învierii.

După întâia Catismă, Sedealna Sfinţilor, glasul al 4-lea:

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Bunilor păstori ai turmei din Dacia străbună, ucenici ai Păstorului celui mare şi blând, Moise şi Ioan, v-aţi arătat veghetori ai sufletelor credincioşilor cu rugăciunile voastre cele de foc, având mintea îngenuncheată înaintea tronului dumnezeiesc. Iar acum, dobândind îndrăznire către Domnul, rugaţi-vă să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei:

Spăimântatu-s-a Iosif, lucru mai presus de fire văzând; şi în minte a avut ploaia cea de pe lână, la zămislirea ta cea fără sămânţă, de Dumnezeu Născătoare, rugul cel nears în foc, toiagul lui Aaron ce a odrăslit; şi mărturisind logodnicul şi ocrotitorul tău, preoţilor, a grăit: Fecioara naşte şi după naştere rămâne iarăşi fecioară.

După a doua Catismă, Sedealna Sfântului, glasul 1:

Podobie: Mormântul Tău...

Minune preaslăvită s-au arătat mărturisitorii lui Hristos, Moise şi Ioan. Căci cu bărbăţie şi plini de Duhul Sfânt au prăpovăduit drept cuvântul Adevărului, tăind cu sabia duhului eresurile vătămătoare de suflet. Pentru aceasta, îi rugăm: Veniţi, apărători ai Ortodoxiei să ocrotiţi turma de uneltirile lui veliar.

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei:

Marie, ceea ce eşti cinstit locaş al Stăpânului, ridică-ne pe noi, cei căzuţi în prăpastia cumplitei deznădăjduiri şi a greşalelor şi a necazurilor; că tu eşti mântuire şi ajutătoare a păcătoşilor, ocrotitoare tare şi mântuieşti pe robii tăi.

Polieleul: Robii Domnului...

Mărimurile:

1. Mărimu-vă pe voi, Mărturisitori ai Ortodoxiei, Moise şi loan, cei ce împreună aţi pătimit pentru Hristos, iar acum cu îngerii va veseliţi.

2. Veniţi, iubitorilor de prăznuire, să lăudăm pe doimea cea sfântă: Moise şi loan, zicând: Lauda Ardealului şi a României.

Stihuri

1. Dumnezeu este scăparea noastră şi puterea, ajutor întru necazurile cele ce ne-au aflat pe noi foarte (ps. 45, 1).
2. Vărsat-au sângele lor ca apa, împrejurul Ierusalimului (ps. 108, 23).
3. Că pentru Tine suntem ucişi toată ziua (ps. 43, 24).
4. Socotiţi suntem ca nişte oi de junghiere (ps. 43, 24).
5. Trecut-am prin foc şi prin apă, dar ne-ai scos pe noi la odihnă (ps. 65, 11).
6. Sfinţilor celor din pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii (ps. 15, 3).

(Stihurile din 26 octombrie - Sfântul Mare Mucenic Dimitrie)

Apoi: Slavă..., Slavă Ţie, Treime Sfântă..., şi celelalte.

După Polieleu, Sedealna, glasul al 4-lea:

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Biruitu-s-au toate uneltirile vrăjmaşului şi astăzi prăznuim cu evlavie şi bună cuviinţă pe Mărturisitorii lui Hristos; pe preoţii lui Dumnezeu, loan şi Moise. Căci au arătat uneltitorilor dreptei credinţe adeverirea cuvântului apostolului: „Cuvântul lui Dumnezeu nu se leagă". Pentru aceasta, într-un glas, Biserica dreptmăritoare cântă în sfinţite locaşuri: Bucuraţi-vă, părinţi adevăraţi şi mângâierea sufletelor noastre.

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei:

Spăimântatu-s-au, curată, toate cetele îngereşti, de taina cea înfricoşătoare a naşterii tale; cum Cel ce ţine toate numai cu voia, în braţele tale ca un om este ţinut şi primeşte început Cel mai înainte de veci şi cu lapte se hrăneşte Cel ce hrăneşte toată suflarea cu negrăită bunătate; şi pe tine, ca pe cea cu adevărat Maica lui Dumnezeu, lăudându-te, te măresc.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Stih: Sfinţilor celor de pe pământul Lui minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.

Toată suflarea să laude pe Domnul...,

Evanghelia de la loan (X, 9-13):

Zis-a Domnul: Cel ce nu intră pe uşă în staulul oilor...
(Evanghelia de sâmbătă din săptămâna a cincea după Rusalii.)

