Sf. Mucenic Sava de la Buzău > Slujba

jos>

Sf. Mucenic Sava de la Buzău
(12 Aprilie)

SLUJBA

SLUJBA SFÂNTULUI MARE MUCENIC SAVA DE LA BUZĂU

LA VECERNIA MICĂ

La Doamne, strigat-am... se pun stihirile pe 4, glas 1:

Podobie:
Ceea ce eşti bucuria…

Veniţi acum, credincioşilor, să lăudăm cântând pe preamăritul Sava, apărătorul credinţei, pe cel ce strălucit a mărturisit înaintea păgânilor şi pe pământul românesc dreapta credinţă a predicat, iar acum lui Hristos se roagă pentru noi (de 2 ori).

Mijlocitor către Domnul am câştigat noi toţi pe Mucenicul Sava, de chinuri purtătorul, că sângele vărsat pentru Dumnezeu a sfinţit pământul nostru şi, înecat fiind de păgâni cu lemnul, pe Cel răstignit pe lemn îl roagă pentru noi.

Păzitor al credinţei te-ai arătat atunci când te sileau să guşti cele oprite, dar toată tirania păgânilor defăimând, pe Hristos L-ai mărturisit şi întăreai prin cuvinte pe fraţii tăi întru poruncile Mântuitorului.

Slavă..., glas 5:

Adusu-te-ai lui Dumnezeu jertfă prea bine primită, Mare Mucenice Sava, mărturisind pe Hristos înaintea păgânilor; şi ca o stea te-ai arătat pe tăria Bisericii, ruşinând pe cei ce slujeau stelelor. Pentru aceasta, roagă-te, de Dumnezeu fericite, să ne mântuim noi toţi, cei ce cu credinţă serbăm sfântă pomenirea ta.

Şi acum..., a Născătoarei, acelaşi glas:

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izbăvitoare tare celor ce nădăjduiesc întru tine, îndreptează-ne pe noi la liniştea cea lină a dumnezeieştii voiri, rugând pe Hristos Dumnezeu, împreună cu Mucenicul Sava, să se mântuiască sufletele noastre.

La Stihoavnă, stihirile, glas 3:

Mucenice Sfinte Sava, cel ce ai strălucit cu tăria credinţei tale, întăreşte-ne şi pe noi pe piatra credinţei, ca să păzim fără strămutare dogmele părinteşti.

Stih: Prin sfinţii care sunt de pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.

Precum cel ce te-ai adus jertfă bine-primită lui Dumnezeu, jertfa noastră de laudă primind-o, roagă pe Milostivul Dumnezeu să păzească sfântă Biserica Sa de toată vătămarea şi nevoia.

Stih: Cântaţi Domnului toţi cuvioşii Lui şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui.

Neîntrecutule cântăreţ al învierii lui Hristos, cel ce dar ai primit de la Dumnezeu, întăreşte-ne pe noi spre slujba Bisericii noastre dreptslăvitoare, cerând pace şi milă pentru sufletele noastre.

Slavă..., glas 6:

Veniţi toţi credincioşii, cu nădejde să alergăm la Biserica cinstitului propovăduitor al lui Hristos, strigându-i din adâncul sufletelor: Roagă-te neîncetat, Sfinte Mucenice Sava, pentru pacea Bisericii şi pentru mântuirea sufletelor noastre.

Şi acum..., acelaşi glas:

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul vieţii; ţie ne rugăm: Mijloceşte, Stăpână, împreună cu Mucenicul Sava, să se mântuiască sufletele noastre.

Tropar, glas 4:

Astăzi, duhovniceşte prăznuieşte Biserica dreptcredincioşilor români şi cu bucurie strigă: Veniţi, iubitorilor de mucenici, să serbăm pomenirea cea de peste an a luptelor Mucenicului Sava! Că acesta dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat şi bine primit, prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat în ceruri, să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă..., alt tropar, glas 3:

Purtătorule de chinuri Sava, cela ce în apă ai fost omorât de către goţii păgâni, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Şi acum..., al Născătoarei - Învierii, acelaşi glas:

Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului omenesc, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci cu trupul cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru prin Cruce luând patima, ne-a mântuit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

LA VECERNIA MARE

La Doamne strigat-am..., se pun stihirile pe 8, glas 8:
Podobie:
Ce vă vom numi ...

Cum te vom numi pe tine, Sfinte Sava? Mucenic, că pe Hristos L-ai mărturisit; nevoitor, că ai supus trupul duhului; râvnitor, că n-ai fugit de mucenicie; stâlp al Bisericii, că ai învăţat pe creştini să nu se lepede de credinţă; multe sunt numele virtuţilor tale, dar mai multe darurile; roagă-te să se mântuiască sufletele noastre (de 2 ori).