Psalmul 50

Slavă... glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Mărturisitori, Moise şi loan, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.
Şi acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte toate fărădelegile noastre.

Stihira , glasul al 6-lea:

Veniţi, toţi credincioşii, să încununăm cu laude pe mucenicii lui Hristos care au strălucit mai luminat decât razele soarelui. Pentru aceea, ca o jertfa curată şi fără prihană, au fost aduse la masa cea cerească, veselindu-se în veci împreună cu cetele puterilor cereşti, rugându-se pentru sufletele noastre.

CANOANELE

Al Născătoarei de Dumnezeu, cu irmosul pe 6 (din Mineiul pe octombrie, ziua a paisprezecea) şi al Sfinţilor Mărturisitori, pe 8.

Canonul Sfinţilor Mărturisitori Cântarea 1, glasul 1:

Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih: Sfinţilor Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte Moise, de Dumnezeu fericite, prin punerea mâinilor mitropolitului Neofit al Ungrovlahiei ai primit darul preoţiei pe care nu ai ostenit a-l face lucrător în via încredinţată, de la Izvorul vieţii. Cu inimă curată şi suflet neîntinat, minte trează şi cunoştinţă nerătăcită ai chemat binecuvântarea Duhului Sfânt, spre întărirea Adevărului în sufletele credincioşilor.

Domnul Hristos te-a hărăzit pe tine, Părinte Ioan, să fii sluga cea bună şi credincioasă spre ocrotirea sărmanilor neamului tău. Cu cuget viteaz l-ai propovăduit pe Hristos în chip curat, aşa cum l-ai primit în inimă neprihănită, din pruncie, de la strămoşii tăi.

Slavă...

Mari apărători ai dreptei credinţe v-aţi arătat, Mărturisitorii lui Hristos, odrăsliţi în părţile binecuvântate ale Sibiului. Căci cu râvnă sfântă bine aţi păstorit turma încredinţată în vremuri de răstrişte şi de grele încercări.

Şi acum..., a Născătoarei:

Nemăsurat este adâncul naşterii tale celei necuprinse cu mintea, Preacurată. Deci, credinţă neîndoită, cu dragoste, aducem ţie grăind: Bucură-te, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, Maică nenuntită.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a:
Irmosul: Însuți Cela ce ştii...

Cu nici un chip nu ai primit, Părinte Moise, să faci un alt jurământ preoţesc defăimând pe cel dintru început de la hirotonia ta. Ci, nădăjduind în Dumnezeu pe Care îl propovăduiai cu înflăcărare, ai ales mai bine să te hrăneşti smerit din osteneala braţelor tale.

Necazuri şi grele pătimiri s-au revărsat peste tine, Sfinte Părinte loan, dar cu demnitate l-ai răbdat pentru Hristos, Cel ce te-a întărit pe piatra credinţei.

Slavă...

Nu cutezăm a căuta la înălţimea cerului din pricina păcatelor care ne trag spre pământ. Dar, îndrăznire bună primind prin mijlocirea mărturisitorilor Tăi, Doamne, Moise şi Ioan, strigăm: Miluieşte-ne pe noi din focul ispitelor şi picură în sufletele noastre curajul de a Te mărturisi pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat.

Şi acum..., a Născătoarei:

Mintea cea mai presus de fiinţă a o vedea, cât era cu putinţă, învrednicindu-se Gavriil, Fecioară cu totul fără prihană, glas plin de bucurie ţi-a adus, zămislirea Cuvântului luminat vestindu-o şi naşterea cea negrăită propovăduindu-o.

Sedealna, glasul al 2-lea:

Podobie: Cu ce cununi de laudă...

Ceată duhovnicească s-a adunat în Banat, la Becicherec, purtând în suflete durerile celor năpăstuiţi. Şi sub puterea Duhului Sfânt, într-un singur cuget, s-a urzit hrisovul unui neam.

Slavă...

Râvnind spre ceruri, preotul Moise şi Mucenicul Oprea au luat, ca și Hristos drumul Golgotei, spre Curtea din Viena, având în mâini hrisovul în care au fost strânse durerile şi lacrimile unui întreg popor obidit.

Şi acum..., a Născătoarei:

Pom al vieţii pe tine, Fecioară, te ştim, că n-a răsărit din tine rodul mâncării cel aducător de moarte oamenilor, ci dulceaţa vieţii cea pururea vecuitoare, spre mântuirea noastră, celor ce te lăudăm pe tine.

Cântarea a 4-a:

Irmos: Munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc...

Întrarmându-te cu arma dreptei credinţe, Părintele nostru Moise, l-ai mărturisit pe Hristos înaintea împărătesei. Aceasta, a doua Izabelă, te-a aruncat în lanţuri şi grele chinuri, în temniţa din Kufstein.

Ai fost purtat în lanţuri ca unul fără de lege, dar în inima ta curată se turna, în chip nevăzut, harul Duhului Sfânt ce te întărea, Părinte Ioan, podoaba preafrumoasă a plaiurilor transilvane.

Slavă...,

Prigonitorii voştri, v-au osândit, minunaţilor Părinţi, să nu mai vedeţi lumina zilei; dar Hristos, Lumina cea adevărată, a strălucit în inimile voastre mal mult decât un soare, şi a încălzit unditele voastre mădulare strânse în obezi şi închise în temniţe întunecoase împărăteşti.

Şi acum..., a Născătoarei:

Sfânta Sfintelor, de Dumnezeu Născătoare prealăudată, aşteptarea neamurilor şi mântuirea credincioşilor, din tine a răsărit Mântuitorul şi Dătătorul de viaţă şi Domnul, pe Care roagă-L să mântuiască pe robii tăi.

Cântarea a 5-a:

Irmos: Cela ce ai luminat cu luminarea...

Cine poate spune durerea bunilor creştini rămaşi orfani, fără păstor, Părinte Moise? Cu lacrimi necurmate dădeau de veste în cele patru zări, despre a lor pătimire şi a ta mărturisire pentru dreapta credinţă. Cu inimile frânte dar cu neînfricat curaj, strigau: Mai bine moarte, decât legea străbună s-o părăsim!

Haini la suflet, cei fără de Dumnezeu, nu au primit, pe tatăl tău, Părinte Ioan, care a venit să mijlocească uşurarea suferinţelor şi eliberarea ta din temniţă. Văzând neînduplecarea lor s-a rugat ca Hristos să te ocrotească prin harul Său.

Slavă...

În lumea cea deşartă, o soartă aţi avut, Părinţi Cucernici şi mari apărători ai dreptei credinţe: pentru tot restul vieţii aţi petrecut în temniţele reci ale împrăteştii Curţi de la Viena. Acolo, Domnul slavei v-a unit într-un cuget a suferi pentru El, iar în ceruri, v-a pus în ceata cea frumoasă a mărturisitorilor mucenici.

Şi acum..., a Născătoarei:

Se slăveşte toată cântarea înţelepţilor şi lauda, care se aduce Fecioarei şi Maicii lui Dumnezeu, că aceasta s-a făcut Biserică slavei celei prea dumnezeieşti, pe care, după vrednicie, o slăvim.

Cântarea a 6-a:

Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul...

Puterea lumească s-a arătat neputincioasă, în faţa statorniciei tale, Părinte Moise, preotul lui Hristos, căci întărit, pe piatra credinţei, ai biruit toate uneltirile vrăjmaşilor.

Ai fost purtat din închisoare în închisoare, Părinte Ioan, precum un tâlhar. Însăşi împărăteasa dădu porunca să fii trimis la Deva, Graz şi Kufstein. Astfel, te-ai arătat al doilea Botezător vestind în temniţele întunericului Învierea.

Slavă...

N-a încetat o clipă turma voastră să strige nedreptatea făcută tuturor mărturisitorilor dreptei credinţe: slovă scrisă cu sânge a fost trimisă mitropolitului Pavel de Carloviţ şi ţarinei Elisabeta, rugând de bun cuvânt pentru pătimitorii lui Hristos.

Şi acum..., a Născătoarei:

Omorâtu-s-a vrăjmaşul de rodul tău cel purtător de viaţă, ceea ce eşti de Dumnezeu cu daruri dăruită, şi s-a călcat iadul arătat, şi cei din legături ne-am izbăvit. Pentru aceasta strig: dezleagă patimile inimii mele.

Condacul glasul al 3-lea:

Podobie: De frumuseţea fecioriei tale...

Să prăznuim astăzi, cu vrednicie, pe ostaşii lui Hristos, preoţii Moise şi Ioan, care s-au arătat în pământul Transilvaniei ca nişte făclii aprinse ale dreptei credinţe, pentru care au primit cununa muceniciei. Şi cu dragoste să strigăm: Bucuraţi-vă, mărturisitori ai lui Hristos şi apărători ai credinţei noastre strămoşeşti.