Cum te vom chema pe tine, Sfinte Sava? Alăută însufleţită, fiindcă ai cântat lui Dumnezeu; mijlocitor, că ai câştigat îndrăzneală către Hristos; lăcaş al Duhului şi apărător al creştinătăţii; predicator iscusit al dogmelor; roagă-te neîncetat, Mucenice preamărite, pentru pacea Bisericii si pentru mântuirea sufletelor noastre (de 2 ori).

Veniţi să cinstim pe Mucenicul Sava, pe cel ce s-a arătat purtător de chinuri preamărit, pe cel ce a răbdat zdrobirea trupului, pe cel ce a suferit bicele şi toată chinuirea spre bucurie o a socotit, că ştiind făgăduinţa cea nemincinoasă a Stăpânului tuturor, pentru Dânsul punând viaţa cea de aici, pe cea de veci o a dobândit.

Alte stihiri, glas 8:
Podobie:
O, preaslăvită minune…

O, preaslăvită serbare a Sfântului Mucenic de bucurie ne umple astăzi, că sfinţeşte inimile şi sufletele noastre şi îndreptează dorinţele cugetului nostru spre cele nemateriale, prin privirea vieţii sale, cea împodobită cu virtuţi şi fapte dumnezeieşti.

O, îndelungă răbdarea Mucenicului Sava, cel ce s-a arătat slujitor al Bisericii lui Hristos; că a biruit păgânătatea vrăjmaşilor, cu puterea credinţei, şi răbdarea chinuiri, cu dragostea lui Hristos, pe Care îl roagă acum pentru sufletele noastre.

Bucură-te, Mucenice preamărite, apărătorule al Ortodoxiei, care adăpi totdeauna cu vinul umilinţei sufletele celor ce te prăznuiesc; bucură-te, slugă înţeleaptă, care ai înmulţit talantul cel dat ţie, şi bunule neguţător duhovnicesc, care ţi-ai agonisit nejefuită comoară în ceruri şi, punându-ţi viaţa pentru Hristos, cununa slavei ai dobândit.

Slavă..., glas 5:

Să trâmbiţăm cu trâmbiţa de cântări, să săltăm în cele de praznic şi să dănţuim, bucurându-ne de prăznuirea cea de peste an a purtătorului de chinuri Mucenic; preoţii şi monahii, cu tot poporul, să laude pe robul cel ales al Împăratului tuturor, pe cel ce cu întrarmarea dumnezeiescului Duh a biruit pe tiranii cei păgâni şi a surpat îndrăznirile lui Veliar; păstorii şi învăţătorii să laude pe îndreptătorul şi învăţătorul, pe cel ce a întărit poporul în ortodoxie; pe cel curat în dogme; pe cel mult pătimitor; pe cel lăudat de Marele Vasilie, pe coroana cea scumpă a ţării noastre şi pe marele ajutător, lăudându-l toţi, să zicem: Prealăudate Sava, mărturisitorule al lui Hristos, sârguieşte şi ne scoate pe noi dintru aceste nevoi şi mântuieşte pe poporul tău, cu rugăciunile tale.

Şi acum..., stihira praznicului sau
Dogmatica glasului 5:


În Marea Roşie, chipul Miresei celei neispitite de nuntă s-a scris oarecând. Acolo Moise despărţitor al apei, iar aici Gavriil slujitor al minunii. Atunci adâncul l-a trecut pedestru neudat Israel, iar aici pe Hristos L-a născut fără sămânţă Fecioara. Marea, după trecerea lui Israel, a rămas neumblată, iar cea fără prihană, după naşterea lui Emanuel, a rămas nestricată. Cela ce eşti şi mai înainte ai fost şi Te-ai arătat ca un om, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Vohod: Lumină lină...

Prochimenul zilei

Paremiile de la Sf. M. Mc. Gheorghe (23 aprilie)

LA LITIE

Stihirile, glas 1, însuşi glasul:


Bucură-te întru Domnul, pământ românesc, că din tine a odrăslit pârgă jertfită lui Hristos, marele între mucenici Sava, care pentru dreapta credinţă moarte a primit şi, îndrăznire câştigând, neîncetat mijloceşte pentru apărarea ţării acesteia şi pentru mântuirea sufletelor noastre.

În toată creştinătatea, Sfinte, s-a vestit cinstirea ta, căci ai fost lăudat de Marele Vasile, fiind numit jertfa bine primită, tare mijlocitor şi credincios dogmelor ortodoxe; pentru aceasta, nu înceta a te ruga lui Hristos Dumnezeu pentru pacea Bisericii şi pentru mântuirea sufletelor noastre.