Icos

Sfârşească-se răutatea păcătoşilor şi întăreşte pe cel drept, Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule drepte - strigă Biserica lui Hristos. Şi noi, cucerindu-ne de îndelunga pătimire a mărturisitorilor Tăi, Doamne, Moise şi Ioan, cu umilinţă cântăm în sfintele locaşuri: Bucuraţi-vă, mărturisitori ai lui Hristos şi apărători ai credinţei noastre strămoşeşti.

SINAXAR

În această lună, în ziua a douăzeci şi una, se face pomenirea Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, Moise Măcinic din Sibiel şi Ioan din Galeş.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a:

Irmos: Pe tine, de Dumnezeu Născătoare...

Răsărind harul dumnezeiesc întru tine, Părinte Moise, îi întăreai pe cei din legături şi din întunericul temniţei. Dar nici o clipă nu ai uitat pe cei obidiţi de acasă, bunule păstor, ci neîncetat te rugai spre a lor bună călăuzire, pentru a cânta împreună veşnic: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri.

Mai bine voi muri decât să-mi las credinţa cea pravoslavnică, ai mărturisit, Părintele nostru, Ioan. Pentru aceasta, noi, fiii tăi, te rugăm, ajută-ne să ne întărim credinţa şi să-L mărturisim pe Hristos, cântând; Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri.

Slavă...

Pereche tară de seamăn, în viaţă şi în veci, v-aţi arătat, fericiţilor. Unindu-ne în cuget vă lăudăm după dreptate şi Domnului cântăm aşa cum ne-aţi povăţuit: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri.

Şi acum..., a Născătoarei:

Dumnezeul cel preaveşnic s-au făcut cu adevărat Adam nou, din curat sângele tău, pe Care acum roagă-L ca să mă înnoiască pe mine cel învechit, care strig: Dumnezeul părinţilor cel lăudat şi preaslăvit.

Cântarea a 8-a:
Irmos: În cuptor tinerii lui Israel...

Prin aspra pătimire, lanţuri şi suspine, ţi-ai primenit sufletul în haină de lumină, Părinte Moise. Cu mâinile înălţate spre cer cântai nestânjenit de întuneric: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Rob al puterilor pământeşti, dar slobozit de patimi, chip de înger te-ai făcut, fericite Părinte loan, îndemnând pe toţi, fără de odihnă, să cânte: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl...

În brazda nevoinţei, trupurile voastre plăpânde le-aţi adus ca o sămânţă roditoare. Statornici aţi rămas în dreapta credinţă, până la sânge, biruind astfel pe veliar, iar pe credincioşi îi îndemnaţi de-a pururi să cânte: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum..., a Născătoarei:

Ceea ce ai născut nouă pe Domnul, Pricinuitorul mântuirii, roagă-L pentru toţi cei ce strigă cu deadinsul, Fecioară prealăudată: binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a:

Irmos: Chipul curatei naşterii Tale...

Te-ai împodobit cu şiragul virtuţilor, Părinte Moise, cu care apoi, ţi-ai întins punte la cer. Te rugăm, revarsă către noi tăria în ispite şi puterea de a-L mărturisi curat pe Hristos.

Haină de lumină ţi-ai ţesut din virtuţi şi mucenicie, mărite Părinte loan, apoi ai pornit nestingherit pe drumul luminos al veşniciei, unde împăratul tuturor, cu braţele întinse, te-a întâmpinat ca pe un bun prieten.

Slavă...

Veniţi cu duhul vostru, Părinţi blagocestivi, şi învăluiţi cu binecuvântare sfântă turma lui Hristos şi pe toţi care se închină cu evlavie pătimirii voastre slăvind pe Dumnezeu.

Şi acum..., a Născătoarei:

O, minunile tale cele mai presus de minte, Preacurată, că numai tu, Fecioară sub soare, tuturor ai dat să cunoască minunea cea prea nouă a naşterii tale celei necuprinse de minte. Pentru aceasta, toţi te slăvim.

LUMINÂNDA

Nu s-au tulburat sufletele voastre, Sfinţilor Mărturisitori, Moise şi Ioan, de silnicia temniţelor şi greaua pătimire, ci ca nişte buni ostaşi ai lui Hristos, aţi purtat lupta cea bună având drept armă Sfânta Cruce - altarul pătimirii voastre.

Slavă, Şi acum.., a Născătoarei:

Cum nu vom spune tuturor minunile tale, Preacurată Fecioară? Căci nimic nu îţi este cu neputinţă a cere de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Iar astăzi, bună nădejde având prin mijlocirile cinstiţilor preoţi ai lui Hristos, Moise şi loan, strigăm într-un glas: Ajută-ne, Maica Luminii, în încercări, necazuri şi rele pătimiri pentru dreapta credinţă.