Piatră de temelie şi păzitor te are Eparhia Buzăului, că ai arătat pământul nostru altar preacurat de jertfă, de pe care mireasmă cu bun miros s-a suit către Hristos sufletul tău cu virtuţi împodobit, Sfinte Sava; iar acum, înaintea Luminii Celei în trei străluciri, cere pace şi milă pentru sufletele noastre.

După vrednicie alergăm la mijlocirea ta, mărite Sava, cel ce te-ai arătat pârgă din neamul românesc adusă Stăpânului tuturor şi cel ce, luptând pentru răspândirea Evangheliei, ai întărit pe creştini în dreapta credinţă, după cum a mărturisit şi Marele Vasile, că pe pământul strămoşilor noştri domnea credinţa cea curată; împreună cu acesta roagă-te pentru pacea Bisericii şi pentru mântuirea sufletelor noastre.

Slavă..., glas 8:

Bine vieţuind pe pământul românesc, ai câştigat har de la Dumnezeu, Care te-a întărit prin minune, că strunjindu-ţi-se trupul şi cu bătăi fiind chinuit, îndată te-ai arătat chinuitorilor fără vătămare şi întreg, iar apoi, cu aceasta fiind întărit, ai primit cu bucurie moarte pentru Hristos, adică viaţă şi nesfârşită fericire; deci, acum, de lumina Celui dorit veselindu-te, pe Acela roagă-L pentru noi, cei ce cu dragoste te prăznuim.

Şi acum..., acelaşi glas:

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, limanul şi folosinţa neamului omenesc, care pururea te-ai arătat apărătoare nouă, nevrednicilor, şi solitoare nouă, păcătoşilor; roagă-te, Stăpână, cu Mucenicul Sava, să se izbăvească ţara noastră de toată răutatea vrajmaşilor şi să fie păzit de Dumnezeu pământul românesc, pe care noi îl numim grădina ta. Pentru aceasta, pe tine te fericim, de Dumnezeu Născătoare.

LA STIHOAVNĂ

Stihirile, glas 5
Podobie:
Bucură-te, cămara...

Izbăveşte de primejdii pe cei ce te cinstesc, Mucenice preamărite, şi-i împodobeşte pe dânşii cu ajutorul harului, tu, cel ce te-ai împodobit cu virtuţile şi cu lucrarea faptelor, cu smerenia surpând mândria, cu sărăcia, cu postul şi cu privegherea ca un sihastru arătându-te şi cu propovăduirea ca un Apostol, iar prin cântare şi cunoştinţă dogmelor, după vrednicie te-ai numit slujitor Bisericii lui Hristos. Pe Acela roagă-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Pe cel întru mijlocire grabnic ajutător şi apărător al ţării şi poporului nostru, pe cel ce este în nevoi mângâietor, veniţi toţi să-l lăudăm, strigând şi zicând: Bucură-te, sprijinitorul celor din necazuri; bucură-te, cel ce ai înflorit în pământul cetăţii tale ca o preafrumoasă floare a Duhului; bucură-te, ziditorul şi acoperitorul Bisericii tale; şi acum nu înceta a mijloci pentru cei ce serbează cu dragoste pomenirea ta, slujitorule al lui Hristos. Pe Acela roagă-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Stih: Prin sfinţii care sunt de pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.

Veniţi toţi credincioşii să lăudăm pe măritul Sava, pe cel împodobit cu dreapta credinţă, cu cucernicia, cu purtarea paşnică şi smerenia, pe cel ce a strălucit cu blândeţea şi cu învăţătura, pe cel ce a zdrobit îndrăzneala idolatrilor, pe cel simplu la cuvânt şi bogat în cunoştinţă, şi să-i zicem: Roagă-te, prea fericite Mucenice, pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste cinstesc de bucurie purtătoare şi pururea pomenită prăznuirea ta, mijlocind către Hristos să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Slava..., glas 5:

Veseleşte-te pământ românesc, saltă de bucurie, apă a Buzaului, că v-a sfinţit pe voi, făcându-vă cu adevărat jertfelnic, sângele Mucenicului Sava, iar sufletul acestuia, încununat de Hristos şi în mâinile Acestuia primit, se bucură acum, privind cu desfătare lumina Dumnezeirii cea întreit strălucitoare şi se roagă Domnului pentru pacea Bisericii şi pentru mântuirea sufletelor noastre.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu, acelaşi glas:

Fericimu-te pe tine, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, şi te slăvim credincioşii după datorie; pe tine, cetatea cea neclintită şi folositoare tare şi scăparea sufletelor noastre.

La binecuvântarea pâinilor: troparul Sfântului - de 2 ori
şi Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te... - o dată.


LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul..., troparul Sfântului (caută la Vecernia mică) - de 2 ori.

Slavă..., celălalt tropar al Sfântului.

Şi acum..., al Născătoarei - Învierii, glas 3 (vezi la Vecernia mică).

Primul rând de sedealne, glas 4 (forma glasului 6)
Podobie:
Spământatu-s-a Iosif...

Să serbăm, credincioşii, prăznuirea cea de peste an a celui între mucenici, a măritului Sava, cel ce este odraslă a pământului românesc şi neîncetat se roagă Domnului să ne izbăvim noi din primejdii şi din necazuri.

Slavă... Şi acum..., însăşi podobia:

Spăimântatu-s-a Iosif, cea mai presus de fire văzând şi în minte a luat ploaia cea de pe lână, întru zămislirea ta cea fără sămânţă, de Dumnezeu Născătoare, rugul cel nears în foc, toiagul lui Aaron ce a odrăslit şi, mărturisind, logodnicul tău şi păzitorul preoţilor a strigat: Fecioara naşte şi după naştere iarăşi rămâne Fecioară.

Al doilea rând de sedealne, glas 4 (forma glasului 6)
Podobie:
Spăimântatu-s-a Iosif...

Pe ocrotitorul celor din nevoi, pe pavăza Ortodoxiei, pe cel cinstit de Marele Vasile, adunându-ne credincioşii, să îl lăudăm, pe Sava, lauda Buzăului, care neîncetat se roagă Domnului pentru ajutorul şi folosinţa ţării acesteia şi a celor ce locuiesc într-însa.

Slavă... Şi acum..., glas şi
Podobie - aceleaşi:


Spăimântatu-s-au, Curata, toate cetele îngereşti de înfricoşătoarea taină a naşterii tale; cum Cel ce ţine toate numai cu voia, în braţele tale ca un om Se ţine şi primeşte început Cel mai-nainte de veci şi cu lapte Se hrăneşte Cel ce hrăneşte toată suflarea cu negrăită bunătate; şi pe tine, ca pe adevărata Maica a lui Dumnezeu, lăudându-te, te măresc.

Polieleul obişnuit (Robii Domnului... şi Mărturisiţi-vă Domnului...)

Mărimurile:

Stih 1:
Trecut-am prin foc şi prin apă, dar ne-ai scos pe noi la odihnă.

Mărimu-te pe tine, de chinuri răbdătorule, Sfinte Mucenice Sava, şi cinstim multele tale chinuri, pe care le-ai răbdat pentru Hristos.

Stih 2: Veseliţi-vă întru Domnul şi vă bucuraţi, drepţilor.

Veniţi toţi iubitorii de mucenici să lăudam pe purtătorul de chinuri Sava, zicând: pe lauda Buzăului.

Stih 3: Vestiţi întru neamuri mărirea Lui, întru toate popoarele minunile Lui.

Stih 4: Lumina a răsărit drepţilor, şi celor drepţi cu inima veselie.

Stih 5: Întru pomenire veşnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme.

Stih 6: Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda.

Slavă...,

Slavă Ţie, Treime Sfântă, Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfinte, zicând: slavă Ţie, Dumnezeule.

Şi acum...,

Bucură-te, cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, aliluia, aliluia; slavă Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori)

Sedealna de după polieleu, glas 8 irmologic:

Purtătorule de chinuri Sava, întru tot lăudate întăreşte Biserica ta, păzeşte-o şi o izbăveşte de toată vătămarea, iar pentru cei ce te cheamă fii grabnic ajutător, rugând pentru noi pe Hristos, Cel ce are mare milă.

Slavă... Şi acum...,

Fecioară Preacurată, fii nouă scăpare, ajutor întru lucrarea faptelor bune, povăţuitoare în toată viaţa noastră şi îndreptătoare către veşnica şi dorita mântuire.

Antifonul întâi al glasului 4.
Prochimen, glasul 4:


Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre mântuire.

Stih: Veseli-se-va cel drept de Domnul şi va nădăjdui întru El.

Apoi: Toată suflarea...

Evanghelia Sfântului, de la Luca (21,12-19)
Marţi în săptămâna a 29-a după Rusalii-aceeaşi cu cea de la Utrenia Sfântului Gheorghe.

Psalmul 50

Slavă.., glas 2:


Pentru rugăciunile Mucenicului Tău Sava, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum...,

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stihiră, glas 6 (aceasta se zice înainte de Paşti):

Sfinte Mucenice Sava, în tot pământul a ieşit vestirea chinurilor tale, pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale; taberele diavoleşti le-ai pierdut, cetele îngereşti le-ai ajuns, a căror viaţă fără prihană ai urmat; îndrăznire având către Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.

Iar de va fi pomenirea Sfântului după Paşti, zicem stihira următoare:

Luminat se împodobeşte astăzi Biserica de pomenirea Marelui Mucenic Sava, că acesta a biruit prin răbdarea chinuirii pe începătorul răutăţii şi vechiul potrivnic, zdrobindu-l cu ajutorul armei Crucii, pe care pătimind Hristos şi înviind din morţi, ne-a mântuit pe noi din stricăciune şi ne-a dăruit mare milă.

Canonul Sfântului, glas 2 (forma glasului 6), al cărui acrostih este:
Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Sfinte Sava!

Cântarea întâi
Irmos:
Veniţi popoare să cântăm...

Rugăciunile tale cele bineprimite nu înceta a le înălţa către Dumnezeu, mijlocind pentru noi, cei ce suntem în necazuri şi în primejdii, întru tot lăudate Mucenice. Oştile demonilor ce vin asupra noastră, degrab le sfărâmă cu puterea şi darul ce le-ai dobândit de la Dumnezeu, Sava, mult pătimitorule şi bunule iubitor.

Slavă...,

Acum împresuraţi fiind de năvălirile înţelegătorului Amalec, la tine alergăm, mijlocitorul nostru, ca să le izgoneşti degrab cu solirea ta cea binefăcătoare.

Şi acum...,

Gândurile cele rele ale inimi mele, Fecioară, degrab le preschimbă în gânduri şi cugete drept-slăvitoare de Dumnezeu, ca să te laud pe tine, preabună.

Catavasiile Praznicului sau irmoasele Triodului.

Cântarea a 3-a
Irmos:
Întăreşte-ne pe noi...

Altar de jertfă ţi s-a făcut pământul românesc, pe care ocroteşte-l de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi şi de toată răutatea. Temelie a creştinătăţii ţării noastre eşti, Sfinte Sava; păzeşte prin mijlocirile tale Biserica noastră nevătămată de lupii ce caută să o dezbine.

Slavă..,

Episcopia dreptmăritorilor creştini în pace şi bunăstare o întăreşte, fericite Sava, mărturisitorule al lui Hristos.

Şi acum...,

Lumină născând, Maică Preacurată, sufletele noastre cele afundate în noaptea păcatelor luminează-le cu harul Celui născut din tine.

Sedealne, glas 5
Podobie:
Pe Cuvântul...

Unde vom afla altă scăpare mai bună decât la tine, cel grabnic ajutător întru nevoi, Mucenicule Sava, preacinstite; iată acum ne-am adunat cu evlavie, cinstind sfânta ta pomenire, ca să luăm prin rugăciunile tale dezlegare din robia păcatelor.

Slavă..., asemenea:

Idoleasca cinstire stingând prin patimiri şi pe Hristos, prin răbdare, neîndoit predicând, ca un soare al Duhului ai strălucit, tot întunericul gonind, semănând cuvântul Domnului în pământul nostru; şi acum, pe El rugându-L, cere nouă mântuire.

Şi acum..., a Născătoarei, asemenea:

De nevoi, de scârbe şi de primejdii scăpând prin tine, Stăpână, cu mulţumire cântăm: mijloceşte pentru noi la Fiul tău, Hristos, Cel ce dăruieşte mila Sa tuturor celor ce o cer de la tine, Preasfântă Maică; şi acum, pe El rugându-L, cere nouă mântuire.

Cântarea a 4-a
Irmos:
Am auzit, Doamne, glasul...

Unule grabnic spre ajutor, nu înceta rugându-te lui Hristos să ne izbăvească de bântuielile vrăjmaşului. Mâncarea cea jertfită demonilor ai oprit a se lua de creştini şi i-ai întărit pe ei în credinţă; tot astfel întăreşte-ne şi pe noi să surpăm meşteşugirile lui Veliar.

Slavă...,

Neamul creştinesc te-a câştigat cu adevărat izvor de bunătăţi şi caldă folosire; grăbeşte, deci, şi mijloceşte pentru sufletele noastre.

Şi acum...,

Eliberează, Curată, mintea mea, de nălucirile celui viclean, sădind într-însa la timp potrivit gândul cel bun.

Cântarea a 5-a
Irmos:
Dătătorule de lumină...

Zilele vieţii noastre în desfătări cheltuindu-le, ne înfricoşăm de Judecătorul Cel nemitarnic; ci soleşte pentru iertarea sufletelor noastre, preafericite Mucenice. Evangheliei împlinitor ai fost, că, în sărăcie petrecând, iar pe tirani înfricoşându-i, ai câştigat îndrăznire şi dragoste către Dumnezeu, Căruia roagă-te pentru noi toţi.