LA LAUDE

Stihirile Sfântului Moise, glasul 1:

Podobie: Ceea ce eşti bucuria...

Cel ce din Sibiel ai răsărit, te-ai făcut scut tare al credincioşilor; iar acum bucurându-te în ceruri, Părintele nostru Moise, nu trece cu vederea rugăciunea noastră şi ajută-ne să ţinem calea cea dreaptă, să se mântuiască sufletele noastre.

Bunule păstor al turmei lui Hristos, Părinte Moise, ai mărturisit cu preţ de sânge dreapta credinţă. Cu gând curat şi umilinţă ne închinăm icoanei tale, rugându-te să mijloceşti la Dumnezeu, Cel ce te-a întărit pe tine în ispite şi în chinuri de multe feluri.

Stihirile Sfântului Ioan, glasul al 6-lea:

Podobie: Toată nădejdea punându-şi...

Toată nădejdea ţi-ai pus-o în Dumnezeu, Părinte Ioan, şi ai rămas statornic în credinţa pe care a sădit-o Hristos în inima ta. Pentru aceasta, de mari daruri te-ai învrednicit în patria cea de sus. Iar noi, râvnind la mijlocirea ta, Sfinte, te rugăm: păzeşte-ne de toată reaua pătimire şi întăreşte sufletele noastre în dreapta credinţă.

Răbdătorule de grele pătimiri pentru dragostea lui Hristos, Părintele nostru Ioan, primind darul preoţiei l-ai împodobit cu mărturisirea mucenicească. Iar Hristos, Cel ce te-a chemat să-I fii apostol în lume, pentru buna ta chivernisire a darului, te-a aşezat în ceata mărturisitorilor. Pentru aceasta, te rugăm cu umilinţă, să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă... glasul al 6-lea:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Cel ce luminezi tot chipul omenesc să ajungă la cunoştinţa Adevărului - Hristos, vino şi acum, Bunule, şi revarsă în inimile noastre Duhul înţelepciunii dumnezeieşti, să lăudăm cu bună cuviinţă şi dreaptă cinstire pe Mărturisitorii Ortodoxiei, pe apărătorii cei tari, Sfinţii Preoţi Moise şi loan, mlădiţele cele bune din viţa-Hristos, pe cei care au surpat înşelăciunea stăpânitorului acestei lumi. Şi străpunşi de duhul umilinţei Te rugăm să păzeşti Biserica şi neamul românesc de eresuri şi prigoană, dăruindu-le pace şi mare milă.

Şi acum..., a Născătoarei:

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul vieţii; ţie ne rugăm, roagă-te, Stăpână cu Preacucernicii Părinţi Moise şi Ioan, să miluiască sufletele noastre.

DOXOLOGIA MARE

Troparul Sfinţilor Mărturisitori

Slavă... Şi acum..., al Născătoarei Învierii

Ecteniile şi Otpustul

Ceasul întâi

LA SFÂNTA LITURGHIE

Fericirile, din Canonul Sfinţilor Mărturisitori, Cântarea a 3-a şi a 6-a, pe 8.

Prochimen, glasul al 7-lea: Veseli-se-va dreptul de Domnul...

Stih: Auzi, Dumnezeule, glasul meu...

Apostolul:

Din Epistola către Coloseni (I, 24 - II, 1):
Fraţilor, mă bucur acum de suferinţele mele...
(joi, în săptămâna a 21-a după Rusalii);

Evanghelia de la Matei (X, 16-22):

Zis-a Domnul ucenicilor Săi:
Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi...
(miercuri în săptămâna a 3-a după Rusalii).

Chinonicul: Întru pomenire veşnică va fi dreptul...

BIBLIOGRAFIE

A. IZVOARE

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (I.B.M.B.O.R.), Bucureşti, 1995;
2. Catavasier sau octoih mic, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1995;
3. Ceaslov, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992;
4. Mineiul pe septembrie, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991;
5. Mineiul pe octombrie, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1983;
6. Mineiul pe decembrie, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991;
7. Octoih mare, Tipografia cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942;

B. STUDII

1. Păcurariu, Mircea, pr. prof. dr., Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992;
2. Păcurariu, Mircea, pr. prof. Dr., Sfinţi daco-romani şi români, Editura Trinitas, Iaşi, 1994;
3. * * *Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987.

Sursa: Slujba Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

Mulțumiri fratelui Cezar Florin C. pentru ajutor! Domnul sa-ți răsplătească dragostea!


<sus