Slavă...,

Unde vom fugi de viermele nemilos al conştiinţei? Căci cunoscându-ne povara păcatelor noastre prin care am mâniat pe Dumnezeu şi pe aproapele, nădăjduim în rugăciunile tale spre iertarea noastră.

Şi acum...,

Preasfântă Fecioară, care ai născut pe Cuvântul, Cel cu totul Sfânt, izgoneşte toată mâhnirea şi întristarea din sufletele noastre şi îndeamnă gândul nostru să lucreze cele bineplăcute lui Dumnezeu, ca să te slăvim cu dragoste.

Cântarea a 6-a
Irmos:
De adâncul greşelilor...

Evlavia urmând, înţelepciune ai dobândit, pe înţelepciunea cea ipostatică iubind-o mai mult decât tinereţea şi viaţa, după cuvântul Scripturii. Nepreţuind noi timpul dat spre mântuire şi în plăcerile veacului acestuia trăind, nu ne lăsa, Mucenice, ci roagă pe Hristos să ne scoată din noroiul desfătărilor.

Slavă...,

Trupească desfătare o ai lepădat şi în sărăcie viaţa ta ai petrecut; ci roagă-te pentru noi, cei cuprinşi de lenevie, ca să ne umplem de râvnă şi dragoste pentru Hristos.

Şi acum...,

Rai de taină eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, întru care pom al vieţii a fost Dătătorul de viaţă; pe Acela roagă-L, Maică Preacurată, să ne învieze pe noi, cei omorâţi de păcate.

CONDAC, glas 3,
Podobie:
Fecioara astăzi...

Urcând astăzi de pe pământ la cele cereşti, sfinţite nevoitorule, de la Hristos te-ai încununat şi îngerii cu bucurie te-au primit, iar noi, acum, cu laude te cinstim că mijloceşti de-a pururea, Sfinte Sava, pentru ţara şi poporul tău.

ICOS

Ne minunăm acum, după dreptate, de negrăita ta bărbăţie şi de credinţa ta cea neclintită şi, cu smerenie, îţi strigăm:

Bucură-te, al Evangheliei următor!
Bucură-te, al creştinilor îndrumător!
Bucură-te, floare crescută în pământul românesc!
Bucură-te, ca ai gonit întunericul păgânesc!
Bucură-te, păzitorul ţinuturilor Buzăului!
Bucură-te, ocrotitor dat nouă de Dumnezeu!
Bucură-te, cel plin de dumnezeiesc dor!
Bucură-te, al Ortodoxiei mărturisitor!
Bucura-te, Sfinte Sava, cel ce pururea mijloceşti pentru ţara şi poporul tău!

SINAXAR

Întru această lună, în douăsprezece zile, facem pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Sava, cel numit Gotul, care a pătimit pentru Hristos la anul 372, în vremea prigoanei lui Atanaric, de la dregătorul Atarid, săvârşindu-se prin înecare în râul Buzău. Despre aceasta a scris Marele Vasile, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, cerând moaştele sale de la Biserica din Goţia.

Tot întru această zi, facem pomenirea Sfântului Vasile, episcopul cetăţii Pariei din Asia cea Mică, cel care s-a săvârşit la anul 775, mărturisind pentru sfintele icoane.

Tot întru această zi, pomenirea Cuvioasei Antusa, fiica împăratului Constantin Copronim, care s-a nevoit în mănăstirea numită a Bunei înţelegeri şi care cu pace s-a săvârşit în anul 811.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici Dima şi Protion.

Tot în această zi, pomenirea Cuvioşilor Mucenici Mina, David şi Ioan, care au pătimit în Palestina în anul 636.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Acachie cel Nou, care a sihăstrit în Schitul Cavsocalivia din Sfântul Munte Athos şi care cu pace s-a săvârşit la anul 1730.

Tot în această zi pomenim aducerea de la Zila la Constantinopol a Cinstitului brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în anul 942.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Isaac Sirianul care s-a nevoit în Spoletania Italiei în veacul al şaselea.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Zenon Mărturisitorul, episcopul Veronei, care cu pace s-a săvârşit la anul 371.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!

Cântarea a 7-a
Irmos:
Cei trei tineri au călcat...

O cetate clădită pe munte nu se ascunde, după cuvântul Domnului, deci, nici tu, cel clădit duhovniceşte pe munţii dumnezeieştilor fapte, n-ai fost ascuns, ci în toată Biserica dreptmăritorilor s-a vestit pomenirea ta. Iubitorul de oameni Iisus te-a arătat împărţitor de binefaceri duhovniceşti şi tămăduiri trupeşti; pentru aceasta, nu pregeta a ni le dărui nouă, după credinţă şi trebuinţa fiecăruia.

Slavă...,

Sărăcia şi nevoinţele ţi-au fost porfiră, cântarea cinste şi mucenicia cunună, cel ce eşti împărat peste patimi, Sava; pentru aceasta, roagă pe Hristos pentru cei săraci şi neputincioşi cu trupul şi pentru cei lipsiţi de ajutorul harului.

Şi acum...,

Fericiţi suntem, Curată, căci nădejdea noastră o punem întru tine, şi în felurite nevoi şi necazuri la tine alergând, nu vom fi ruşinaţi, că tu, Stăpână, toate le poţi, câte le voieşti.

Cântarea a 8-a
Irmos:
Pe Dumnezeu, Cel ce S-a pogorât...

În chipul focului, cu ochii cei sufleteşti vedem strălucind slava ta cea cu bună cuviinţă; cu lumina ei luminează, Mucenice, negura neştiinţei de la cei ce te laudă. Noian de ispite împresurându-ne, alergăm cu nădejde la a ta folosinţă, Mucenice Sava, ca cel ce ocroteşti ţara şi poporul tău.

Binecuvântăm pe Tatăl...

Temelie creştinismului românesc te-a arătat Dumnezeu şi S-a milostivit a te ridica din neamul nostru mijlocitor către Dânsul; pentru aceasta, acum suntem îndreptăţiţi a-I cânta: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum...,

Episcopiei cetăţi Mucenicului eşti ocrotitoare, Născătoare de Dumnezeu; apără pe cei ce te cinstesc pe tine de toată nevoia, rugându-te împreună cu Mucenicul Sava pentru pacea şi bunăstarea poporului românesc.

Cântarea a 9-a
Irmos:
Pe Dumnezeu Cuvântul...

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe slăvitul Sava, lauda Buzăului.

Sfinţitul nostru Părinte, prea lăudatul Vasile, pildă ne-a dăruit să te cinstim, Sfinte şi slăvite Mare Mucenic, căci prin tine-L cinstim şi-L preamărim pe Cel ce e singur Sfânt şi Dătător sfinţenie.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe apărătorul credinţei cel preastrălucit.

Această sfântă serbare a Mucenicului Sava pe toţi ne îndeamnă a-i striga: Nu înceta a te ruga pentru noi, cei ce suntem în necazuri şi-n primejdii, în scârbe şi-n nevoi, cerând nouă iertare şi dezlegare de greşeli.

Stih: Măreşte suflete al meu, pe slăvitul Sava, lauda Buzăului.

Viaţa ta, Preamărite, ca o făclie în sfeşnic tuturor minunat a strălucit, izgonind tot întunericul păgân, căci, prin credinţă şi fapte, lumină te-ai făcut şi acum vezi în ceruri Lumină ipostatică.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Stăpâna, Născătoarea de Dumnezeu.

Aleasă Doamnă Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Cruce Fiul tău moartea călcând, tuturor viaţă a dăruit; deci, şi pe tine, Curată, ca pe o Maică a vieţii te cinstim, credincioşii prin tine mulţimi de daruri dobândind.

Alte stihiri
Irmos:
Fiul Părintelui Celui...

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe apărătorul credinţei cel preastrălucit.

Pe bunul biruitor şi Mucenicul lui Hristos, pe sfinţitul şi bunul mijlocitor, pe apărătorul celor ce îl cinstesc, pe sprijinitorul şi slava Bisericii, în cântări cinstindu-l îl mărim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe slăvitul Sava, lauda Buzăului.

Pe robul cel înţelept al împăratului Hristos, pe acela ce nădejdea sa toată în cer a pus, pe cel ce comoară a dobândit, veniţi, credincioşii, cu laude să-l slăvim, cinstind sfântă prăznuirea sa.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Stăpâna, Născătoarea de Dumnezeu.

Pe Maica lui Dumnezeu şi Stăpâna tuturor, pe Curata Fecioară toţi o cinstim acum şi cu Gavriil neîncetat să o lăudăm: Bucură-te Sfântă, cea plină de dar, care pe Cel Sfânt L-ai născut cu trup.

Luminânda, glas 3
Podobie:
Cu trupul adormind...

De dragostea Stăpânului fiind aprins, Mucenice, prin bărbăteasca înţelepciune ai gonit negura înşelăciunii şi pe Hristos mărturisindu-L, prealuminoasă cunună ai primit

Slavă..., Şi acum..., a Praznicului sau a Postului - a Născătoarei, glas 3:

Trimite lumina Ta cea pururea veşnică şi luminează inima mea, Hristoase Dumnezeule, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, şi mă mântuieşte.

La Laude, se pun stihirile pe 4, glas 2
Podobie:
Cu ce cununi de laudă...

Cu ce sfinte cântări de laudă vom cinsti, după vrednicie şi dreptate, pe cel încununat de Dumnezeu cu luminata cunună a slavei, pe apărătorul cetăţii sale, pe cel ce este grabnic ajutător, pe cântăreţul Învierii lui Hristos, pe slava şi întărirea ortodocşilor români, pe cel lăudat de Marele Vasile, pe preaînţeleptul slujitor al Sfintei Biserici, pe cel ce pentru sufletele noastre se roagă lui Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce are mare milă (de 2 ori).

Cu ce glasuri de veselie vom slăvi astăzi, credincioşilor, pe Mucenicul Sava, pe cel ce este pilda sfinţeniei, pe cel cu vieţuirea ca un sihastru, pe cel ce îndelung a pătimit, pe mărturisitorul adevărului, pe slujitorul Bisericii lui Hristos, pe iubitorul de feciorie, pe propovăduitorul credinţei, pe stâlpul cel neclintit al Ortodoxiei, pe cel ce se roagă pentru noi lui Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce are mare milă.

Cu sfinţite cântări de laudă să serbăm acum toţi credincioşii prăznuirea cea de peste an a purtătorului de chinuri, că deşi acesta este cu trupul în Cezareea, dar cu duhul stă în fală, ca un îndumnezeit după har, împlinind toate cererile de folos tuturor celor ce cu credinţă şi cu dragoste se roagă lui, şi să zicem: Nu înceta a te ruga pentru noi lui Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce are mare milă.

Slavă..., glas 6:

Sfinte Mucenice Sava, în tot pământul a ieşit vestirea chinurilor tale, pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale; taberele diavoleşti le-ai pierdut, cetele îngereşti le-ai ajuns, a căror viaţă fără prihană ai urmat; îndrăznire având către Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.

Şi acum..., a Născătoarei, glas 6, iar de va fi după Paşti, se cântă: Ziua Învierii...

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată care ai odrăslit rodul vieţii; ţie ne rugăm: Roagă-te, Stăpână, cu Mucenicul Sava, să se mântuiască sufletele noastre.

DOXOLOGIA MARE

Apoi troparele (caută la Vecernia mică), ectenia întreită, ectenia cererilor şi otpustul.
La Ceasuri, chiar de este Post, se pun troparul şi condacul Sfântului.

LA LITURGHIE

De se va întâmpla într-una din zilele de rând ale Postului Mare, se cuvine a şti că nu se face Liturghia Sfântului Ioan sau a Marelui Vasile, ci Liturghia Darurilor celor mai înainte sfinţite, după canonul 52 al Sinodului Trulan.

De se va întâmpla pomenirea Sfântului Sava în Săptămâna Patimilor, se mută serbarea lui în Săptămâna Luminată. În acest caz, la Liturghie se pun Antifoanele Paştilor, iar după Vohod se cântă: Hristos a înviat!, Ipacoi al Învierii, Slavă..., Troparul Sfântului, Şi acum..., Condacul Paştilor. În loc de Sfinte Dumnezeule se cântă Câţi în Hristos, Apostolul şi Evanghelia Praznicului şi ale Sfântului.


Prochimen, glas 4:

Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre mântuire.

Stih: Veseli-se-va cel drept de Domnul şi va nădăjdui întru Domnul.

Apostolul de la Romani 8, 28-39

Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire:


Fraţilor, ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemaţi după voia Lui; căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi. Iar pe care i-a hotărât mai înainte, pe aceştia i-a şi chemat; şi pe care i-a chemat, pe aceştia i-a şi îndreptat; iar pe care i-a îndreptat, pe aceştia i-a şi mărit.

Ce vom zice deci la acestea? Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră? El, Care pe însuşi Fiul Său nu L-a cruţat, ci L-a dat morţii, pentru noi toţi, cum nu ne va da, oare, toate împreună cu El? Cine va ridica pâra împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel ce îndreptează. Cine este Cel ce osândeşte? Hristos, Cel ce a murit, şi mai ales Cel ce a înviat, Care şi este de-a dreapta lui Dumnezeu, Care mijloceşte pentru noi!

Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, mei stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nicio altă faptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru.

Aliluia, glas 1

Stih:
Minunat este Dumnezeu...

Evanghelia: Ioan 15, 17-27; 16, 1-2: cea de la Liturghie la Sfântul Gheorghe (23 aprilie).

Chinonicul Praznicului sau al Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite, cu al Sfântului, glas 7:
Întru pomenire veşnică va fi dreptul...

Sursa: Mineiul (lunile ianuarie-iulie), Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2001

<sus